Sjö­far­ten pre­sen­te­ras i Kot­ka med fo­kus på söd­ra Fin­land

Vil­ka histo­ri­er ska få hö­ras? Mu­sei­che­fer och en histo­ri­ker kom­men­te­rar Fin­lands sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­um som lyf­ter upp li­vet till sjöss.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EL­SA KEMPPAINEN/SPT

Som en mas­siv våg sve­per Ma­ri­tim­cent­ret Vel­la­mo in över ka­jen i hamn­sta­den Kot­ka. En av de fas­ta kom­po­nen­ter­na i kom­plex­et är det sjö­farts­hi­sto­ris­ka mu­se­et.

Då Fin­land skul­le få ett na­tio­nellt sjö­fartsmu­se­um för drygt tio år se­dan tvis­ta­des det om var det skul­le stå. Till slut blev det Kot­ka. På Ma­ri­tim­cent­ret Wel­la­mos webb­plats står det att mu­se­et ut­tryck­li­gen ska re­pre­sen­te­ra he­la lan­det.

Och visst finns de­tal­jer från he­la Svensk­fin­land men i det sto­ra he­la ver­kar sjö­far­ten sedd ur Kot­ka­per­spek­tiv va­ra en syd­fin­ländsk be­rät­tel­se.

Ålands stol­ta sjö­farts­hi­sto­ria är näs­tan helt för­bi­gång­en och om ös­ter­bott­ning­ar be­sö­ker mu­se­et kan de bli be­stör­ta: frakt- och pas­sa­gerar­tra­fi­ken över Kvar­ken nämns in­te med ett ord. Dä­re­mot finns tra­fi­ken över Ös­ter­sjön, Fins­ka vi­ken och Finn­jet med i över­flöd, vi­sar det sig.

Till ex­em­pel kan en som åkt med Finn­jet år 2004 le­va sig in i min­nen då en hel hytt, kom­plett med till och med obäd­da­de säng­ar, från far­ty­get byggts upp i mu­sei­sa­len.

Myc­ket histo­ria, mind­re nu­tid

Det är gott om be­sö­ka­re i den dun­kelt upp­lys­ta ut­ställ­nings­lo­ka­len. Längs sma­la gång­ar står de mest fa­sci­ne­ran­de fö­re­må­len från sjö­far­tens histo­ria ut­ställ­da, och allt finns be­skri­vet ock­så på god svens­ka.

Här finns åländs­ka ta­tu­e­ring­ar och en mi­ni­a­tyr­mo­dell av ett tre­mas­tat, full­rig­gat far­tyg från 1864 som var i ös­ter­bott­nisk ägo. De ös­ter­bott­nis­ka skepps­re­dar­na på 1700och 1800-ta­len finns med, li­kaså ett vrak från Svart­så i Borgå som da­te­ras till 1400-ta­let.

I ett sam­man­hang nämns all­de­les kort att Ös­ter­bot­ten var cent­rum för tjär­brän­ning på 1700-ta­let. Men här skul­le an­tag­li­gen en Uleå­borgs­bo re­a­ge­ra över att sta­den som tjär­brän­nings­cent­rum in­te alls nämns.

De många fy­rar­na längs kus­ten re­pre­sen­te­ras med mi­ni­a­tyr­mo­del­ler. I sam­band med att den in­ter­na­tio­nel­la frakt­mark­na­den av­hand­las nämns det ös­ter­bott­nis­ka skep­pet Her­cu­les som var först i Fin­land med att seg­la jor­den runt.

Histo­ri­kern Nils Erik Vill­strand har in­te sett ut­ställ­ning­en och kan in­te kom­men­te­ra i de­talj, men på­min­ner om att sjö­far­ten i det bott­nis­ka om­rå­det har långa anor, vil­ket ock­så del­vis syns i ut­ställ­ning­en. Men i mo­dern tid har pas­sa­ge­rar- och frakt­tra­fi­ken haft stor be­ty­del­se i sto­ra de­lar av Ös­ter­bot­ten, in­te ba­ra i Va­sa.

