Åtal för mord och tju­go mord­för­sök ef­ter sko­l­at­tack

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Åtal har nu väckts ef­ter sko­l­at­tac­ken i köp­cent­ret Her­man i Kuopio i ok­to­ber i fjol. Den 25-åri­ga man­nen åta­las för mord, tju­go fall av mord­för­sök, sa­bo­tage, för­sök till grov miss­han­del och våld­samt mot­stånd mot tjäns­te­man. En kvin­na dog i då­det. Man­nen gick till at­tack med en sa­bel i yr­kes­in­sti­tu­tet Sa­von am­mat­ti­o­pi­stos lo­ka­ler, som fanns i köp­cent­ret, vid mid­dags­tid en tis­dag i ok­to­ber. Han var ock­så be­väp­nad med ett skjut­va­pen.

En­ligt åkla­ga­ren rik­ta­de sig gär­ning­ar­na mot ele­ver och lä­ra­re vid yr­kes­in­sti­tu­tet och mot en per­son som ar­be­ta­de i köp­cent­ret. Han an­la­de ock­så en brand i lo­ka­ler­na.

Man­nen stu­de­ra­de vid yr­kes­in­sti­tu­tet. Tio per­so­ner ska­da­des, även han själv. Po­li­sen har ti­di­ga­re ta­lat om nio mord­för­sök och att gär­ning­en kon­cen­tre­rats till ett klass­rum. An­ta­let miss­tänk­ta brott har vux­it då åtal nu väckts för tju­go mord­för­sök.

Den störs­ta de­len av off­ren var kvin­nor, en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter från uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Kuopio. Kvin­nan som dog var född 1996, och ock­så hon stu­de­ran­de vid yr­kes­in­sti­tu­tet.

Rät­te­gång­en in­leds den 8 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.