Ut­ländsk ar­bets­kraft ska få det bätt­re

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Myn­dig­he­ter­nas re­sur­ser för att be­käm­pa ut­nytt­jan­de av ut­ländsk ar­bets­kraft ska ut­ö­kas och för­ö­va­re ska stäl­las till svars, in­for­me­rar Ar­bet­soch nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et.

I vå­ras till­sat­tes på ini­ti­a­tiv av ar­bets­mi­nis­ter Tu­u­la Haa­tai­nen (SDP) en ar­bets­grupp som skul­le för­dju­pa sig i ut­nytt­jan­de som är re­la­te­rat till ar­be­te. Nu har ar­bets­grup­pen ta­git fram de förs­ta åt­gär­der­na.

”I fort­sätt­ning­en får off­ret mer

skydd och si­tu­a­tio­nen för den ar­bets­gi­va­re som gör sig skyl­dig till ut­nytt­jan­de blir tuf­fa­re”, sä­ger Haa­tai­nen i ett press­med­de­lan­de.

Det är frå­gan om ett fe­no­men in­om grå eko­no­mi, sä­ger mi­nistern, som in­te ba­ra hand­lar om att för­sum­ma skat­ter och av­gif­ter.

– I värs­ta fall hand­lar det om grovt ut­nytt­jan­de av män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.