Mun­skydd pas­sar in­te al­la

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Al­la kan in­te an­vän­da mun­skydd. En del grund­sjuk­do­mar gör det omöj­ligt för en per­son att täc­ka mun­nen och an­sik­tet. Där­för är det vik­tigt att al­la som kan, ock­så an­vän­der skydd.

En­ligt Ast­ma-, hud- och al­ler­gi­för­bun­det finns det bland an­nat många ast­ma­ti­ker som in­te kan an­vän­da mun­skydd. För­bun­det sä­ger ock­så att an­vänd­ning­en av mun­skydd in­te er­sät­ter and­ra fö­re­byg­gan­de åt­gär­der som hand­tvätt och sä­ker­hets­av­stånd.

Från för­bun­dets si­da sä­ger man att det tro­li­gen finns få per­so­ner som tyc­ker att det är be­hag­ligt att bä­ra mun­skydd, men för en del ast­ma­ti­ker kan det va­ra en di­rekt häl­so­risk.

Per­so­ner med ast­ma el­ler al­ler­gi­er mås­te ock­så ta hän­syn till att en del mun­skydd dof­tar på ett pro­ble­ma­tiskt sätt. Ma­te­ri­a­let kan ock­så ir­ri­te­ra käns­lig hy.

FO­TO: VE­SA MOI­LA­NEN/LEHTIKUVA

Bland an­nat många ast­ma­ti­ker kan in­te an­vän­da mun­skydd. Där­för är det vik­tigt att al­la som har möj­lig­het att an­vän­da mun­skydd gör det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.