Den ame­ri­kans­ka ra­sis­men i skräck­tapp­ning

Isan­de ef­fekt­fullt får Lo­vecraft Country svar­tas räds­la för po­li­sen i USA att kän­nas i skin­net på tit­ta­ren. Se­ri­en vän­der ock­så på kul­tu­rellt in­ro­ta­de upp­fatt­ning­ar – här är det vi­ta som ste­re­o­ty­pe­ras och klum­pas ihop till en skräm­man­de mas­sa.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MA­LIN SLOT­TE ma­lin.slot­te@ksf­me­dia.fi

SKRÄCK­SE­RIE

Lo­vecraft Country

10 de­lar på HBO Nor­dic (5 de­lar er­bjöds för för­hand­s­titt). Pro­duk­tion: Misha Green, Jor­dan Pe­e­le, J.J. Abrams. Ef­ter en ro­man av Matt Ruff. I rol­ler­na: Jo­nat­han Ma­jors, Jur­nee Smol­lett-Bell, Court­ney B. Van­ce.

I över­sik­ter­na över se­ri­er vär­da att se fram emot un­der året har HBO:s Lo­vecraft Country hört till dem som lyfts fram. En an­led­ning är att den pro­du­ce­rats av Jor­dan Pe­e­le som stod bakom Get Out, en av de se­nas­te årens främs­ta kva­li­tets­skräck­fil­mer.

Ock­så Lo­vecraft Country rör sig i gen­ren skräck, och lyc­kas va­ra brän­nan­de ak­tu­ell ge­nom att be­hand­la te­mat ra­sism. Se­ri­en är en fil­ma­ti­se­ring av Matt Ruffs ro­man med sam­ma namn från 2016, vars mons­ter är häm­ta­de ur skräck­för­fat­ta­ren H. P. Lo­vecrafts (1890–1937) fik­ti­va värld. Or­sa­ken till att des­sa plat­sar i en be­rät­tel­se om ra­sism är att Lo­vecraft själv var över­ty­gad ra­sist, lik­som så många and­ra i hans tid och mil­jö.

Skräm­man­de ra­sism

Hand­ling­en är för­lagd till fem­ti­o­ta­lets Syd­stat­s­a­me­ri­ka med sin lagstad­ga­de ras­segre­ga­tion. Hu­vud­per­son är en Ko­re­a­krigs­ve­te­ran (Jo­nat­han Ma­jors) som till­sam­mans med sin fo­to­grafvä­nin­na (Jur­nee Smol­lett) och bok­hand­larfar­bror (Court­ney B. Van­ce) be­ger sig ut på en ro­ad­trip för att le­ta re­da på sin för­svun­ne far.

Det le­der till en be­rät­tel­se som på oli­ka sätt an­spe­lar på USA:s ra­sis­tis­ka histo­ria. Den på­min­ner om bå­de den högst dags­ak­tu­el­la po­lis­bru­ta­li­te­ten, och så­dant som tan­ge­rar histo­ri­ens ra­sis­tis­ka brå­te. Här finns allt från skick­ligt fram­ma­na­de kus­li­ga stäm­ning­ar till klas­siskt här­jan­de mons­ter.

Vi­ta det on­da and­ra

Se­ri­ens svar­ta hu­vud­per­so­ner ut­sätts för ett ra­san­de mörkt hat av helt van­li­ga män­ni­skor i ett sam­häl­le ge­nom­sy­rat av ra­sism. I den här värl­den är ra­sis­men själv­klar, en na­tur­lig del av var­dags­jar­gong­en, och det obe­hag­li­ga i hur det är skild­rat hör till se­ri­ens styr­kor och ef­fek­ti­vas­te skräc­ke­le­ment.

Det se­ri­en del­vis ver­kar vil­ja gö­ra är att lå­ta (den vi­ta) tit­ta­ren gå i den svar­tas skor. Den ver­kar vil­ja få oss att er­fa­ra hur det kan va­ra att va­ra svart, i ett sam­häl­le präg­lat av ra­sism – då, men ock­så nu.

Al­la mons­ter och skräc­kef­fek­ter till trots är det mest skräm­man­de här den vi­ta po­li­sen. Det finns ing­en mänsk­lig­het i de po­lis­bi­lar som för­föl­jer At­ticus och hans säll­skap. I dem sit­ter obe­räk­ne­li­ga vi­ting­ar som ha­tar och vill ont. De kan gö­ra vad de vill, och kom­ma un­dan med det.

Se­ri­en vän­der ock­så på kul­tu­rellt in­ro­ta­de upp­fatt­ning­ar ge­nom att klum­pa ihop vi­ta till en ste­re­o­typ grupp som blir det far­li­ga and­ra. Sär­skilt vi­ta med de mest fram­trä­dan­de rol­ler­na i se­ri­en har när­mast pa­ro­diskt aris­ka drag, vit­blont hår, is­blå ögon.

Trött­sam­ma mons­ter

Som se­rie är Lo­vecraft Country allt an­nat än oin­tres­sant. Den är väl­spe­lad, eg­gan­de fan­ta­si­full i si­na mil­jö­er, ra­san­de snygg i de­tal­jer­na – ta ba­ra bi­len som de åker om­kring i! Se­dan kan man frå­ga sig vad skräc­ke­le­men­tet, de ve­der­vär­di­ga monst­ren, egent

li­gen till­för, så myc­ket mer än avan­ce­ra­de ef­fek­ter och cool kult­fak­tor.

Skräck­gen­rens mons­ter är säl­lan sär­skilt skräm­man­de för den som levt ett tag och fått en in­blick i li­vets verk­li­ga ång­est­mo­ment. I Lo­vecraft Country blir monst­ren of­ta trött­sam­ma, stund­tals till och med ko­mis­ka i sin upp­blåsta över­drift.

För för­hand­s­titt er­bjöds fem av­snitt, och det dröj­de till det fem­te tills man fak­tiskt vil­le klic­ka i gång näs­ta av­snitt av and­ra skäl än att gö­ra sitt jobb. Fem­te de­len, med un­der­ti­teln Strange Ca­se, har in­te ba­ra en rik­tigt in­tres­sant pre­miss som brän­ner till, den bju­der ock­så på någ­ra ra­di­ka­la in­trig­vänd­ning­ar som gör en ge­nu­int ny­fi­ken på fort­sätt­ning­en.

Court­ney B. Van­ce, Jo­nat­han Ma­jor och Jur­nee Smol­lett ut­sätts för hår­da pröv­ning­ar.

FO­TO: HBO NOR­DIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.