Ar­bis be­sö­ker Ode

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Hösttermin­en vid de två ar­be­tarin­sti­tu­ten i Helsing­fors, svens­ka Ar­bis och fins­ka Työ­vä­e­no­pi­sto star­tar ons­da­gen den 19 au­gusti, då de bå­da till­sam­mans pre­sen­te­rar sitt kurs­ut­bud på cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode.

Det bjuds på ett smak­prov av li­te av var­je: man kan vir­ka bläck­fis­kar för små barn­pa­ti­en­ter, till­re­da rågröt, prö­va på bild­be­hand­ling på da­to­rer, dan­sa afro­dans, be­kan­ta sig med parkour el­ler del­ta i flow-yo­ga. Många av verk­stä­der­na pas­sar för barn el­ler he­la fa­mil­jen. Man kan ock­så pas­sa på att an­mä­la sig till nå­gon av hös­tens kur­ser.

Eve­ne­mang­et i Ode på­går kloc­kan 11–16 i cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode på Tölö­viks­ga­tan 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.