Ishoc­keyn enad i sin tyst­nad – att in­te ta ställ­ning är att god­kän­na tor­ty­ren och stöd­ja re­gi­men i Minsk

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ishoc­keyn har un­der de se­nas­te da­gar­na för­stärkt bil­den av sig själv som idio­tins, in­to­le­ran­sens och själ­visk­he­tens hög­borg där le­dar­na in­te ba­ra sak­nar em­pa­ti och med­mänsk­lig­het ut­an dess­utom be­sit­ter en to­tal oför­måga att ta an­svar för si­na be­slut.

Ni kanske minns att Jo­ke­rits ord­fö­ran­de och hu­vud­ä­ga­re kom­men­te­ra­de si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus med or­den ”Vi har in­te fått någ­ra sig­na­ler om att det finns or­sak till oro”.

Kur­ri ser snabbt ut att få säll­skap i si­na idi­o­tis­ka kom­men­ta­rer.

Trots att rös­ter höjts för att VM in­te bor­de ar­ran­ge­ras i Be­la­rus och att det fin­länds­ka lands­la­get bor­de boj­kot­ta mäs­ter­ska­pet ver­kar all kri­tik rin­na av ishoc­keyn.

Ka­ler­vo Kum­mo­la, vice ord­fö­ran­de i IIHF, sa­de ti­di­ga­re i vec­kan att han ta­git upp si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus till dis­kus­sion.

– Gans­ka myc­ket mås­te hän­da för att vi skul­le flyt­ta bort mäs­ter­ska­pen från Be­la­rus, sa­de Kum­mo­la till MTV.

Det tycks in­te va­ra till­räck­ligt att Am­ne­sty ta­lar om ut­bredd tor­tyr i Minsk, tu­sen­tals op­po­si­tions­an­häng­a­re fängs­lats, olik­tän­ka­re för­följts, med­bor­ga­re miss­hand­lats av myn­dig­he­ter­na, att pre­si­dent­va­let var­ken kan be­skri­vas som fritt el­ler rätt­vist och att op­po­si­tio­nens främs­ta kan­di­da­ter in­te kun­nat stäl­la upp i va­let och de som ställt upp tving­ats till lands­flykt.

Om allt det här är god­tag­bart och ac­cep­ta­belt en­ligt Kum­mo­la och hans kum­pa­ner und­rar jag var IIHF:s gräns går.

In­te hel­ler det fin­länds­ka för­bun­det kan få god­känt för sitt age­ran­de i ären­det. Tvärtom. För­bun­dets ord­fö­ran­de Har­ri Num­me­la gav en in­ter­vju till Il­ta­leh­ti där han la­de fram si­na syn­punk­ter på att VM av­görs i Minsk i maj och ju­ni 2021.

Num­me­la sä­ger att han li­tar på att in­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det IIHF tar rätt be­slut och att Fin­land föl­jer IIHF:s rikt­lin­jer.

– IIHF grans­kar och över­va­kar si­na VM-vär­dar väl­digt no­ga. Jag li­tar på att IIHF är kri­tis­ka i sin gransk­ning, sä­ger han.

– Vi har in­te fört dis­kus­sio­ner (om att boj­kot­ta VM) om att ta ställ­ning i frågan. Vi är en del av den in­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­fa­mil­jen i den här frågan. Fin­land har all­tid va­rit en lag­spe­la­re, sä­ger han.

Då IIHF:s ord­fö­ran­de René Fa­sel pre­sen­te­rar IIHF:s syn­punk­ter ver­kar han in­te allt­för be­kym­rad över si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus.

I en in­ter­vju för den rys­ka ny­hets­by­rån TASS sä­ger han att det kan bli pro­blem med en del lags del­ta­gan­de i VM. Men en­ligt Fa­sel är det co­vid-19, in­te av­sak­na­den av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter för med­bor­gar­na i Be­la­rus, som kan stäl­la till pro­blem för VM.

– Al­la är ner­vö­sa för co­ro­na­vi­ru­set. Nu är det en svår tid i värl­den på grund av re­ak­tio­nen från me­di­er och män­ni­skor. Jag är mer be­kym­rad över si­tu­a­tio­nen med co­ro­na­vi­ru­set i hoc­key­ligor­na och för star­ten av ligor­na i Eu­ro­pa och KHL, sä­ger han.

IIHF:s stånd­punkt är klar. Man väl­jer att blun­da för si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus.

I och med att Num­me­la sä­ger att Fin­land li­tar på IIHF:s om­dö­me och att man som en del av den in­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­fa­mil­jen föl­jer IIHF:s rikt­lin­jer mås­te man tol­ka det som att Fin­lands ishoc­key­för­bund de­lar Fa­sels och IIHF:s syn på Be­la­rus.

I klar­språk be­ty­der det att det fin­länds­ka hoc­key­för­bun­det med­ve­tet väl­jer att blun­da för de brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter som på­går i Be­la­rus.

