Öp­pen re­volt mot di­gi­tal fe­o­da­lism

Spel­jät­ten Epic Ga­mes vill hals­hug­ga den di­gi­ta­la fe­o­da­lis­mens kung­ar: App­le och Goog­le.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TORSTEN FAGERHOLM torsten.fagerholm@ksf­me­dia.fi

En­ligt en över­förenklad bild av det hi­e­rar­kis­ka fe­o­da­la sam­häl­let satt kung­en på top­pen av py­ra­mi­den, åt­följd av stor- och un­der­va­sal­ler samt bön­der. Längst ne­re: de li­veg­na, kre­ti och ple­ti. I den di­gi­ta­la värl­den är me­ta­fo­ren desto mer träff­sä­ker: trots en il­lu­sion av fri­het sak­nar de fles­ta av oss börd el­ler sam­hälls­ställ­ning.

På me­del­ti­den tving­a­des oc­ku­pe­ra­de stä­der be­ta­la lö­se­pen­ning. Den så kal­la­de brand­skat­ten ut­kräv­des av brand­mäs­ta­ren, bi­trädd av brand­knek­tar. Blev kol­lek­ten för på­ver tut­ta­de man eld på sta­den. I dag om­sät­ter di­gi­ta­la ap­par år­li­gen över 100 mil­jar­der eu­ro. I egen­skap av si­na su­ve­ränt star­ka ställ­ning­ar ut­krä­ver App­le och Goog­le en sorts di­gi­tal brand­skatt: upp till 30 pro­cent av för­sälj­ning­en som sker via bo­la­gens di­gi­ta­la torg. Den hut­lö­sa pro­vi­sio­nen har fått hu­mö­ret att viss­na hos ut­veck­lar­na, nu rå­der full­ska­ligt krig på tek­nik­fron­ten.

Epic Ga­mes, som lig­ger bakom den fe­no­me­na­la spelsuc­cén Fort­ni­te med över 350 mil­jo­ner lo­ja­la fans, kring­gick ny­li­gen dis­tri­bu­tions­vill­ko­ren hos bu­ti­ker­na App Sto­re och Goog­le Play ge­nom att lan­se­ra en egen, snäp­pet ge­ne­rö­sa­re be­tal­tjänst. App­le sva­ra­de med att ploc­ka bort spe­let ur sin bu­tik och ho­tar nu med än tyng­re re­pres­sa­li­er, men blev i gen­gäld stäm­da av Epic Ga­mes för på­ståd­da brott mot ame­ri­kans­ka kon­kur­rensla­gar och miss­bruk av mo­no­pol­ställ­ning.

Dock sit­ter Epic Ga­mes hjälteg­lo­ria på sned. Det är in­te frå­gan om nå­gon Askung­e­sa­ga, nå­got ro­man­tiskt upp­ror el­ler om­sorg för fan­sen. Epic Ga­mes är ett av värl­dens ri­kas­te spel­fö­re­tag och har ki­ne­sis­ka Tencent i ryg­gen. I den­na upp­trapp­ning av en gam­mal kon­flikt står ren och skär gi­rig­het mot peng­ak­åt­het. Bakom Epic Ga­mes stäl­ler sig Spo­ti­fy, som li­kaså har be­grå­tit den så kal­la­de App­le-skat­ten och sagt att bo­la­get ”äger sta­di­on, är do­ma­re, och spe­lar i ena la­get sam­ti­digt”. Sam­ti­digt be­läg­ras App­le från re­gu­la­to­riskt håll: bo­la­get un­der­söks av EU:s kon­kur­rensmyn­dig­het och be­fin­ner sig på den ame­ri­kans­ka kon­gres­sens ra­dar. App­le spar­ka­de ral­jant ut Epic Ga­mes strax ef­ter att Tim Cook, vd för App­le, vid en ut­fråg­ning in­för ame­ri­kans­ka kon­gres­sen ihå­ligt in­ty­ga­de att hämnd och mobb­ning ”går starkt emot vårt fö­re­tags vär­de­ring­ar”.

Net­flix, Match Group (Tin­der), Micro­soft och rentav Fa­ce­book sym­pa­ti­se­rar med upp­ro­ret, som stam­par på Apples öm­ma tår. Hård­va­ru­mark­na­den stag­ne­rar då värl­den in­te läng­re shop­par Ip­ho­nes med sam­ma fre­ne­si. En ju­ri­disk se­ger för Epic Ga­mes skul­le in­ne­bä­ra all­var­ligt re­va­de se­gel, pri­märt för Apples del men i för­läng­ning­en ock­så för Goog­le. Gi­vet­vis ska man få be­talt för att age­ra skylt­föns­ter och trygg mel­lan­hand – men är in­te 30 pro­cent väl sal­tat? I en fri mark­nads­e­ko­no­mi ska ing­et en­skilt bo­lag få kon­trol­le­ra mark­na­den, en­si­digt dik­te­ra vill­ko­ren el­ler god­tyck­ligt hjäl­pa el­ler stjäl­pa ut­veck­la­re.

På ena si­dan av den­na arm­bryt­ning står äga­ren till det di­gi­ta­la tor­get, på den and­ra äga­ren till en mas­siv spelar­bas. Bå­da si­dor har kis­tor ful­la av peng­ar och ju­ristar­mé­er som är be­väp­na­de till tän­der­na. Stri­den ut­käm­pas i ver­sa­ler, likt ett skri­kigt da­tor­spel. Det tyngs­ta ar­til­le­ri­et har re­dan rul­lats fram, själ­va Fort­ni­te an­vänds som pro­pa­gan­da­ka­nal. I en pa­ro­disk pr-film, av­sedd att spri­da bad­will, för­löj­li­gas ett ty­ran­niskt, or­wel­li­anskt äpp­le. Al­la som kan sin di­gi­ta­la histo­ria minns re­klam­fil­men med vil­ken App­le Ma­cin­tosh lan­se­ra­des år 1984. Nu är rol­ler­na om­vän­da, App­le är in­te läng­re un­der­dog.

En helt fri och gra­tis di­gi­tal in­fra­struk­tur vo­re för­stås en uto­pi. Men i nu­lä­get står in­te hel­ler vär­deska­pan­de pro­duk­tion i cent­rum. För hund­ra­tals mil­jo­ner män­ni­skor är smart­te­le­fo­nen den pri­mä­ra por­ta­len till in­ter­net. Ska port­vak­ter­na då få ut­mä­ta saf­ti­ga mar­gi­na­ler ge­nom att hå­va in upp till 30 pro­cent av in­täk­ter­na som ge­ne­re­ras av ap­par ut­veck­la­de av tred­je part? To­le­re­rar sam­häl­let den­na för­dels­sö­kan­de ma­ni­pu­la­tion, där kung­ar och va­sal­ler till­go­do­räk­nar sig själ­va ex­ces­siv rän­ta och pro­vi­sion? Frå­gan an­går var­je äga­re till en smart­te­le­fon, va­re sig man rå­kar va­ra ga­mer el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.