Hund­ra­tals ex­po­ne­ra­de i Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

Från Helsing­fors kom­mer rap­por­ter om fle­ra till­fäl­len där många män­ni­skor ex­po­ne­rats för coronaviru­set.

På sön­da­gen med­de­la­de Helsing­fors stad om två fall av co­ro­na­smit­ta på of­fent­li­ga plat­ser. En co­ro­na­smit­tad per­son be­sök­te natt­klub­ben Ka­i­vo­hu­o­ne i Helsing­fors lör­da­gen den 8 au­gusti.

Sta­den skri­ver i ett press­med­de­lan­de att al­la som vis­ta­des på natt­klub­ben mel­lan lör­dags­kväl­len kloc­kan 22 och sön­dags­mor­go­nen kloc­kan 03 bör va­ra ob­ser­van­ta ifall de får co­ro­na­sym­tom in­om två vec­kor från ex­po­ne­ring för vi­ru­set, allt­så fram till 22 au­gusti.

En­ligt Helsingin Sa­no­mat be­sök­te 850 per­so­ner re­stau­rang­en den kväl­len.

Om man får någ­ra sym­tom, även väl­digt lind­ri­ga så­da­na, bör man ome­del­bart sö­ka sig till ett co­ro­na­test. En­ligt sta­den har al­la per­so­ner som man vet har vis­tats nä­ra den co­ro­na­smit­ta­de per­so­nen kon­tak­tats och för­satts i ka­ran­tän.

32 per­so­ner i ka­ran­tän

På sön­dags­kväl­len med­de­la­de sta­den ock­så om att 32 per­so­ner i sko­lan Hert­to­ni­e­men­ran­nan ala-as­te i Her­to­näs ex­po­ne­rats för coronaviru­set. Det är 19 ele­ver och 13 per­so­ner från sko­lans per­so­nal som nu har för­satts i en två vec­kor lång ka­ran­tän. Sta­den har kon­tak­tat de be­rör­da per­so­ner­na och gett in­struk­tio­ner om att in­te rö­ra sig ut­an­för hem­met, skri­ver sta­den i ett press­med­de­lan­de.

Fa­mil­je­med­lem­mar till dem som ex­po­ne­rats för vi­ru­set är in­te för­sat­ta i ka­ran­tän, ef­tersom de in­te va­rit i när­kon­takt med en co­ro­na­smit­tad.

Sta­den har fat­tat ett for­mellt be­slut om ka­ran­tän, vil­ket en­ligt la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar be­rät­ti­gar en vård­nads­ha­va­re till ett barn som är un­der 16 år att stan­na hem­ma för att skö­ta om bar­net.

De ele­ver som är i ka­ran­tän får di­stans­un­der­vis­ning, öv­ri­ga ele­ver fort­sät­ter att gå till sko­lan som nor­malt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.