Kui­visto dub­bel­mäs­ta­re, Kemp­pi­nen dub­bel­me­dal­jör

Sa­ra Kui­visto vann två guld för fjär­de året i rad me­dan 22-åri­ga Lot­ta Kemp­pi­nen blev dub­bel­me­dal­jör på sprintsträ­c­kor­na för and­ra gång­en i följd.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOM­MI WILL­BERG

på 800 me­ter än­nu mer över­läg­sen.

Kui­visto ryck­te ifrån ge­nast från start och ha­de dra­git upp en mas­siv luc­ka re­dan på bak­re ra­kan. På förs­ta var­vet. Som Kui­visto fö­re lop­pet lo­va­de så löp­te hon ett so­lo­lopp så fort det går och slut­ti­den blev ut­märk­ta 2.03,24. Kui­visto slog två­an Vi­o­la West­ling med 8,7 se­kun­der.

– Jag löp­te det förs­ta var­vet li­te onö­digt fort (59,3 se­kun­der). Ha­de jag löpt det på 60,5 se­kun­der så ha­de jag va­rit for­ta­re på slu­tet. Men det är ju ett lyx­pro­blem att det känns lätt att lö­pa snabbt. Jag är än­då nöjd med hur jag or­ka­de till slut. Det är in­te lätt att lö­pa en­sam, sä­ger Kui­visto som ko­ra­des till dub­bel­mäs­ta­re för fjär­de året i rad.

– Jag ska nog vin­na ett par dub­bel­guld än­nu. Jag upp­skat­tar de här seg­rar­na högt, sä­ger Kui­visto som hop­pas få fort­sät­ta sin sä­song ut­om­lands mot hår­da kon­kur­ren­ter.

– Jag hop­pas verk­li­gen det. Men pla­ner­na är helt öpp­na på grund av or­sa­ker som al­la kän­ner till.

Dub­bel­mäs­ta­re i Ka­le­va­spe­len blev ock­så Kui­vistos medel­di­stan­skol­le­ga Joo­nas Rin­ne samt di­stanslö­pa­ren An­ne­ma­ri Ki­e­ka­ra.

En an­nan SFI:are som ha­de po

■ ten­ti­al att kni­pa två FM-guld­me­dal­jer var HIFK-sprin­tern Lot­ta Kemp­pi­nen som i fjol tog guld på 100 och brons på 200 me­ter. Helt än­da fram nåd­de hon in­te i år men ett guld på 100 me­ter och ett sil­ver på 200 me­ter är god­känt så det osar om det.

På 200 me­ter löp­te An­ni­i­na Kor­tet­maa hem gul­det med sä­songs­bäs­ta 23,74 fö­re Kemp­pi­nen på 23,86. Larsmo IF:s Ali­na Ström­berg kom fy­ra, pre­cis som på hund­ring­en.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/HEIKKI SAUKKOMAA

Sa­ra Kui­visto so­lolöp­te guld på 800 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.