Vill­strand sä­ger att det lå­ter som att den bott­nis­ka värl­den kan ha kom­mit oför­tjänt i skymun­dan.

Ös­ter­bot­ten står för en obru­ten tra­di­tion av far­tygs­byg­ge, en vik­tig roll som al­ter­na­tiv rutt väs­terut i kris­ti­der och en vik­tig ång­båts­tra­fik – bland an­nat. Med pro­duk­tion av tjä­ra från 1600-ta­let och se­na­re cel­lu­lo­sa, soc­ker och bo­mull be­drevs ock­så myc­ket han­del på om­rå­det.

– Det är svårt att glöm­ma bort Ös­ter­bot­ten när man ta­lar om sjö­fart i Fin­land, sä­ger Vill­strand.

Te­ma­tis­ka hel­he­ter

Fin­lands sjö­fartsmu­se­um är en del av Fin­lands na­tio­nal­mu­se­um och ett av grundupp­dra­gen är att re­pre­sen­te­ra he­la lan­det. Dess­utom vi­sar mu­se­et hur för­ut­sätt­ning­ar­na för sjö­far­ten har ska­pats med till ex­em­pel fy­rar och far­le­der.

Ti­i­na Mer­ta­nen som är mu­sei­ser­vice­di­rek­tör vid Na­tio­nal­mu­se­et väl­kom­nar kri­ti­ken.

– I en ba­sut­ställ­ning som den här lyf­ter man upp ett ur­val te­man som in­te i sig ska ge en all­tom­fat­tan­de bild av den fin­länds­ka sjö­far­ten.

Hon näm­ner att de sto­ra se­gel­far­ty­gens blomst­rings­tid med Gustav Eriks­son finns med. Men när det hand­lar om långa tids­plan och ett land så stort som Fin­land fal­ler myc­ket bort.

Många histo­ri­er som vo­re vär­da att be­rät­tas har in­te be­rät­tats här, sä­ger hon.

– Om ut­ställ­ning­en var en bok kun­de verk­lig­he­ten be­skri­vas såsom den är men nu har vi byggt upp ut­ställ­ning­en kring te­ma­tis­ka hel­he­ter.

Man har för­sökt grep­pa två över­gri­pan­de te­man: hur be­ty­dan­de sjö­far­ten va­rit för li­vet i Fin­land ge­nom histo­ri­en, och värl­den un­der havs­y­tan med vrak och and­ra hi­sto­ris­ka fynd.

För­li­tar sig på lo­ka­la mu­se­er

Eriks­son sä­ger att man ta­git i be­ak­tan­de det mångsidi­ga nät­ver­ket av sjö­fartsmu­se­um som finns spe­ci­ellt längs med den svensk­språ­ki­ga kus­ten. De skö­ter sitt jobb så väl och be­rät­tar så de­tal­je­rat om den lo­ka­la sjö­far­ten att man upp­levt att be­ho­vet att be­rät­ta sam­ma sak in­te finns li­ka starkt på det na­tio­nel­la mu­se­et.

Här ser Mer­ta­nen en möj­lig­het till ökat sam­ar­be­te mel­lan de lo­ka­la mu­se­er­na, sam­lar­na och mu­se­et i Kot­ka.

– Det kan bli en ny sorts dy­na­mik om ock­så de svensk­språ­ki­ga ak­tö­rer­na längs kus­ten tog oss till sig.

Pas­sa­gerar­tra­fi­ken till Tal­linn och Tra­ve­mün­de är väl­re­pre­sen­te­rad på Kot­kamu­se­et. Li­kaså får be­sö­ka­ren se en no­stal­gisk och de­tal­je­rad vi­deo om en färd till Hull men ingen­ting om Kvar­ken­tra­fi­ken.

