Gräns­han­deln tvär­ni­ta­de

Ef­ter att grän­sen mot Värm­land va­rit stängd i över fy­ra må­na­der öpp­na­de Nor­ge den ny­li­gen, för att se­dan stänga igen. Re­gi­o­nen som är be­ro­en­de av gräns­han­del har drab­bats hårt eko­no­miskt, men även på ett men­talt plan. Dock går åsik­ter­na isär, be­ro­en­de på

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT & FOTO: JO­HAN AUGUSTIN ny­he­ter@hbl.fi

När Nor­ge stäng­de grän­sen drab­ba­des gräns­han­deln på den svens­ka si­dan hårt ef­tersom många norr­män ti­di­ga­re har åkt över till Sve­ri­ge för att hand­la allt från söt­sa­ker till al­ko­hol. På den nors­ka si­dan har fö­re­ta­gar­na nöjt no­te­rat att de se­mester­fi­ran­de norr­män­nen valt att tu­ris­ta i hem­lan­det och att de spen­de­rar mer än svens­kar­na.

In­ne på Char­lot­ten­bergs shop­ping­cen­ter väx­er kön med kun­der – på väg in i ett av Sve­ri­ges störs­ta system­bo­lag. De fles­ta är norr­män, många med kund­vag­nar. ”Det är myc­ket bil­li­ga­re här, vi re­ser till Sve­ri­ge för att fyl­la upp med al­ko­hol och mat­va­ror”, sä­ger en man i kön.

Han är in­te en­sam. Shop­ping­cent­ret, ett av tre i Char­lot­ten­berg, lig­ger sju kilo­me­ter från den nors­ka grän­sen. Det är ett av de störs­ta gräns­han­dels­centren och ha­de 2019 över 4,8 mil­jo­ner be­sö­ka­re varav många spen­de­rar tim­mar för att re­sa hit. 2019 om­sat­te cent­ret nä­ra tre mil­jar­der kro­nor (om­kring 290 mil­jo­ner eu­ro), en ök­ning med drygt nio pro­cent från året in­nan. Den­na gläd­je­rush gjor­de emel­ler­tid tvär­nit när

Nor­ge be­slu­ta­de att stänga grän­sen den 16 mars – för att för­hind­ra smitt­sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set.

Så när den nors­ka re­ge­ring­en be­slu­ta­de att öpp­na grän­sen igen den 24 ju­li mot svens­ka län med låg sprid­ning – som Värm­land – togs be­slu­tet emot med öpp­na fam­nar på den svens­ka si­dan.

– In­om han­deln har många av vå­ra bu­ti­ker haft ett nit­tio pro­cen­tigt tapp, sä­ger Jan-Erik Eriksson, som är verk­sam­hets­chef på Eda kom­mun, där Char­lot­ten­berg in­går.

Han be­skri­ver de af­färs­mäs­si­ga verk­sam­he­ter­na som en ”ka­ta­strof”.

– Det finns inga jobb till vå­ra ung­do­mar, många har bli­vit upp­sag­da, sä­ger han.

Det är emel­ler­tid in­te ba­ra shop­ping­en och ar­bets­kraf­ten som har drab­bats av ned­stäng­ning­en; många har in­te kun­nat träf­fa si­na fa­mil­jer, släkt och vän­ner på oli­ka si­dor av grän­sen. Eriksson tyc­ker att grann­län­der­na bor­de sam­ar­be­ta me­ra när de be­slu­tar att öpp­na och stänga grän­ser­na.

– Det är omöj­ligt för nä­ringsid­ka­re att ta hem va­ror och att an­stäl­la – de vet ju in­te vad som hän­der näs­ta vec­ka.

Kra­schad om­sätt­ning

Just så ser si­tu­a­tio­nen ut för Tom­my Jo­hans­son, bu­tiks­chef på Max­i­mat i Char­lot­ten­bergs shop­ping­cen­ter.

– Vi le­ver på gräns­han­deln – som står för nit­tio pro­cent av om­sätt­ning­en. Den för­svann på en natt, sä­ger

Jo­hans­son som är upp­vux­en i om­rå­det och be­skri­ver ned­stäng­ning­en av grän­sen, som in­te skett se­dan and­ra världs­kri­get, som nå­got som på­ver­kar gräns­re­gi­o­nen på bred front.

Det rör sig en­ligt ho­nom om ett stort nät av tjäns­ter som al­la är be­ro­en­de av gräns­han­deln, där till ex­em­pel städ­ning, trans­por­ter och väk­ta­re in­går. Tom­my Jo­hans­son på­pe­kar det ringa an­ta­let smit­ta­de i lä­net, drygt 1 000 be­kräf­ta­de och 73 av­lid­na, som ett oför­klar­ligt skäl till att stänga grän­sen mot Värm­land.

– Vi har ju knappt nå­gon smit­ta här, sä­ger han och be­to­nar att det i stäl­let rör sig om po­li­tik från norskt håll.

