Fors­ka­re: Co­ro­nalä­get just nu går in­te att jäm­fö­ra med vå­ren

An­ta­let co­rona­fall som rap­por­te­ras nu lig­ger myc­ket när­ma­re san­ning­en än vå­rens siff­ror. En­ligt in­fek­tions­ö­ver­läka­re Asko Jär­vi­nen är co­ro­nalä­get sta­bilt på det in­di­vi­du­el­la pla­net.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SO­FIE FOG­DE/SPT

Då age­ra­de vi mest i blin­do. Nu kan vi hål­la si­tu­a­tio­nen un­der kon­troll med mer raf­fi­ne­ra­de åt­gär­der. Tu­o­mas Ai­ve­lo Fors­ka­re vid Helsing­fors Uni­ver­si­tet

– Det går in­te helt att jäm­fö­ra de nya co­rona­fal­len med vå­rens siff­ror. I vå­ras tes­ta­des in­te al­la och de verk­li­ga siff­ror­na var an­tag­li­gen myc­ket hög­re än de som rap­por­te­ra­des, sä­ger Tu­o­mas Ai­ve­lo, fors­ka­re vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Ef­ter en re­la­tivt lugn som­mar har an­ta­let co­rona­fall sak­ta bör­jat sti­ga igen. På fre­da­gen rap­por­te­ra­des 29 nya fall och i tors­dags 37. I april låg den dag­li­ga rap­por­te­ring­en kring 100 fall och ibland över 150. I maj bör­ja­de kur­van rä­ta ut sig.

– Lä­get är myc­ket bätt­re nu med tan­ke på att vi vet vad det hand­lar om. Nu vet vi ock­så hur vi­ru­set sprids, vil­ket vi in­te viss­te på vå­ren, sä­ger Ai­ve­lo.

En­ligt Ai­ve­lo bor­de man skil­ja på fall som är in­hems­ka och så­da­na som kom­mer ut­i­från, ef­tersom R-ta­let – det vill sä­ga hur många per­so­ner en co­ro­na­po­si­tiv per­son smit­tar i snitt – bor­de mä­ta hur vi­ru­set spri­der sig i Fin­land.

Få po­si­ti­va prov­re­sul­tat

Testkapaci­teten har dess­utom ökats av­se­värt jäm­fört med i vå­ras. I mars tes­ta­des un­der 1 000 per­so­ner dag­li­gen och det var först i maj som man kom upp till 5 000 per­so­ner. Nu lig­ger den dag­li­ga siff­ran på cir­ka 14 000 och re­ge­ring­ens mål­sätt­ning är att kom­ma upp till 20 000.

– Av al­la test är cir­ka 0,2–0,3 pro­cent po­si­ti­va. Det be­ty­der ock­så att vår test­ka­pa­ci­tet är på en okej ni­vå. Det är trev­li­ga­re att hål­la an­de­len li­ten, sä­ger Ai­ve­lo.

Han jäm­för si­tu­a­tio­nen med hur det såg ut i USA när det var som värst. Då upp­gick de po­si­ti­va prov­re­sul­ta­ten till 10 pro­cent och må­let var att få ner an­de­len till ett par pro­cent.

– Nu är ut­ma­ning­en i Fin­land att tes­ta dem som verk­li­gen be­hö­ver det. Till ex­em­pel kan man in­te ute­slu­ta att da­gis­barn är smit­ta­de av co­ro­na­vi­ru­set, även om san­no­lik­he­ten är väl­digt li­ten.

Rik­ta­de åt­gär­der

Ai­ve­lo sä­ger att det öka­de an­ta­let nya co­rona­fall in­te ger or­sak till pa­nik. Dä­re­mot sä­ger han att de kan fun­ge­ra som en på­min­nel­se.

– Vi be­fin­ner oss fort­fa­ran­de i en pan­de­mi och fa­ran är in­te över. Vi mås­te fort­fa­ran­de va­ra be­red­da på att si­tu­a­tio­nen kan ut­veck­las.

Nu vet vi mer om i vil­ka mil­jö­er smit­tan sprids, vil­ket gör att vi kan rik­ta åt­gär­der­na mer än­da­måls­en­ligt.

Ai­ve­lo me­nar att lä­get var värst i mars.

– Då age­ra­de vi mest i blin­do. Nu vet vi till ex­em­pel att smit­tan in­te sprids all­var­ligt i sko­lor. Nu kan vi hål­la si­tu­a­tio­nen un­der kon­troll med mer raf­fi­ne­ra­de åt­gär­der.

