Sorg­flagg­ning vid skol­start i Nor­sen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MA­RIA GESTRIN-HAGNER

För Grund­sko­lan Nor­sen vän­tar en sorg­fylld skol­start på tis­dag. Den flic­ka som om­kom i den tra­gis­ka olyc­kan un­der eve­ne­mang­et Po­ker Run i Han­gö för­ra vec­kan, skul­le ha bör­jat i sex­an i Nor­sen.

Läså­ret in­leds där­med med sorg­flagg­ning och sko­lan kom­mer att hed­ra min­net av bar­net med en tyst mi­nut.

Fin­länds­ka sko­lor, så ock­så Nor­sen, har kris­pla­ner för hur sko­lan ska age­ra då en elev dör. Prax­is är att fal­let dis­ku­te­ras i klas­ser­na un­der led­ning av lä­ra­re el­ler elev­vårds­per­so­nal. Vid be­hov an­li­tas ut­om­stå­en­de kris­ex­per­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.