Nedärvd fat­tig­dom

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Boken Ras­kas perin­tö be­skri­ver ge­nom kva­li­ta­ti­va me­to­der var­da­gen hos mind­re be­med­la­de i ett för­sök att re­da ut vad som kan brom­sa nedärvd fat­tig­dom.

●●Det finns ing­et en­ty­digt mått på vem som ska räk­nas till den här ka­te­go­rin, men Li­i­sa Björ­klund re­fe­re­rar till sta­tistik från Me-sää­tiös pro­gram mot seg­re­ge­ring bland unga.

●●En­ligt de­ras de­fi­ni­tion be­står risk­grup­pen av fa­mil­jer där åt­minsto­ne tre av föl­jan­de kri­te­ri­er upp­fylls: lång­va­ri­ga eko­no­mis­ka pro­blem (mätt till ex­em­pel i an­vänd­ning av ut­komst­stöd), psy­kis­ka pro­blem, för­änd­ring­ar i fa­mil­je­för­hål­lan­de­na (döds­fall el­ler skils­mäs­sa) och låg ut­bild­ning (Ing­en­de­ra för­äl­der har en ex­a­men ef­ter grund­sko­lan).

●●Av de fins­ka fa­mil­jer­na upp­fyl­ler 1,4 pro­cent de här kri­te­ri­er­na, vil­ket mot­sva­rar un­ge­fär 20 000 barn och unga i ål­dern 0–24.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.