För Fa­sel, Num­me­la, Kur­ri och de övri­ga be­sluts­fat­tar­na är det för­stås svårt att öp­pet kri­ti­se­ra Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko och si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus ef­tersom de själ­va va­rit med och ta­git be­slu­tet att ar­ran­ge­ra ishoc­key­mäs­ter­skap och mat­cher i Minsk.

Fa­sel sä­ger en­ligt svens­ka saj­ten hoc­key­news.se att han ser in­te ser någ­ra pro­blem med att ar­ran­ge­ra VM i Be­la­rus.

– Vi har ing­en an­led­ning att gö­ra ett po­li­tiskt ut­ta­lan­de om det här äm­net ef­tersom vi har be­slu­tat att tur­ne­ring­en kom­mer att äga rum den 21 maj. Vår stånd­punkt är gans­ka klar. Vi är re­do att åka till Be­la­rus, sä­ger han.

Fa­sels ut­ta­lan­de är ett typex­em­pel på hur id­rotts­le­da­re fun­ge­rar. Vi har hört in­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­téns ord­fö­ran­de Tho­mas Bach, in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­dets ord­fö­ran­de Gi­an­ni In­fan­ti­no och ota­li­ga and­ra le­da­re sä­ga att det in­te är id­rot­tens sak att ta ställ­ning i po­li­tis­ka frå­gor.

”Id­rott och po­li­tik hör in­te ihop”, bru­kar det he­ta. De här ut­ta­lan­de­na kom­mer ef­ter att för­bun­den – ge­nom po­li­tis­ka be­slut – valt att ar­ran­ge­ra mäs­ter­skap i dik­ta­tu­rer och to­ta­li­tä­ra sta­ter där al­la med­bor­ga­re in­te om­fat­tas av grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

Då en id­rotts­le­da­re, som Fa­sel nu gör, sä­ger att man in­te tar ställ­ning är det ett klart ställ­nings­ta­gan­de. Ge­nom att ti­ga ger man sitt tys­ta stöd till makt­ha­var­na och sitt tys­ta god­kän­nan­de för den po­li­tik som förs av re­gi­men.

Ge­nom att ti­ga väg­rar man ta an­svar för si­na be­slut.

Då Har­ri Num­me­la sä­ger att Fin­land in­te tar ställ­ning ut­an föl­jer IIHF:s lin­je är det en sig­nal om att det fin­länds­ka ishoc­key­för­bun­det in­te tyc­ker att grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter är nå­got al­la med­bor­ga­re i Be­la­rus för­tjä­nar.

Frågan är om ett så­dant för­bund ska och kan ha en le­dan­de ställ­ning in­om den fin­länds­ka id­rot­ten och om ett så­dant för­bund ska fort­sät­ta få stats­stöd.

Till all tur ver­kar det fin­nas po­li­tisk vil­ja att till­rätta­vi­sa de hand­fall­na och mo­ral­lö­sa ishoc­key­för­bun­den. Lett­lands stats­mi­nis­ter Kri­sja­nis Karins med­de­la­de på fre­da­gen att lan­det in­te ser det möj­ligt att ar­ran­ge­ra VM till­sam­mans med Be­la­rus.

– Jag tror att hän­del­ser­na i Be­la­rus dra­ma­tiskt för­änd­rar si­tu­a­tio­nen. Nu ser jag in­te hur vi som land kan or­ga­ni­se­ra VM till­sam­mans med Be­la­rus, sä­ger Karins till TV-ka­na­len LTV7.

Det är be­und­rans­värt att den let­tis­ka stats­mi­nis­tern tar be­slu­tet att väg­ra sam­ord­na VM med Be­la­rus. Det let­tis­ka be­ske­det kan i bäs­ta fall le­da till att VM flyt­tas från Minsk.

Det är för­stås bå­de väl­kom­met och bra – men sam­ti­digt kom­mer IIHF och de na­tio­nel­la med­lems­för­bun­den un­dan med blot­ta för­skräc­kel­sen då man ald­rig be­hö­ver ta an­svar för att ha ut­tryckt sitt tys­ta stöd för re­gi­men i Be­la­rus.

Någ­ra job­bi­ga da­gar med svå­ra frå­gor un­der co­ro­na­som­ma­ren 2020 är bort­glöm­da för länge se­dan om VM ar­ran­ge­ras i en de­mo­kra­tisk stat vå­ren 2021.

”’Id­rott och po­li­tik hör in­te ihop’, bru­kar det he­ta. De här ut­ta­lan­de­na kom­mer ef­ter att för­bun­den – ge­nom po­li­tis­ka be­slut – valt att ar­ran­ge­ra mäs­ter­skap i dik­ta­tu­rer och to­ta­li­tä­ra sta­ter där al­la med­bor­ga­re in­te om­fat­tas av grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.”

FILIP SAXéN

FO­TO: SIARHEI LESKIEC/LEHTIKUVA-AFP

Tu­sen­tals män­ni­skor har gri­pits i Minsk ef­ter sön­da­gens pre­si­dent­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.