– Po­li­ti­ker­na fis­kar ef­ter rös­ter, de nors­ka bu­ti­ker­na har gått som tå­get un­der ned­stäng­ning­en.

Me­dan många norr­män stö­der den in­hems­ka mark­na­den, och trots öpp­ning­en in­te vill re­sa över grän­sen till Sve­ri­ge, så finns det de som vill spa­ra peng­ar på att kom­ma till Värm­land och shop­pa – pre­cis som ti­di­ga­re.

In­ne på go­dis­bu­ti­ken Got­te­bi­ten hand­lar nors­ka He­ge, som in­te vill upp­ge sitt ef­ter­namn. Hon har kört två tim­mar och kor­sat grän­sen, för att shop­pa bil­li­ga svens­ka va­ror i Char­lot­ten­berg.

– Go­di­set är hal­va pri­set här, sä­ger He­ge, och som rö­ka­re be­ta­lar hon även mind­re än hal­va pri­set för ci­gar­ret­ter på köp­cent­ret.

He­ge spa­rar även myc­ket på att kö­pa mat­va­ror som kött och ost, och hon be­skri­ver stäng­ning­en som ”pro

pa­gan­da”, då det fanns få smit­ta­de i Värm­land.

– Det var ju bra för den nors­ka stats­kas­san, sä­ger hon.

För egen­fö­re­ta­ga­re som in­te har sto­ra kon­cer­ner i ryg­gen, har vi­ru­set in­ne­bu­rit tuf­fa mot­gång­ar. Sa­man To­fiq dri­ver Sul­tan re­stau­rant i Char­lot­ten­berg.

Sa­man har fått per­mit­te­ra sin per­so­nal, och fastän svens­ka sta­ten täc­ker en del av in­komst­bort­fal­let så får Sa­man To­fiq stå för de störs­ta kost­na­der­na på egen hand.

– Jag kan in­te be­ta­la fak­tu­ror och hy­ran, jag har fått lå­na peng­ar för att kla­ra mig eko­no­miskt, sä­ger To­fiq som upp­skat­tar att 90 pro­cent av gäs­ter­na som äter på re­stau­rang­en är norr­män.

– Vi le­ver av norr­män. I Stock­holm över­le­ver de än­då, men in­te vi, sä­ger To­fiq me­dan han ser­ve­rar piz­za till någ­ra gäs­ter.

Han be­skri­ver af­färs­verk­sam­he­ter på and­ra si­dan grän­sen som blomst­ra­de un­der ned­stäng­ning­en, där ”norr­män­nen är gla­da över ut­veck­ling­en”. Även To­fiq är kri­tisk till hur det he­la har skötts.

– Det­ta hand­lar in­te om co­vid. Det är ba­ra po­li­tik, sä­ger han.

Fort­fa­ran­de är det ba­ra svens­kar från ut­val­da län som får kor­sa grän­sen. In­ga­lill Lennarts­son från små­länds­ka Jön­kö­ping tu­ris­tar i Char­lot­ten­berg, och ef­tersom hon kom­mer från Små­land till­hör hon de län som fort­fa­ran­de in­te får kor­sa grän­sen.

– Det är löj­ligt! Var­för får skå­ning­ar åka till Nor­ge men in­te vi? Så sju­ka är vi in­te, sä­ger hon.

Po­si­ti­va nors­ka ton­gång­ar

Över på den nors­ka si­dan i byn Magnor är ton­gång­ar­na helt an­norlun­da. Här möts Hufvud­stads­bla­det av gla­da mi­ner och po­si­ti­va er­fa­ren­he­ter. På Magnors glas­bruk har glas­blå­sa­ren Vi­vi-Ann Hu­se märkt en re­jäl ök­ning av om­sätt­ning­en un­der som­ma­ren.

– När grän­sen mot Sve­ri­ge var stängd.

– Norr­män från he­la lan­det re­ser hit och tu­ris­men blomst­rar, sä­ger Hu­se som be­skri­ver svens­kar som snå­la me­dan norr­män gär­na öpp­nar plån­böc­ker­na och spen­de­rar på se­mestern.

– Det var bra att grän­sen var stängd, sä­ger hon glatt.

Hon får med­håll av kon­di­torn Andrea Ing­els­rud – som dri­ver ett ba­ge­ri i när­he­ten.

– Lo­kal­be­folk­ning­en kom ju fort­fa­ran­de hit, sä­ger hon och kon­sta­te­rar att norr­män­nen nu i allt stör­re ut­sträck­ning val­de att tu­ris­ta i sitt eget land.

När det gäl­ler shop­ping så är det mesta­dels norr­män som åker till Sve­ri­ge och in­te tvärtom, även fast det finns va­ror som rä­kor, blö­jor och osö­tat bröd som svens­kar kor­sar grän­sen för att kö­pa. Andrea Ing­els­rud åker själv ibland till Värm­land för att hand­la mat och tyc­ker att be­stäm­mel­ser­na kring vil­ka svens­ka re­gi­o­ner hon kan be­sö­ka är kons­ti­ga.

