Pet­ra He­ik­ki­nen med Q And Q DK Z klart bäst i GP-fi­na­len på sön­da­gen

Un­der vec­ko­slu­tet var Dals rid­fält fyllt med häst­in­tres­se­ra­de då Fin­lands ryt­tar­för­bund fi­ra­de sitt 100-års ju­bi­le­um­sår. För­u­tom GP-fi­na­len och and­ra täv­ling­ar i hopp­ning, fick publi­ken ta del av oli­ka sor­ters fö­re­ställ­ning­ar.

Hufvudstadsbladet - - Sport - LOT­TA LINDHOLM lot­ta.lindholm@ksf­me­dia.fi

Pet­ra He­ik­ki­nen och Q And Q DK Z tog hem se­gern i sön­da­gens GP-fi­nal ef­ter två näs­tan fel­fria om­gång­ar. Eki­pa­get var su­ve­ränt i förs­ta om­gång­en, tills de fäll­de det and­ra sista hind­ret. I and­ra om­gång­en var eki­pa­get än­nu bätt­re då de en­dast fick ett straff­po­äng av att över­skri­da den ut­sat­ta ti­den.

Mai­ja Yli-Huh­ta­la såg ock­så ut att kla­ra av förs­ta om­gång­en fel­fritt, men eki­pa­get fäll­de två hin­der i kom­plex­et med tre hin­der helt i slu­tet av ba­nan.

Al­la ut­om ett eki­page kom vi­da­re till fi­na­lens and­ra om­gång. Ne­ea Kar­vi­nen och Eu­rocool´s El­s­tar blev dis­kva­li­fi­ce­ra­de då häs­ten väg­ra­de hop­pa över sam­ma hin­der två gång­er i rad. Ock­så Joo­nas Oran­ta ha­de svå­rig­he­ter att få sin häst över al­la hin­der och eki­pa­get ha­de he­la 16 straff­po­äng ef­ter förs­ta om­gång­en.

I den and­ra om­gång­en pre­ste­ra­de Oran­ta bätt­re då eki­pa­get en­dast tog fem straff­po­äng. Sam­man­sat­ta 21 straff­po­äng räck­te än­då in­te till pla­ce­ring bland de tre bäs­ta. Även Yli-Huh­ta­la tog fem straff­po­äng i den and­ra om­gång­en och ha­de där­med mis­sat si­na chan­ser att vin­na.

Det blev upp till Jan­na Jen­sen och Pet­ra He­ik­ki­nen att täv­la om se­gern. Jen­sen gjor­de till­sam­mans med Ju­lie v.d. Ver­bin­dings­ho­e­ve en per­fekt run­da utan ett än­da straff­po­äng. Eki­pa­get ha­de än­då åt­ta straff­po­äng från förs­ta om­gång­en och där­med var det He­ik­ki­nen som vann GP-fi­na­len och se­ri­en då hon sam­man­lagt en­dast fick fem straff­po­äng un­der sön­da­gens om­gång­ar.

In­nan sön­da­gens hu­vud­täv­ling ord­na­des täv­ling­en i Futu­re Chal­lenge-klas­sen. Täv­ling­en bjöd på dra­ma­tik un­der förs­ta om­gång­en när Ira Mart­ti­la föll av sin häst och lan­da­de rakt på ett hin­der. Eki­pa­get kla­ra­de sig utan någ­ra stör­re ska­dor, men blev dis­kva­li­fi­ce­rat. Jas­min

Eng­blom, som del­tog med två häs­tar, tog dub­bel­vinst i klas­sen.

Syn­lig­het för oli­ka gre­nar

För­u­tom GP-fi­na­len ord­na­de Fin­lands ryt­tar­för­bund, SRL, många and­ra fö­re­ställ­ning­ar och eve­ne­mang i sam­band med de­ras 100-års ju­bi­le­um i Dal. Mel­lan täv­ling­ar och om­gång­ar fick publi­ken näm­li­gen nju­ta av oli­ka fö­re­ställ­ning­ar. Bland an­nat de fart­fyll­da vol­tige­fö­re­ställ­ning­ar­na mel­lan täv­lingsom­gång­ar­na fick publi­ken att jub­la hög­ljutt.

En stor del av åskå­dar­na var barn­fa­mil­jer och där­med var det bra att eve­ne­mang­et bjöd på pro­gram även mel­lan täv­ling­ar­na. För­u­tom att pro­gram­met var un­der­hål­lan­de, fun­ge­ra­de fö­re­ställ­ning­ar­na som pre­sen­ta­tio­ner för oli­ka ty­per av ridsport.

FO­TO: HANNA HEINONEN/SRL

Pet­ra He­ik­ki­nen och Q And Q DK Z kom över näs­tan al­la hin­der då de fäll­de ba­ra ett un­der två om­gång­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.