USA:s pro­gres­si­va mås­te se bort­om pre­si­dent­va­let

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Lik­som Hil­la­ry Clin­ton fö­re ho­nom, re­pre­sen­te­rar Joe Bi­den den mil­jo­närs­klass av de­mo­kra­ter som är ofrån­kom­ligt in­syl­ta­de bland fi­nansin­sti­tut, Wall Stre­et, ener­gi­sek­torn och big bu­si­ness. För en verk­lig sam­häl­le­lig för­änd­ring krävs att lan­dets po­li­tik fri­görs från just de här ak­tö­rer­nas enor­ma in­fly­tan­de. Det­ta krä­ver struk­tu­rel­la re­for­mer på en ska­la som den lutt­ra­de de­mo­kra­tis­ka par­ti­e­li­ten in­te ens i si­na vil­das­te dröm­mar kun­nat fö­re­stäl­la sig som möj­li­ga, el­ler ens önsk­vär­da. Det är frå­ga om för­änd­ring­ar som un­der de se­nas­te 50 åren va­rit ta­bu att ens ut­ta­la högt, men som en väx­an­de ung ge­ne­ra­tion nu in­te är räd­da att ta i sin mun: det hand­lar om so­ci­a­lism. El­ler i prak­ti­ken åt­minsto­ne so­ci­al­de­mo­kra­ti.

Ny tid

Jan­ne Wass

Den okla­ra dis­kus­sio­nen och kom­mu­ni­ka­tio­nen i bör­jan av vec­kan vi­sar att stats­mi­nis­tern un­der hös­ten kom­mer att ha fullt upp med att se till att de åt­gär­der re­ge­ring­en går in för är kon­se­kven­ta och för­ut­säg­ba­ra. Il­ta­leh­ti Er­ja Yläjär­vi skri­ver att Ma­rin fick ord­ning på tor­pet trots vis­sa smärt­punk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.