Lä­ge­sö­ver­sikt

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

●●To­talt 7 871 fall har hit­tills be­kräf­tats i Fin­land.

●●334 per­so­ner har av­li­dit till följd av co­vid-19. Det se­nas­te döds­fal­let rap­por­te­ra­des i mån­dags.

●●Hit­tills har man ta­git 533 700 co­ro­na­vi­rus­test.

●●Test­nings­ka­pa­ci­te­ten är över 14 000 tes­ter per dag.

●●An­ta­let per­so­ner som får sjuk­hus­vård i Fin­land är 11. Ing­en får in­ten­siv­vård.

●●153 nya sjuk­doms­fall kon­sta­te­ra­des un­der den se­nas­te upp­följ­nings­pe­ri­o­den den 12–18 au­gusti. In­ci­den­sen av nya fall i för­hål­lan­de till be­folk­ning­en var 2,8 fall per 100 000 in­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.