Ny skräll av Lyon i Cham­pi­ons Le­a­gue

Skräll­gäng­et Lyon fort­sät­ter att väl­ta stor­he­ter­na i Cham­pi­ons Le­a­gue-fot­bol­len. Ef­ter 3–1 i kvarts­fi­na­len mot Man­ches­ter Ci­ty vän­tar sem­fi­nal­spel för förs­ta gång­en på tio år.

Hufvudstadsbladet - - Sport - Gö­RAN SUND­BERG/TT

Ju­ven­tus. Se­ger. Man­ches­ter Ci­ty. Se­ger.

Nu vän­tar Bay­ern Mün­chen i se­mi­fi­nal på ons­dag. Och pre­cis som hit­tills kom­mer Lyon att slå ur un­der­läge. I den förs­ta se­mi­fi­na­len i mor­gon blir det ock­så Tyskland mot Frank­ri­ke, RB Leip­zig mot Pa­ris Saint-Ger­main.

Det är förs­ta gång­en i histo­ri­en som Frank­ri­ke har två lag i Cham­pi­ons Le­a­gue-se­mi­fi­nal.

Lyon tog led­ning­en i förs­ta halv­lek men Man Ci­ty kvit­te­ra­de då tju­go mi­nu­ter åter­stod.

Hjäl­te blev in­hop­pa­ren Mous­sa Dem­be­le som ha­de ba­ra va­rit på pla­nen i fy­ra mi­nu­ter när han blev fri­spe­lad ef­ter en snabb kont­ring sköt 2–1 mel­lan be­nen på Eder­son i 79:e mi­nu­ten.

Dem­be­le av­gjor­de se­dan de­fi­ni­tivt i 87:e mi­nu­ten när han slog in en re­tur se­dan Eder­son va­rit släpp­hänt och tap­pat bol­len.

– När du bör­jar på bän­ken är det in­te all­tid så lätt, men du mås­te hål­la hu­mö­ret up­pe och se till att när du får chan­sen så tar du den, sa­de Dem­be­le till RMC Sport.

Lyon ha­de ba­ra spe­lat en täv­lings­match se­dan i mars när Cham­pi­ons Le­a­gue åter­upp­togs ef­tersom frans­ka li­gan ställ­des in.

– När vi kom till­ba­ka ef­ter co­ro­na­pa­u­sen lo­va­de vi varand­ra att ge allt i var­je match. Vi är fort­fa­ran­de kvar och det be­ty­der att vi är ett fan­tas­tiskt lag, sa­de Dem­be­le.

För Man­ches­ter Ci­ty var det en jät­te­chans att gå he­la vägen i Cham­pi­ons Le­a­gue som nu släck­tes för ma­na­gern Pep Gu­ar­di­o­la. För tred­je året i rad åk­te la­get ut i kvarts­fi­nal.

– Det är som van­ligt. Det här är det bäs­ta la­get jag har spe­lat i – men vi gör för många miss­tag. På den här ni­vån kos­tar miss­ta­gen. Vi mås­te lä­ra oss av det här för det har va­rit li­ka­dant he­la sä­song­en. Här, i li­gan och i FA-cu­pen, suc­ka­de Ke­vin de Bruy­ne i Via­sats sänd­ning.

FO­TO: FRANCK FIFE/AP-TT

Mous­sa Dem­be­le gör sitt förs­ta av två mål i Lyons skrällse­ger över Man­ches­ter Ci­ty i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.