Kli­mats­mar­ta Kungse­ken.

I Kungse­ken tes­tas nya sätt att mins­ka på byg­gan­dets och bo­en­dets kolav­tryck, men den nya stads­de­len be­hö­ver än­då en till an­slut­ning till Ta­vas­te­hus­le­den, som ska bred­das. Det är all­tid kö­er i rus­nings­tid, sä­ger sta­dens pro­jekt­chef.

Hufvudstadsbladet - - News - OSKAR RöNNBERG oskar.ronn­berg@ksf­me­dia.fi

Krök­ta ga­tor och hus som in­te är ko­pi­or av varand­ra gör den nya stads­de­len Kungse­ken i nor­ra Helsing­fors unik. Om­rå­det är ock­så ett slags pi­lot­pro­jekt för kli­mats­mart stads­ut­veck­ling: här ger man möj­lig­he­ter för trä­fler­vå­nings­hus att bli van­li­ga­re och för­ut­sät­ter pro­duk­tion av för­ny­bar ener­gi i an­slut­ning till bo­stads­hu­sen.

Det byggs som ald­rig förr i Helsing­fors, då om­kring 10 000 bo­stä­der he­la ti­den är un­der bygg­nad.

Helsing­fors för­vän­tas växa med ett par hund­ra tu­sen in­vå­na­re un­der de kom­man­de tret­tio åren, och då är det i förs­ta hand ham­nar och in­du­stri­om­rå­den som får ge plats för bo­en­de och stads­liv.

Många av des­sa om­rå­den – Bus­hol­men, Fis­ke­ham­nen, Kro­no­bergs­stran­den – är be­läg­na vid ha­vet och ger många Helsing­fors­bor en ur­ban havs­ut­sikt. Men nya stads­de­lar byggs in­te ba­ra vid ha­vet. En av de ny­as­te, och mind­re kon­ven­tio­nel­la stads­de­lar­na är Kungse­ken i norr vid grän­sen till Van­da.

– Man kun­de tän­ka att Central­par­ken

är Kungse­kens hav, sä­ger Kim­mo Ku­is­ma, pro­jekt­chef för Kungse­ken.

Som i Ita­li­en

Kungse­ken ser in­te ut som vil­ken som helst skogs­för­ort. Just nu är den en li­ten cir­kel­for­mad klick i sko­gen, och hemskt myc­ket stör­re ska den in­te hel­ler bli.

Fler­vå­nings­hu­sen som kan­tar om­rå­dets hu­vud­ga­ta är in­te ko­pi­or av varand­ra, utan fa­sa­der­nas färg och de­tal­jer by­ter med tio-fem­ton me­ters mel­lan­rum. Nå­gon kun­de dra en pa­ral­lell till Herr­gårds­for­sen i Van­da, där man i bör­jan av 2000-ta­let bygg­de färgspra­kan­de hus i ny­klas­si­cis­tisk stil, men Kungse­ken känns små­ska­li­ga­re och in­ti­ma­re.

Ku­is­ma lik­nar Kungse­ken vid ita­li­ens­ka kull­stä­der där ga­tor­na krö­ker sig runt ett central­torg.

Han an­ser att det är främst två sa­ker som gör Kungse­ken sä­re­get: de krök­ta ga­tor­na, som gör att man in­te all­tid vet vad som kom­mer emot bakom hör­net då sikt­lin­jer­na in­te är långa, och den färg­gran­na stads­bil­den.

– Kungse­ken är en väl­digt färg­grann och glad stads­del, till och med i grått no­vem­ber­vä­der.

Kli­mats­mart stad

Helsing­fors stad mark­nads­för Kungse­ken som en kli­mats­mart stads­del. I Kungse­ken tes­tas oli­ka lös­ning­ar för hur man kan bå­de mi­ni­me­ra byg­gan­dets och bo­en­dets kli­matav­tryck, och an­pas­sa sig till de följ­der kli­mat­för­änd­ring­en kom­mer att ha.

Om­rå­dets pla­ne­ra­re får en­ligt Ku­is­ma of­ta vi­sa and­ra stads­pla­ne­ra­re och ex­per­ter runt i Kungse­ken och be­rät­ta om de nya in­no­va­ti­va lös­ning­ar­na.

