Lä­ka­re skep­tis­ka till god­känt vac­cin

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Ryss­land blev ny­li­gen det förs­ta lan­det i värl­den att god­kän­na ett vac­cin mot co­vid-19. Det sked­de in­nan nå­gon mer om­fat­tan­de stu­die av ty­pen fas 3, som nor­malt in­be­gri­per tu­sen­tals för­söks­per­so­ner, ge­nom­förts. Re­ge­ring­en häv­dar dock att vac­ci­net är sä­kert.

Pla­nen är att bland and­ra lä­ka­re ska få möj­lig­het att ta vac­ci­net, som döpts till Sput­nik V, re­dan från och med slu­tet av au­gusti.

Men av 3 040 per­so­ner som har del­ta­git i un­der­sök­ning­en, ge­nom­förd av en hand­boksapp för lä­ka­re, sva­rar 52 pro­cent att de in­te är be­red­da att ta vac­ci­net, rap­por­te­rar den rys­ka tid­ning­en RBC som har ta­git del av re­sul­ta­tet. De fles­ta ang­er bris­ten på test­da­ta som an­led­ning till sin skep­sis.

Knappt en fjär­de­del, 24,5 pro­cent, sva­rar att de skul­le tac­ka ja. En fem­te­del upp­ger att de skul­le re­kom­men­de­ra vac­ci­net till pa­ti­en­ter, kol­le­gor el­ler vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.