Bil­li­ga­re med el­bil om be­skatt­ning­en änd­ras

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Det ska bli för­mån­li­ga­re för an­ställ­da att kö­ra el­bil och åka kol­lek­tivt, fö­re­slår Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et. Må­let är att mins­ka ut­släp­pen. Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et ber nu om ut­lå­tan­den om lagut­kas­ten. En­ligt för­sla­get ska be­skatt­nings­vär­det för en tjäns­te­bil sjun­ka med 170 eu­ro i må­na­den för bi­lar som in­te pro­du­ce­rar kol­di­ox­id­ut­släpp, i prak­ti­ken el­bi­lar. En­ligt för­sla­get kan ar­bets­gi­va­re ock­så er­bju­da si­na an­ställ­da en skat­te­fri ladd­nings­för­mån. En per­so­nal­cy­kel­för­mån fö­reslås ock­så bli skat­te­fri. Dess­utom ska den skat­te­fria an­de­len av per­so­nal­bil­jet­ter i kol­lek­tiv­tra­fi­ken hö­jas.

Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et upp­skat­tar att änd­ring­en mins­kar skat­te­in­koms­ter­na med sam­man­lagt cir­ka 6 mil­jo­ner eu­ro på tre år. För­änd­ring­en fö­reslås gäl­la åren 2021–2023 för bi­lar som re­gi­stre­rats i Fin­land ef­ter 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.