Vitsvans­hjor­ten

Hufvudstadsbladet - - Front Page - Käl­la: Fin­lands vilt­cen­tral, Wi­ki­pe­dia

●●Vitsvans­hjor­ten (Odocoi­leus vir­gi­ni­a­nus) här­stam­mar från Nor­da­me­ri­ka.

●●Ar­ten in­tro­du­ce­ra­des i Fin­land på 1930- och 1940-ta­len på ini­ti­a­tiv av en grupp fin­län­da­re som bo­satt sig i Min­ne­so­ta i USA. He­la den nu­va­ran­de po­pu­la­tio­nen här­stam­mar från drygt tio in­di­vi­der som kom till Fin­land un­der den ti­den. Syf­tet var att er­bju­da fin­länds­ka jä­ga­re en ny viltart.

●●In­tro­duk­tio­nen gick bra och in­om kort ha­de po­pu­la­tio­nen fler­fal­di­gats. För när­va­ran­de be­står po­pu­la­tio­nen av när­ma­re 100 000 in­di­vi­der.

●●Vitsvans­hjor­ten fö­re­kom­mer hu­vud­sak­li­gen syd­väst om ax­eln Va­sa-Jy­vä­skylä-Kot­ka. Tills vi­da­re har ar­ten in­te fö­re­kom­mit på Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.