An­pass­ning till kli­mat­för­änd­ring­en har främst in­ne­bu­rit att pla­ne­ra för ökan­de mäng­der av dag­vat­ten – det vill sä­ga vart regn­vatt­net från allt kraf­ti­ga­re regn ska ta vägen.

– Om vi in­te ha­de ut­rett hur byg­gan­det på­ver­kar dag­vatt­nets av­rin­ning skul­le kraf­ti­ga­re regn or­sa­ka över­sväm­ning­ar i det söd­ra små­hus­om­rå­det, sä­ger Ku­is­ma.

Nu up­pe­hålls dag­vatt­net på tom­ter­na, ga­tor­na och i dag­vat­ten­dam­mar i He­le­ne Sch­jerf­becks park. Dess­utom har man tes­tat att an­vän­da as­falt och be­tong som vatt­net kan tränga ige­nom.

Bygg­bran­schen hör till de mest för­o­re­nan­de in­du­stri­er­na i värl­den. I Kungse­ken har man sat­sat på att byg­ga ener­gi­ef­fek­tivt, till ex­em­pel för­plik­ti­gar plan­be­stäm­mel­ser­na an­vänd­ning av för­ny­bar ener­gi i om­rå­dets nya bygg­na­der. Det syns i Kungse­ken främst i att sol­pa­ne­ler är en na­tur­lig del av husta­ken.

Byg­gan­dets kli­matav­tryck går att mins­ka bland an­nat ge­nom ma­te­ri­al­val. Un­der de se­nas­te åren har det pra­tats myc­ket om att byg­ga fler fler­vå­nings­hus i trä, men det har än­nu

in­te bli­vit nå­gon stör­re trend. Huruvi­da man byg­ger av trä el­ler av be­tong har än­då stor skill­nad med tan­ke på det kolav­tryck byg­gan­det läm­nar ef­ter sig.

Ett pro­jekt där man jäm­för­de skill­na­der­na i bygg­na­der­nas kolav­tryck har pre­cis bli­vit klart i Kungse­ken. I pro­jek­tet bygg­des två näs­tan iden­tis­ka bo­stads­hus: det ena i trä och det and­ra i be­tong. Re­sul­ta­ten vi­sar att trä­hu­sets kli­mat­på­ver­kan på al­la vis är läg­re än be­tong­hu­sets.

Det är dock fort­fa­ran­de om­kring 5 pro­cent dy­ra­re att byg­ga ett fler­vå­nings­hus i trä. Be­tong­byg­gan­det har långa tra­di­tio­ner, eta­ble­ra­de pro­duk­tions­ked­jor och en stor mark­nad, me­dan trä­hög­hu­sen än så länge sna­ra­re är en­skil­da pro­jekt.

– Ur sta­dens syn­vin­kel är det vik­tigt att trä­byg­gan­det skul­le få en mark­nads­po­si­tion där lös­ning­ar­na är så­da­na som ent­re­pre­nö­rer­na kan li­ta på – att det in­te är så­dant som sta­den be­hö­ver skri­va in i stads­pla­ner­na utan att det vo­re kon­kur­rens­kraf­tigt att mark­na­den själv väl­jer att byg­ga i trä. Med tan­ke på det är det vik­tigt att sta­den an­vi­sar tyd­li­ga möj­lig­he­ter för trä­byg­gan­de i Kungse­ken, sä­ger Kim­mo Ku­is­ma.

Obe­man­nad mat­bu­tik

Just nu bor 2 400 per­so­ner i Kungse­ken, av dem bor ett hund­ra­tal i de äld­re små­hu­sen. Om sju år, då om­rå­det ska va­ra fär­dig­byggt, be­räk­nas in­vå­na­ran­ta­let lig­ga på 5 500. Kungse­ken är be­lä­get mel­lan Ta­vas­te­hus­le­den

och Central­par­ken och är be­ro­en­de av ser­vice och tjäns­ter i and­ra stads­de­lar.

I ju­li öpp­na­de Fin­lands ve­ter­li­gen förs­ta mat­bu­tik utan per­so­nal och kas­sor i Kungse­ken. I fö­re­ta­get Kort­te­likaup­pas lil­la bu­tik finns om­kring 150 oli­ka pro­duk­ter att väl­ja mel­lan – allt från mjölk till fär­dig­mat och tvätt­me­del.