– Pas­sa­gerar­tra­fi­ken till Est­land och Tyskland har ta­gits upp så att den ska mot­sva­ra det som in­tres­se­rar van­li­ga män­ni­skor som va­rit pas­sa­ge­ra­re på fär­jor­na.

Ut­ställ­ning­en präglas av det som rå­kar fin­nas i sam­ling­ar­na. Ti­i­na Mer­ta­nen med­ger än­då att ut­ställ­ning­en har en stark be­to­ning på söd­ra Fin­land.

– Det rå­der ing­et tvi­vel om att söd­ra Fin­land är star­ka­re re­pre­sen­te­rat än res­ten av lan­det.

Bra med dis­kus­sion

Ett av mu­se­er­na som lyf­ter upp den mer lo­ka­la histo­ri­en in­om sjö­fart är Ålands sjö­fartsmu­se­um.

Den åländs­ka sjö­far­ten är vik­tig för den fin­länds­ka sjö­far­ten i stort – den är en riksan­ge­lä­gen­het. Det sä­ger Han­na Hag­mark, mu­sei­chef vid Ålands sjö­fartsmu­se­um.

– I stort är sjö­fartsnä­ring­en starkt präg­lad av Åland, det är vik­tigt att det syns ock­så na­tio­nellt.

Hi­sto­riskt sett har pas­sa­gerar­tra­fi­ken och in­du­strin ska­pat många jobb för sjö­män från kustre­gi­o­nen. Ef­ter kri­get var Åland ock­så snabbt med att mo­der­ni­se­ra sin flot­ta.

– Det är bra om Åland lyfts upp i na­tio­nel­la sam­man­hang, in­te ba­ra för Åland ut­an för al­la män­ni­skor vars liv på­ver­kats i syn­ner­het av vå­ra fär­jor.

Men det är ing­en en­kel match att få med allt i ett na­tio­nellt mu­se­um, sä­ger Hag­mark. Vel­la­mo gör en­ligt hen­ne ett gott jobb med att vi­sa upp den sto­ra bil­den, me­dan mind­re mu­se­er för­dju­par och går in på de­talj­ni­vå. Ett na­tio­nellt mu­se­um mås­te för­sö­ka få med de sto­ra dra­gen ur ett ut­spritt ma­te­ri­al.

– Det är in­te lätt att va­ra ett na­tio­nellt mu­se­um. Hur ut­ställ­ning­en blir påverkas i hög grad av vad som finns i sam­ling­ar­na.

För Ålands del sit­ter det lo­ka­la sjö­fartsmu­se­et på en stor del av det ma­te­ri­al som re­pre­sen­te­rar den åländs­ka sjö­far­tens histo­ria. Mu­se­er­na lå­nar ma­te­ri­al sinse­mel­lan, men ger in­te ifrån sig det per­ma­nent.

– Med jäm­na mel­lan­rum gäl­ler det att se över ba­sut­ställ­ning­ar, bju­da in mind­re mu­se­er till dis­kus­sion och fun­de­ra på vad som kun­de gö­ras än­nu bätt­re och vil­ka rös­ter som får hö­ras, sä­ger Hag­mark.

FO­TO: FIN­LANDS NA­TIO­NAL­MU­SE­UM

När Fin­land skul­le få ett nytt sjö­fartsmu­se­um stod va­let mel­lan Åbo och Kot­ka. Ma­ri­tim­cent­ret Vel­la­mo i Kot­ka öpp­na­de som­ma­ren 2008. Ut­an­för lig­ger ång­is­bry­ta­ren Tar­mo.

FO­TO: STE­FAN ÖH­BERG/NYA ÅLANDSPT

Han­na Hag­mark, mu­sei­chef vid Ålands sjö­fartsmu­se­um, sä­ger att det na­tio­nel­la mu­se­et är i en svår sits när det finns myc­ket som ska med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.