An­vis­ning­ar till ar­bets­plat­ser­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ef­ter re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd har Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet gett an­vis­ning­ar för an­vänd­ning­en av mun­skydd på ar­bets­plat­ser­na.

●●I förs­ta hand ska sä­ker­he­ten un­der co­ro­nae­pi­de­min ga­ran­te­ras ge­nom oli­ka tek­nis­ka lös­ning­ar, men det finns än­då en del bran­scher där en di­rekt re­kom­men­da­tion om mun­skydd kan be­hö­vas. Det kan va­ra si­tu­a­tio­ner då sä­ker­hets­av­stånd in­te kan ga­ran­te­ras, när­kon­tak­ter räc­ker över 15 mi­nu­ter och det finns ett be­hov att skyd­da and­ra från dropp­smit­ta.

●●Det är upp till ar­bets­gi­va­ren att gö­ra en ris­ka­na­lys och se­dan av­gö­ra om ar­be­tet är så­dant att mun­skydd be­hövs. Om mun­skydd krävs på ar­bets­plat­sen ska ar­bets­gi­va­ren ock­så fi­nan­si­e­ra des­sa.

●●En­ligt ar­be­tar­skydds­la­gen är det på ar­bets­gi­va­rens an­svar att se till att ar­bets­ta­gar­nas trygg­het och häl­sa ga­ran­te­ras un­der ar­bets­tid, på­min­ner Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.