It’s Trump, stu­pid!

”Jag är (igen) över­ty­gad om min ana­lys: Bi­den vin­ner och det rätt klart. Många på­pe­kar nu snus­för­nuf­tigt: det sa­de du om Hil­la­ry Clin­ton ock­så.”

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ANDRE­AS VON WEISSENBER­G re­pre­sen­te­rar Fin­lands Rö­da Kors i Asi­en och är bo­satt i Ku­a­la Lum­pur i Ma­lay­sia.

Vart fjär­de år i no­vem­ber lad­dar jag upp med Bud­wei­ser, ham­bur­ga­ring­re­di­en­ser och tv-ka­nalpa­ket och hål­ler val­va­ka. Det bör­ja­de med Clin­ton/Do­le 1996 och blom­ma­de fullt ut med Bush/Go­re 2000. Just det va­let minns jag mer än väl. Jag job­ba­de då på Hufvud­stads­bla­dets ut­ri­kes­re­dak­tion och ha­de svårt att läg­ga ru­brik vid de­ad­li­ne – för att jag va­kat he­la nat­ten, men fram­för allt för att det in­te fanns en vin­na­re. Vid Oba­mas åter­val 2012 var val­va­kan li­te mag­ra­re. Jag var ute på upp­drag och följ­de va­let via en re­se­ra­dio på grän­sen mel­lan My­an­mar och Bang­la­desh. Va­let 2016 följ­de jag i sin tur på grän­sen mel­lan de­spe­ra­tion och för­tviv­lan.

Om 80 da­gar ska ri­tu­a­len föl­jas igen, för sjun­de gång­en. Jag är (igen) över­ty­gad om min ana­lys: Bi­den vin­ner och det rätt klart. Många på­pe­kar nu snus­för­nuf­tigt: det sa­de du om Hil­la­ry Clin­ton ock­så. Jag kont­rar: Va­let 2016 vi­sa­de väl tyd­ligt att det som va­rit in­te är en bra mä­ta­re på vad som kom­ma skall.

Här en rad or­sa­ker till att Trump för­lo­rar va­let, i slump­mäs­sig ord­ning och in­te ut­töm­man­de. För det förs­ta: Trump är den mest im­po­pu­lä­ra pre­si­den­ten i mo­dern tid, med rå­ge. För det and­ra: Bi­den är en gam­mal vit gub­be som in­te fun­ge­rar som mål­tav­la för någ­ra av Trumps van­li­ga va­pen (sex­ism, ra­sism). De sla­gen får vice­pre­si­dent­kan­di­da­ten Ka­ma­la Har­ris ta. Tre: Opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar kan ha fel, men in­te hur fel som helst. Bi­den kan räk­na med när­ma­re 200 säk­ra elek­tors­rös­ter och le­der där­till klart i elek­tors­stin­na del­sta­ter som Flo­ri­da, Penn­syl­va­nia och Michi­gan. In­te ens i rö­da Tex­as el­ler Ge­or­gia kan re­pu­bli­ka­ner­na läng­re ta ut se­gern i för­väg. Fy­ra: Bi­den är in­te Hil­la­ry Clin­ton. Rätt el­ler fel, Clin­ton var in­te po­pu­lär och stöt­te bort många tve­kan­de väl­ja­re. Fem: Co­ro­na. Sex: Eko­no­min. Sju: Bi­den är för de fles­ta ame­ri­ka­ner sin­ne­bil­den av en pre­si­dent. En vit, man­lig po­li­ti­ker som i re­gel be­ter sig hyf­sat kor­rekt. Det kan kän­nas tryggt och okom­pli­ce­rat i en tid av osä­ker­het, in­te minst för osäk­ra väl­ja­re. Sin­ne­bil­der ska in­te un­derskat­tas – när Ni­i­ni­stö val­des 2012 var min son fy­ra år och ut­brast: Kan poj­kar ock­så va­ra pre­si­den­ter? Och slut­li­gen: Trump är dis­kret som en ele­fant i en pors­lins­bu­tik. I det ka­o­set kan Bi­den hål­la tyst och und­vi­ka de ver­ba­la kla­vertramp han är känd för. Om va­let 1992 gav oss ”It’s the eco­nomy, stu­pid!” (kam­pan­jens in­ter­na slo­gan för att fo­ku­se­ra bud­ska­pet) så är mot­sva­rig­he­ten 2020 ”It’s Trump, stu­pid!”. Å and­ra si­dan be­hö­ver nog in­te en en­da kam­panj­ar­be­ta­re på­min­nas om det.

Men – 80 långa da­gar åter­står tills va­let. Ny­hets­flö­det går på hög­varv. Den så kal­la­de ok­to­be­rö­ver­rask­ning­en bor­de dö­pas om till tis­dags­för­mid­dags­ö­ver­rask­ning. Ve­te­ran­di­plo­ma­ten Juk­ka Val­ta­saa­ri sam­man­fat­ta­de det he­la ele­gant i Helsingin Sa­no­mat ny­li­gen: För­ut­säg­bar­he­ten är då­lig, lä­get är då­ligt (”hu­o­no en­nus­tettavu­us, hu­o­no ti­lan­ne”). Oroskor­par­na krax­ar att Trump in­te be­hö­ver vin­na, ba­ra över­ty­ga till­räck­ligt många om att han in­te för­lo­rat – och, pre­cis som år 2000, är vi plöts­ligt i en far­lig lim­bo. Då är det en klen tröst att jag in­te den här gång­en be­hö­ver hit­ta på en ru­brik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.