Så av­görs mäs­tar­jak­ten i Cham­pi­ons Le­a­gue

Ef­ter en pa­us på näs­tan fem må­na­der star­tar fot­bol­lens Cham­pi­ons Le­a­gue på nytt. Tolv lag åter­står och om drygt två vec­kor – den 23 au­gusti – får seg­ra­ren jub­la till to­ner­na av ”We are the cham­pi­ons” på Esta­dio da Luz i Lis­sa­bon. Så här går det till.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT/Gö­RAN SUND­BERG

Fy­ra kla­ra, fy­ra kvar: Fy­ra lag hann ta sig vi­da­re till kvarts­fi­nal in­nan co­ro­na­pan­de­min slog klor­na i Eu­ro­pa och tur­ne­ring­en pa­u­sa­des ef­ter mat­cher­na den 11 mars – At­lé­ti­co Madrid (som slog ut re­ge­ran­de mäs­ta­ren Li­ver­pool), Pa­ris Saint-Ger­main, Ata­lan­ta och Emil Fors­bergs Leip­zig. Fy­ra åt­ton­dels­fi­nal­re­tu­rer åter­står och spe­las fre­dag–lör­dag på re­spek­ti­ve lags hem­ma­plan.

Det­ta hän­der se­dan: Av sä­ker­het­s­och tids­skäl tog Ue­fa be­slu­tet att för­läg­ga slut­spe­let till en och sam­ma spel­plats, Por­tu­gals hu­vud­stad Lis­sa­bon. Så från och med kvarts­fi­nal spe­las al­la mat­cher där som en­kel­mö­ten. Trots att smitt­sprid­ning­en ta­git fart i och runt Lis­sa­bon igen ska nog­gran­na sä­ker­hets­fö­re­skrif­ter gö­ra att slut­spe­let ska kun­na ge­nom­fö­ras. Samt­li­ga åter­stå­en­de mat­cher spe­las ut­an publik.

FO­TO: BER­NAT AR­MAN­GUE/AP PHOTO

Re­al Madrids lag­kap­ten Ser­gio Ra­mos fick lyf­ta mäs­t­ar­buck­lan ■ i Spa­ni­en för­ra må­na­den. Blir det nytt se­ger­fi­ran­de i Cham­pi­ons Le­a­gue?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.