Ai­ve­lo sä­ger att det in­te räc­ker med en­dast test­ning, spår­ning, iso­le­ring och ka­ran­tän. Vi be­hö­ver ock­så age­ra på ett per­son­ligt plan.

– Vi vill in­te till­ba­ka till vå­rens lä­ge så det gäl­ler att föl­ja rikt­lin­jer­na. Vi bor­de an­vän­da mun­skydd i så­da­na si­tu­a­tio­ner där det in­te är möj­ligt att hål­la av­stånd och ar­be­ta hem­i­från så myc­ket som möj­ligt.

Asko Jär­vi­nen, in­fek­tions­ö­ver­läka­re vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt, sä­ger att vi in­te får glöm­ma att de fles­ta smit­tas av per­so­ner i sin när­het, som fa­milj, vän­ner och kol­le­gor.

– Nu har vi pra­tat om att skyd­da sig och and­ra i till ex­em­pel kol­lek­tiv­tra­fik. Det lig­ger i vår na­tur att va­ra rädd för det okän­da. Men det gäl­ler att ock­så hål­la av­stånd från de vi kän­ner, sä­ger han.

Lugnt på sjuk­hu­sen

An­ta­let per­so­ner som får sjuk­hus­vård för co­vid-19 i Fin­land är för till­fäl­let 11. En­ligt fre­da­gens siff­ror får ing­en in­ten­siv­vård just nu. En­ligt Jär­vi­nen kan man se på risk­lä­get från två per­spek­tiv: den in­di­vi­du­el­la ris­ken och ris­ken för att sam­häl­let tap­par kon­troll över si­tu­a­tio­nen.

– I mi­na ögon är lä­get bra och sta­bilt på det in­di­vi­du­el­la pla­net. På ett sam­häl­le­ligt plan är lä­get ock­så un­der kon­troll, men vi kan in­te ve­ta om nå­got på­går bakom ku­lis­ser­na.

Jär­vi­nen sä­ger att det ökan­de an­ta­let co­rona­fall tids­mäs­sigt sam­man­fal­ler med den öka­de testkapaci­teten. Det som skil­jer sig från vå­ren är att de som be­hö­ver sjuk­hus­vård in­te bli­vit fler trots att an­ta­let fall ökat.

– I vå­ras ström­ma­de sjuk­doms­fal­len in till sjuk­hu­sen. Skill­na­den kun­de ty­da på att lä­get nu är un­der kon­troll och att vår stra­te­gi fun­ge­rar.

Det har ock­så spe­ku­le­rats i att en mu­ta­tion spri­dit sig som kan gö­ra sjuk­doms­bil­den lind­ri­ga­re. En­ligt Jär­vi­nen spri­der vi­ru­set sig nu bland yng­re män­ni­skor, vil­ket ock­så kan in­ver­ka på det lå­ga an­ta­let sjuk­hus­fall.

Om du blir sjuk

Sam­man­lagt 334 per­so­ner har hit­tills av­li­dit i Fin­land till följd av sjuk­do­men co­vid-19. Det se­nas­te döds­fal­let rap­por­te­ra­des i mån­dags.

Jär­vi­nen sä­ger att man nu är bätt­re för­be­redd för en för­vär­rad si­tu­a­tion på sjuk­hu­sen. Nu finns det bätt­re med pa­ti­ent­plat­ser, per­so­nal och er­fa­ren­het.

– Vi är snab­ba­re på att kän­na igen sjuk­doms­för­lop­pet när en pa­ti­ents till­stånd för­säm­ras. Även om det in­te finns nå­got spe­ci­fikt bo­te­me­del för co­vid-19 så kan vi bätt­re me­di­ci­ne­ra mot ris­ker som blod­propp ef­tersom vi vet att ris­ken för att drab­bas av en så­dan är rys­ligt stor.

Jär­vi­nen sä­ger att det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet in­om äldre­omsor­gen kan ha in­ver­kat på den lå­ga och sjun­kan­de död­lig­he­ten.

LEHTIKUVA FOTO: OLI­VIA RANTA/

Asko Jär­vi­nen, in­fek­tions­ö­ver­läka­re vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt sä­ger att lä­get ock­så är un­der kon­troll på ett sam­häl­le­ligt plan, men vi kan in­te ve­ta om nå­got på­går bakom ku­lis­ser­na.

FOTO: CHRISTA LUNDSTRöM/SPT

Tu­o­mas Ai­ve­lo, fors­ka­re vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, sä­ger att ut­ma­ning­en nu är att tes­ta dem som be­hö­ver det mest. Just nu är an­de­len po­si­ti­va prov­re­sul­tat cir­ka 0,2–0,3 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.