EU har slu­tit av­tal om vac­cin­köp

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

På fre­da­gen med­de­la­de EU-kom­mis­sio­nen att man slu­tit ett förs­ta av­tal om att kö­pa ett po­ten­ti­ellt vac­cin mot co­vid-19. Det är lä­ke­me­dels­fö­re­ta­get Ast­ra Ze­neca som ska le­ve­re­ra vac­ci­net.

Av­ta­let gäl­ler in­led­nings­vis 300 mil­jo­ner do­ser så fort vac­ci­net kon­sta­te­rats sä­kert och ef­fek­tivt att an­vän­da. Kom­mis­sio­nen har ock­så op­tion på 100 mil­jo­ner do­ser till.

Mi­ka Sal­mi­nen, di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, kom­men­te­ra­de sa­ken som ”ut­märk­ta ny­he­ter” på Twit­ter.

En­ligt Svens­ka Yles upp­gif­ter tes­tas vac­ci­net just nu på tu­sen­tals per­so­ner i Stor­bri­tan­ni­en, Syd­af­ri­ka, Bra­si­li­en och USA.

Re­sul­ta­tet vän­tas i sep­tem­ber el­ler ok­to­ber. Om re­sul­tat är gott är för­vänt­ning­en att man ska kun­na bör­ja an­vän­da vac­ci­net re­la­tivt snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.