Yt­ter­li­ga­re ett flyg från Skopje i ka­ran­tän

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

Häl­so­vårds­myn­dig­he­ter­na i Åbo har pla­ce­rat al­la pas­sa­ge­ra­re på ett flyg från Skopje i Nord­ma­ke­do­ni­en i fri­vil­lig ka­ran­tän. Fly­get lan­da­de på Åbo flyg­plats på lör­dag kväll. Det här är tred­je gång­en som Åbo pla­ce­rar al­la som kom­mit med flyg från Skopje i ka­ran­tän. En stor del av pas­sa­ge­rar­na har tes­tat po­si­tivt för coronaviru­set.

An­ta­let pas­sa­ge­ra­re på det se­nas­te fly­get var 115. Al­la pas­sa­ge­ra­re har tes­tats för coronaviru­set och nu vän­tar de på re­sul­tat.

Be­slu­tet att pla­ce­rar pas­sa­ge­rar­na i fri­vil­lig ka­ran­tän var fat­tat re­dan på för­hand. Fri­vil­lig ka­ran­tän in­ne­bär att man ska und­vi­ka att rö­ra sig ut­an­för hem­met för­u­tom då det är ab­so­lut nöd­vän­digt.

Be­slu­tet fat­ta­des av Åbo stads an­sva­ri­ga lä­ka­re för smitt­sam­ma sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.