Vi be­hö­ver för­stå driv­kraf­ter­na hos falsk­spri­dar­na

Kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er och fals­ka ryk­ten för­svin­ner in­te med fak­ta som till­hyg­ge. I stäl­let be­hö­ver vi för­stå de djupt lig­gan­de driv­kraf­ter­na hos falsk­spri­dar­na. Som be­ho­vet av ka­os.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LE­NA SKOGBERG le­na.skogberg@ksf­me­dia.fi

Ef­tersom Ka­ma­la Har­ris har få lik i gar­de­ro­ben till­gri­per re­pu­bli­ka­ner­na klas­sisk paj­kast­ning och skräm­sel­tak­tik. Do­nald Trump och hans sym­pa­ti­sö­rer od­lar kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er om Har­ris, en tunn fer­nis­sa för en sorg­lig ame­ri­kansk pa­rad­gren: för­täckt ra­sism.”

Så skrev kol­le­gan Torsten Fa­ger­holm i en le­da­re ny­li­gen (12.8) och det mesta ty­der på att det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­va­let blir en plåg­sam höst för vän­ner av de­mo­kra­tisk ord­ning.

Stan­dard­me­to­den när det gäl­ler att be­käm­pa kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er, lögn­er och fals­ka ny­he­ter har länge va­rit att för­sö­ka des­ar­me­ra dem med fak­ta. In­for­ma­tion. San­ning­en till och med, i den mån det finns en nå­gorlun­da ne­u­tral så­dan.

Det är ock­så rät­te­snö­ret för de fles­ta po­li­ti­ker, fors­ka­re, jour­na­lis­ter och van­ligt folk. Vi vill gär­na tro på män­ni­skans för­må­ga att för­stå det för­nuf­ti­ga i att er­kän­na fak­ta, ock­så när den är obe­kväm.

Det är själ­va rygg­ra­den i rätts­sta­ten.

Men en fors­kar­grupp, med den dans­ka pro­fes­sorn i po­li­tisk psy­ko­lo­gi Mi­chael Bang Pe­ter­sen i spet­sen, ifrå­ga­sät­ter om fak­ta fak­tiskt är rätt me­tod att kom­ma åt falsk­spri­dar­na.

Pe­ter­sen och hans kol­le­gor har stu­de­rat driv­kraf­ter­na hos dem som spri­der po­li­tis­ka ryk­ten på so­ci­a­la me­di­er, och kom­mit till att många av dem in­te själ­va tror på si­na ”san­ning­ar” utan myc­ket väl vet att värl­den ser an­norlun­da ut. De ser fals­ka ryk­ten som ett red­skap för att upp­nå sitt pri­mä­ra syf­te: att ska­pa ka­os.

In­för pre­si­dent­va­let i USA 2016 ge­nom­för­de fors­kar­na fy­ra oli­ka stu­di­er med väl­ja­re i USA och fann att sy­nen på sam­häl­let hos dem fors­kar­na kal­lar ka­osväl­ja­re kor­re­le­ra­de po­si­tivt med pre­si­dent Trumps föl­ja­re.

Fors­kar­na ge­nom­för­de ock­så ett ex­pe­ri­ment som ut­går från en in­bju­dan om att spe­la ett da­ta­spel. En grupp kom­mer in­te åt spe­let, trots in­bju­dan och många för­sök, me­dan en an­nan grupp kan spe­la spe­let. Ex­klu­de­rad, in­klu­de­rad, utan att nöd­vän­digt­vis för­stå var­för och hur. Upp­le­vel­sen är än­då re­ell hos de ex­klu­de­ra­de: Jag får in­te va­ra med.

Det är nu det blir in­tres­sant. Fors­kar­na me­nar att so­ci­al iso­la­tion hos vis­sa män­ni­skor väc­ker ett be­hov av att ska­pa ka­os i det som an­nars vo­re ett hän­del­se­fat­tigt tom­rum. Någon­ting mås­te hän­da, och hän­der det in­te av sig självt åstad­kom­mer man ore­da.

Ka­os är en form av akut­till­stånd där tid och rum står stil­la. Det som ex­i­ste­rar är be­ho­vet av ak­tion. Sam­häl­lets hi­e­rar­ki­er om­kull­kas­tas, och det är in­te alls sä­kert att de som nor­malt sit­ter på top­pen gör det ock­så i ett tu­mult.

En an­nan pro­fes­sor, Mi­chael A. Smith, jäm­för Pe­ter­sens stu­die med stu­di­er om män­ni­skor i krig: de­pres­sion och själv­mord fö­re­kom­mer in­te i sam­ma grad ute på slag­fäl­tet som på hem­ma­plan, ef­ter hem­för­lov­ning­en. Käns­lan av me­ning, att va­ra en vik­tig kug­ge i ett ma­ski­ne­ri och en del av en so­ci­al grupp är bor­ta. Kvar finns käns­lan av hopp­lös­het. Fors­kar­na är in­te kla­ra med si­na stu­di­er men de­ras ifrå­ga­sät­tan­de av hur vi be­käm­par lögn­er och des­in­for­ma­tion är värt att fun­de­ra på, in­te ba­ra i USA, utan över­allt.

Pe­ter­sen et al. ef­ter­ly­ser en dju­pa­re för­stå­el­se för de psy­ko­lo­gis­ka driv­kraf­ter­na hos män­ni­skor som äg­nar sig åt falsk­spel och kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er – det är först då som ett sam­häl­le kan kom­ma upp med det fors­kar­na kal­lar re­al-world po­li­cy so­lu­tions – verk­li­ga lös­ning­ar – för att ta itu med den väx­an­de fru­stra­tio­nen hos be­folk­ning­en i allt fler de­mo­kra­ti­er.

Det du­ger in­te läng­re med en­bart fak­ta­kol­lar på so­ci­a­la me­di­er ef­tersom fak­ta in­te bi­ter på ka­os­dyr­kan­de ni­hi­lis­ter.

Det ska mer till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.