Mo­ra­liskt be­ting­ad stress – i fem yr­ken

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

Yr­kes­e­ti­ken va­ri­e­rar stort. Tomas Bryt­ting me­nar att mo­ra­lisk stress kan upp­kom­ma i oli­ka jobb:

● Po­li­ti­ker och tjäns­te­män: Här fun­kar mu­tor som ex­em­pel. Ska jag teck­na kon­trak­tet, som kanske räd­dar kom­mu­nens sys­sel­sätt­ning, men som egent­li­gen är olag­ligt?

● Lä­ra­re: Du vill en­ga­ge­ra dig i hur ele­ver­na mår, hur de har det hem­ma, vad de lärt sig. Men sam­ti­digt drunk­nar du i ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter. Är det då rätt att lå­ta bli att gö­ra pap­pers­ar­be­tet?

● Po­li­sen: Du vet vem trak­tens värs­ta knark­hand­la­re är, men re­sur­ser­na räc­ker in­te till för att få fram till­räck­li­ga be­vis.

● So­ci­al­ar­be­ta­re: Om du job­bar på Mi­gra­tions­ver­ket och ut­re­der asylä­ren­den, kan du tving­as ne­ka asyl trots att du själv tyc­ker att hen bor­de få stan­na i lan­det.

● Snic­ka­re: Che­fen sä­ger att ta­ket ska va­ra klart till på fre­dag. Du vet att det är omöj­ligt att lö­sa. Så är det ba­ra, sä­ger che­fen, och du gör det, tving­as fus­ka och vet att ta­ket kom­mer att räm­na in­om tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.