Cen­tern för­sö­ker gö­ra en dygd av nöd­vän­dig­he­ten

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Om Cen­terns par­ti­kon­gress mås­te skju­tas upp yt­ter­li­ga­re en gång bor­de kon­gres­sen hål­las först näs­ta som­mar och till dess ska fo­kus va­ra på kom­mu­nal­va­let un­der Katri Kul­mu­nis led­ning. De and­ra kan­di­da­ter­na bor­de då pa­u­sa si­na kam­pan­jer fram till va­let.

Su­o­men­maa

Tid­ning­en kom­men­te­rar Cen­terns be­slut att de­cent­ra­li­se­ra par­ti­kon­gres­sen i sep­tem­ber.

Det vik­ti­gas­te är att den hal­va mil­jon svens­kar, som får näs­tan full lön trots att de in­te job­bar hel­tid, ges bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar att va­ra bätt­re rus­ta­de när kri­sen är över än när den tog fart. För även om det är rätt att sta­ten hål­ler bå­de fö­re­tag och an­ställ­da flytande un­der en pan­de­mi, be­ty­der det in­te att män­ni­skor bör upp­munt­ras att gö­ra ingen­ting. Da­gens Ny­he­ter uppmanar till fort­bild­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.