SLS sö­ker folk­mu­si­ker för skiv­sam­ar­be­te

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet ut­ly­ser till­sam­mans med Fin­lands svens­ka folk­mu­sikin­sti­tut ett skivut­giv­nings­sam­ar­be­te för 2021. An­sö­kan är öp­pen för al­la folk­mu­si­ker.

Den nya ski­van kom­mer att in­gå i se­ri­en Folkmusik från Fin­lands svensk­byg­der och den ges ut som cd-ski­va samt på oli­ka mu­sik­tjäns­ter på nä­tet.

De bäg­ge ar­ran­gö­rer­na an­sva­rar för kost­na­der­na kring in­spel­ning, tryck, till­stånd, dis­tri­bu­tion och mark­nads­fö­ring, me­dan ar­tis­ten själv an­sva­rar för öv­ri­ga kost­na­der och för det prak­tis­ka ut­fö­ran­det vid in­spel­ning­en.

An­sök­nings­ti­den är öp­pen fram till den 4 ok­to­ber. An­sö­kan ska be­stå av en de­mo på minst 15 mi­nu­ter. Me­ra in­fo finns på sls.fi/skiv­sam­ar­be­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.