– Go­dis och kött­färs har va­rit de mest sål­da pro­duk­ter­na, sä­ger köp­man San­na Mä­en­pää.

Pro­duk­ter­na finns i skåp bakom låsta glas­dör­rar, som man öpp­nar ge­nom att vi­sa sitt be­tal­kort för dörr­hand­ta­get. Då görs en 25 eu­ros täck­nings­re­ser­ve­ring på kor­tet. Då kun­den ploc­kat ut de pro­duk­ter hen vill ha och stäng­er dör­ren, vet skå­pet vad som för­svun­nit ur det, och kan de­bi­te­ra rätt sum­ma från kun­dens kon­to. Pri­ser­na är nå­got hög­re än i en van­lig när­bu­tik.

Ny an­slut­ning till Ta­vas­te­hus­le­den

Buss­lin­je 560 kör ge­nom Kungse­ken och re­san till Myr­bac­ka tar in­te många mi­nu­ter. I fram­ti­den ska buss­lin­jen bli en snabbspår­väg som tar pas­sa­ge­ra­re från Myr­bac­ka ge­nom bland an­nat Kungse­ken och Malm till öst­ra Helsing­fors.

Re­a­li­te­ten ver­kar än­då va­ra att man an­vän­der bil i var­da­gen om man bor i Kungse­ken – åt­minsto­ne kan man tol­ka sta­tens och Helsing­fors och Van­da stä­ders pla­ner på att byg­ga nya kör­fi­ler och en ny plan­skild an­slut­ning till Ta­vas­te­hus­le­den så.

Med tan­ke på sta­dens tra­fik­po­li­tis­ka mål­sätt­ning­ar fö­re­fal­ler lös­ning­ar som un­der­lät­tar bil­tra­fi­ken mind­re kon­se­kven­ta. I den nya ge­ne­ral­pla­nen vil­le Helsing­fors att Ta­vas­te­hus­le­den skul­le för­vand­las till en bou­le­vard sö­der om Ring I och prin­ci­pen för sta­dens tra­fik­pla­ne­ring är att pri­o­ri­te­ra möj­lig­he­ter­na för gång, cyk­ling och kol­lek­tiv­tra­fik fram­för bil­tra­fi­ken.

Kungse­kens pro­jekt­chef Kim­mo Ku­is­ma an­ser än­då in­te att pla­ner­na på en kör­fil till på Ta­vas­te­hus­le­den och en ny an­slut­ning till den från Kungse­ken skul­le stri­da mot prin­ci­pen om en kli­mats­mart stads­del.

– Då met­ro­pol­om­rå­det väx­er mås­te man be­ak­ta al­la tra­fik­for­mer, det går in­te att sat­sa sam­häl­lets ut­veck­ling på en­dast ett färd­me­del. De håll­ba­ra färd­sät­ten har dock en stor be­ty­del­se med spår­vägs­pla­ner och fun­ge­ran­de för­bin­del­ser för fot­gäng­a­re och cy­klis­ter, sä­ger Ku­is­ma.

Han sä­ger att den nya plan­skil­da an­slut­ning­en in­te be­hövs ba­ra på grund av Kungse­ken, utan även i och med att Myr­bac­ka på and­ra si­dan Ta­vas­te­hus­le­den väx­er.

– Kungse­kens plan­skil­da an­slut­ning be­hövs ab­so­lut, den är myc­ket vik­tig för dem som bor i Kungse­ken. Nu är det svårt att svänga sö­der­i­från mot Kungse­ken i Gruvs­ta an­slut­ning, där är all­tid kö­er i rus­nings­tid.

FO­TO: KARL VILHJALMSS­ON

FO­TO: KARL VILHJALMSS­ON

Plan­be­stäm­mel­ser­na för­plik­ti­gar an­vänd­ning av för­ny­bar ener­gi i de hus som byggs i Kungse­ken. I de fles­ta fall har man in­stal­le­rat sol­pa­ne­ler på ta­ket.

Fo­to: Karl Vilhjalmss­on

Kort­te­likaup­pas köp­man San­na Mä­en­pää vi­sar hur ett köp går till i Kungse­kens nya och förs­ta mat­bu­tik utan per­so­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.