NY VAR­DAG.

An­de­len mun­skydd bör­ja­de lång­samt öka i morgon­tra­fi­ken i Helsing­fors­re­gi­o­nen da­gen ef­ter re­ge­ring­en och In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd gett sin re­kom­men­da­tion.

Hufvudstadsbladet - - News - NICLAS LÖNNQVIST niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi OTTO EK­MAN otto.ek­man@ksf­me­dia.fi

Fler har ta­git till sig re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. – Jag rör mig helst med cy­kel men an­vän­der mun­skydd då jag tving­as ta met­ron, sä­ger Te­hi­lah Au­ra­mo som HBL träf­fa­de i mor­gon­rus­ning­en i Helsing­fors. VR upp­munt­rar si­na pas­sa­ge­ra­re att skyd­da sig själ­va och and­ra ge­nom att de­la ut gra­tis mun­skydd på Järn­vägs­sta­tio­nen.

Fre­da­gen var den förs­ta da­gen med mor­gon­rus­ning då mun­skydds­re­kom­men­da­tio­nen var i kraft.

– Vi har än­nu in­te fått nå­gon sta­tistik på hur många pas­sa­ge­ra­re som an­vänt mun­skydd i morgon­tra­fi­ken, sä­ger sä­ker­hets­ex­pert Sa­mi Hulk­ko­nen på Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik (HRT).

Han po­äng­te­rar att det är frå­ga om en re­kom­men­da­tion.

– Vi kan in­te hind­ra pas­sa­ge­ra­re att åka kol­lek­tivt även om de sak­nar mun­skydd. Ing­en blir kvar på håll­plat­sen även om man sak­nar mun­skydd. Vi hop­pas än­då att de pas­sa­ge­ra­re som har mun­skydd in­te an­mär­ker på de pas­sa­ge­ra­re som sak­nar skydd.

I en kam­panj in­for­me­rar HRT pas­sa­ge­rar­na om mun­skydd. En­ligt Hulk­ko­nen sker in­for­ma­tio­nen på elektro­nis­ka an­slags­tav­lor i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och på HRT:s sajt. Re­kom­men­da­tio­nen gäl­ler pas­sa­ge­ra­re, och bil­jett­kon­trol­lö­rer­na bär ock­så mun­skydd. Dä­re­mot bär in­te buss- el­ler spår­vagns­chauf­fö­rer­na mun­skydd.

– De job­bar in­te med kundser­vice och sit­ter i fö­rar­hyt­ter bakom plex­iglas. De gör ock­så långa jobb­pass på tio tim­mar och då kan det bli otymp­ligt att bä­ra mun­skydd en så lång tid, sä­ger Hulk­ko­nen.

Ock­så i lo­kal- och fjärr­tåg­s­tra­fi­ken gäl­ler en re­kom­men­da­tion om att an­vän­da mun­skydd.

På fre­da­gen ge­nom­för­de VR på Helsing­fors cen­tral­sta­tion ett jip­po där man de­la­de ut gra­tis mun­skydd till pas­sa­ge­ra­re. Det är ock­så möj­ligt att kö­pa mun­skydd från sta­tio­ner­nas bil­jett­för­sälj­ning­ar, ki­os­ker och i fjärr­tå­gen. Mun­skyd­det kos­tar 3 eu­ro.

– Vi har de­lat ut 10 000 mun­skydd och åt­gång­en har va­rit bra.

”Inga mun­skyddsmot­stån­da­re”

På järn­vägs­sta­tio­nens per­rong de­lar Min­na Kamp­pi-Lehto­nen från VR ut mun­skydd. Hon sä­ger att re­ak­tio­ner­na på ut­del­ningsjip­pot har va­rit po­si­ti­va. Inga häts­ka mun­skyddsmot­stån­da­re av den typ som det har rap­por­te­rats om från till ex­em­pel USA el­ler Tyskland har stört hen­nes ar­be­te.

– Det har va­rit god åt­gång och män­ni­skor har va­rit gla­da och po­si­ti­va över ini­ti­a­ti­vet, sä­ger hon nöjt då en snag­gad och sol­bränd me­del­ål­ders her­re­man med ta­tu­e­ra­de över­ar­mar plöts­ligt ste­gar fram till Kamp­pi-Lehto­nen.

– Ur­säk­ta, sä­ger man­nen ar­tigt, men skul­le jag kun­na få ett ex­tra skydd för hem­re­san ock­så?

– Na­tur­ligt­vis, sva­rar Kamp­piLehto­nen.

Mun­skydd i met­ron ock­så van­li­ga­re

Jäm­fört med lä­get på stan på tors­da­gen är mun­skyd­den un­der fre­da­gen en på­tag­ligt van­li­ga­re syn vid diverse kol­lek­tiv­tra­fik­knut­punk­ter i Helsing­fors cent­rum – även om ma­jo­ri­te­ten av pas­sa­ge­rar­na fort­fa­ran­de är omas­ke­ra­de.

En snabb sub­jek­tiv upp­skatt­ning ger vid han­den att pro­por­tio­nen av mun­skydds­an­vän­da­re har li­te mer än för­dubb­lats: från fär­re än var ti­on­de till kanske var fem­te per­son som sti­ger av met­ron.

Te­hi­lah Au­ra­mos fa­vo­ritt­rans­port­me­del är hen­nes cy­kel, men då hon pend­lar mel­lan hem­met i Öst­ra Cent­rum och ar­bets­rum­met som hon hyr i Vall­gård, el­ler ploc­kar upp kas­sar med grön­sa­ker från od­lings­koo­pe­ra­ti­vet i Berg­häll, tving­as hon ock­så re­gel­bun­det för­li­ta sig på all­män­na fort­skaff­nings­me­del. I met­ron bär hon på fre­da­gen ett en­gångs­skydd av pap­per.

– Jag har ett mun­skydd av tyg ock­så men den är hem­ma och vän­tar på att tvät­tas ef­ter fö­re­gå­en­de an­vänd­ning.

Te­hi­lah har in­te re­gel­bun­det bu­rit mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken för­rän nu, men kon­ti­nu­er­ligt följt med lä­gesupp­da­te­ring­ar och sä­ker­hets­re­kom­men­da­tio­ner.

– Sam­ma dag som In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd kom ut med re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken så kom ock­så hy­res­vär­den som jag hyr mitt ar­bets­rum av ut med eg­na re­kom­men­da­tio­ner om att al­la som rör sig i de­ras all­män­na ut­rym­men ska an­vän­da mun­skydd ock­så där.

FO­TO: CATA PORTIN

FO­TO: CATA PORTIN

Pro­por­tio­nen av mun­skydds­bä­ran­de pas­sa­ge­ra­re i Helsing­fors kollektivt­rafik ver­ka­de på fre­da­gen att un­ge­fär ha för­dubb­lats jäm­fört med tors­da­gen, men ma­jo­ri­te­ten har fort­fa­ran­de ba­ra an­sik­ten.

FO­TO: CATA PORTIN

Min­na Kamp­pi-Lehto­nen från VR de­lar ut gra­tis mun­skydd till tåg­pas­sa­ge­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.