– Jag kan åka på pralin­kurs i Skå­ne men in­te till Stock­holm, sä­ger hon och ska­kar på hu­vu­det.

På grän­sen mel­lan Char­lot­ten­berg och Magnor lig­ger den svensknors­ka in­for­ma­tions­tjäns­ten Gren­se­tjäns­ten.

Verk­sam­hets­che­fen Trond Erik Grundt be­skri­ver när­om­rå­det, där två län­der in­går, som helt be­ro­en­de av varand­ra.

– Det är ju många män­ni­skor som bor i Nor­ge och job­bar i Sve­ri­ge, och tvärtom, sä­ger han.

Längs den 1 600 kilo­me­ter långa grän­sen mel­lan de bå­da län­der­na ska­par gräns­han­deln om­kring 16 000 ar­bets­till­fäl­len.

– Ned­stäng­ning­en går in­te ihop med gräns­han­deln, sä­ger Trond Erik Grundt.

Men det är in­te ba­ra eko­no­min som ska­das. I en un­der­sök­ning från in­vå­nar­na i gräns­re­gi­o­nen har 1 600 per­so­ner sva­rat att re­la­tio­nen mel­lan na­tio­na­li­te­ter­na har fått sig en re­jäl törn på sisto­ne.

– Det har bil­dats en ”vi och de”käns­la.

Trond Erik Grundt tyc­ker att samt­li­ga nor­dis­ka län­der skul­le ha gått ihop och valt en och sam­ma co­vid­stra­te­gi.

– Ing­en vill ha stäng­da grän­ser, vi är två län­der men en och sam­ma re­gi­on, sä­ger han och be­to­nar att vi­sio­nen om värl­dens mest in­te­gre­ra­de re­gi­on för till­fäl­let är väl­digt långt bor­ta.

Osä­ker fram­tid

Till­ba­ka i Char­lot­ten­bergs shop­ping­cen­ter ser fram­ti­den dys­ter ut även för det go­di­sim­pe­ri­um som norr­män­nen ti­di­ga­re har kom­mit hit för att ta del av. Mats Id­bratt är ope­ra­tiv chef för kon­cer­nen Got­te­bi­ten en gros, som har 30 go­dis­bu­ti­ker längs den nors­ka grän­sen.

– Han­deln gjor­de en tvär­nit. Nit­tio­fem pro­cent av vå­ra kun­der är norr­män, sä­ger Mats Id­bratt.

Han räk­nar med att en tred­je­del av om­sätt­ning­en – som un­der 2020 be­räk­na­des till mot­sva­ran­de 200 mil­jo­ner eu­ro – är bor­ta.

Ef­tersom go­dis är en färskva­ra har sto­ra mäng­der la­ger­va­ror fått kas­se­ras, sam­ti­digt som fö­re­ta­get står kvar med sto­ra kost­na­der.

Hur lång tid kom­mer åter­hämt­ning­en att ta tror du? – Det är svårt att sä­ga. Vi har sett nya fall i Värm­land så de kan stänga grän­sen igen. Det är svårt att pla­ne­ra långt fram­åt. Man le­ver för da­gen.

In­om han­deln har många av vå­ra bu­ti­ker haft ett nit­tio pro­cen­tigt tapp. Det finns inga jobb till vå­ra ung­do­mar, många har bli­vit upp­sag­da.

Jan-Erik Eriksson

Verk­sam­hets­chef på Eda kom­mun, där Char­lot­ten­berg in­går

FOTO: JO­HAN AUGUSTIN

Re­stau­rang­ä­ga­ren Sa­man To­fiq är be­ro­en­de av att norr­män­nen kom­mer till Värm­land.

Nors­ka He­ge hand­lar go­dis och ci­ga­ret­ter för hal­va pri­set i Char­lot­ten­berg.

In­ga­lill Lennarts­son från Jön­kö­ping får in­te kor­sa den nors­ka grän­sen.

Jan-Erik Eriksson på Eda kom­mun är oro­lig över ut­veck­ling­en i Värm­land.

Kön till sys­tem­bo­la­get i Char­lot­ten­bergs shop­ping­cen­ter är lång. Många norr­män re­ser hit för att kö­pa bil­li­ga­re al­ko­hol.

Kon­di­torn Andrea Ing­els­rud för­kla­rar att norr­män­nen nu gär­na tu­ris­tar längs grän­sen på den nors­ka si­dan.

Wi­vi-Ann Hu­se på Magnors Glas­bruk tyc­ker att den stäng­da grän­sen har va­rit po­si­ti­va ny­he­ter.

Verk­sam­hets­che­fen på Gren­se­tjäns­ten Trond Erik Grundt tyc­ker att Nor­ge och Sve­ri­ge bor­de sam­ar­be­ta i stör­re ut­sträck­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.