Mot­ar­be­ta all po­pu­lism

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - KIMMO SASI ti­di­ga­re ut­ri­kes­han­dels­mi­nis­ter (Saml)

NATIONALIS­M Erk­ki Tu­o­mio­ja be­skrev i sin ko­lumn (HBL 12.8) fint hur na­tio­na­lis­men led­de till folksu­ve­rä­ni­tet och de­mo­kra­ti. Han kri­ti­se­ra­de med rät­ta hö­ger­po­pu­lis­men som ar­be­tar mot fri­han­del, ka­pi­tal­rö­rel­ser och in­vand­ring. Hö­ger­po­pu­lis­men ser eli­ten som fi­en­der.

Ar­ti­keln påmin­de mig om att glo­ba­li­se­rings­kri­ti­ken in­te är nå­got nytt. För 20 år se­dan såg vi sto­ra de­mon­stra­tio­ner och våld mot in­ter­na­tio­nel­la glo­ba­li­se­rings­mö­ten som WTO och G7. Kra­ven var de­sam­ma: mot fri­han­del, mot ka­pi­tal­rö­rel­ser, mot flytt­ning av ar­bets­till­fäl­len till and­ra län­der, mot reg­ler för in­ve­ste­ring­ar. Rö­rel­sen kräv­de att na­tio­nal­sta­ten mås­te få kon­trol­le­ra all eko­no­misk verk­sam­het i sitt om­rå­de. In­ter­na­tio­nel­la av­tal som bin­der na­tio­nal­sta­ten får in­te god­kän­nas. Eli­ten var rö­rel­sens fi­en­de.

Den här ex­trem­rö­rel­sens hu­vud­or­ga­ni­sa­tion i Fin­land var At­tac. Den led­des av en del av väns­tern och De grö­na. Re­dan då an­vän­de man fals­ka ar­gu­ment. Man påstod att glo­ba­li­se­ring­en och fri­han­deln le­der till fat­tig­dom. Da­gens sta­tistik vi­sar att mark­nads­e­ko­no­min och fri­han­deln har räd­dat 36 pro­cent av värl­dens be­folk­ning från ex­trem fat­tig­dom un­der de se­nas­te 30 åren.

Ty­värr har vi väns­ter- och hö­ger­po­pu­lis­tis­ka rö­rel­ser i vå­gor. Det ty­pis­ka för de här rö­rel­ser­na är att ska­pa far­hå­gor, att va­ra emo­tio­nel­la, att iden­ti­fi­e­ra mot­stån­da­re och att at­tac­ke­ra ge­nom att an­vän­da fel­ak­ti­ga emo­tio­nel­la ar­gu­ment.

Far­li­gast är om de ska­par en ide­o­lo­gi som man för­sö­ker spri­da med mi­li­tä­ra makt­me­del, såsom kom­mu­nis­men och na­tio­nal­so­ci­a­lis­men. At­tac för­svann och så hop­pas jag att det går med da­gens hö­ger­po­pu­lis­tis­ka rö­rel­se med ti­den. Men det­ta för­ut­sät­ter att vi ar­be­tar för in­di­vi­dens fri­het mot sam­hälls­kon­troll för att va­ra kon­se­kven­ta. Och som Tu­o­mio­ja sä­ger: att vi be­mö­ter de pro­blem som ska­par des­sa rö­rel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.