Fi­nansin­sti­tut sam­ar­be­tar med Be­la­rus

Tre in­ter­na­tio­nel­la fi­nansin­sti­tut be­kräf­tar att de har fort­satt sam­ar­be­te med de be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter­na. EU:s eko­no­mis­ka sank­tio­ner och de po­li­tis­ka oro­lig­he­ter­na i lan­det kan nu tvinga in­sti­tu­ten att om­vär­de­ra sin när­va­ro i Be­la­rus.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MIKAEL SJöVALL/SPT

Pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos dik­ta­tur i Be­la­rus har en läng­re tid sam­ar­be­tat med mel­lan­stat­li­ga fi­nansin­sti­tut för att tryg­ga fi­nan­sie­ring­en av in­fra­struk­tu­rel­la pro­jekt.

EU fat­ta­de på ons­da­gen be­slut om att in­fö­ra nya sank­tio­ner mot den be­la­ru­sis­ka re­gi­men på grund av oe­gent­lig­he­ter i pre­si­dent­va­let och det stat­ligt sank­tio­ne­ra­de vål­det som har rik­tat sig mot fred­li­ga de­mon­stran­ter. Tu­sen­tals de­mon­stran­ter har gri­pits i Be­la­rus i sam­band med ef­ter­dy­ning­ar­na av pre­si­dent­va­let, upp­ger män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Jag kan be­kräf­ta att vi är in­vol­ve­ra­de i två mil­jöpro­jekt i Be­la­rus som fi­nan­sie­ras med lån och gåvo­me­del, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Juk­ka Aho­nen på Nor­dis­ka in­ve­ste­rings­ban­ken i Helsing­fors.

Pro­jek­ten syf­tar till att ef­fek­ti­ve­ra av­lopps­han­te­ring­en i stä­der­na Brest och Grod­no i väst­ra Be­la­rus, som bå­da hör till Ös­ter­sjöns av­rin­nings­om­rå­de. Pro­jek­ten vän­tas bland an­nat mins­ka på ut­släp­pen av över­gö­dan­de fos­for och kvä­ve.

Nor­dis­ka in­ve­ste­rings­ban­ken har be­vil­jat ett lån på 25 mil­jo­ner eu­ro för fi­nan­sie­ring­en av pro­jek­ten. De öv­ri­ga ut­länds­ka fi­nan­siä­rer­na i pro­jek­tet är Eu­ro­pe­is­ka ut­veck­lings­ban­ken EBRD, Nor­dis­ka di­men­sio­nens mil­jö­part­ner­skap NDEP, Fin­land och Sve­ri­ge. Pro­jek­ten för­ut­sät­ter ett tätt sam­ar­be­te med de be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter­na.

– Vi föl­jer nog­grant med si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus ef­tersom den in­ver­kar på den fram­ti­da fi­nan­sie­ring­en av vå­ra pro­jekt, sä­ger Aho­nen.

Nor­dis­ka in­ve­ste­rings­ban­ken (Nib) ägs av de nor­dis­ka län­der­na, Est­land, Lett­land och Li­tau­en. Nib är in­te det en­da stats­äg­da fi­nansin­sti­tu­tet som har sam­ar­be­tat med Lu­ka­sjen­kos dik­ta­tur.

Vi ska kon­sul­te­ra vå­ra äga­re hur vi ska han­te­ra ett fort­satt sam­ar­be­te med den of­fent­li­ga sek­torn i Be­la­rus. Jo­se­fin Ho­vi­ni­e­mi kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör, ne­fco

Lo­var kon­sul­te­ra äga­re

Nor­dis­ka mil­jö­fi­nan­sie­rings­bo­la­get Ne­fco har sam­ar­be­tat med de be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter­na se­dan 2007. Ne­fco un­der­teck­na­de ett ra­mav­tal med den be­la­ru­sis­ka re­ge­ring­en för fem år se­dan.

– Vi fi­nan­si­e­rar pro­jekt som har gynn­sam­ma mil­jö­ef­fek­ter och mot­ver­kar kli­mat­för­änd­ring­en. Vårt sam­ar­be­te med de be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter­na byg­ger på ett man­dat som vi har fått av vå­ra äga­re, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Jo­se­fin Ho­vi­ni­e­mi på Ne­fco.

Ne­fco ägs av de nor­dis­ka län­der­na och fi­nansin­sti­tu­tets grund­ka­pi­tal här­stam­mar från de nor­dis­ka mil­jö­mi­ni­s­te­ri­er­na.

– Ut­ö­ver vå­ra pro­jekt in­om den pri­va­ta sek­torn i Be­la­rus är vi in­vol­ve­ra­de i ett kom­mu­nalt pro­jekt som hand­lar om en för­bätt­ring av av­loppsre­ning­en i två kom­mu­ner i Grod­no-re­gi­o­nen, sä­ger Ho­vi­ni­e­mi.

Allt sam­ar­be­te med kom­mu­ner i Be­la­rus för­ut­sät­ter de stat­li­ga myn­dig­he­ter­nas väl­sig­nel­se.

Det är vik­tigt att lan­det re­for­me­ras. Ju mer Be­la­rus re­for­me­ras, desto mer kan vi in­ve­ste­ra. An­ton Usov ta­les­man, eu­ro­pe­is­ka ut­veck­lings­ban­ken eBrD

Vi föl­jer nog­grant med si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus ef­tersom den in­ver­kar på den fram­ti­da fi­nan­sie­ring­en av vå­ra pro­jekt. Juk­ka Aho­nen kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör, nor­dis­ka in­ve­ste­rings­ban­ken

– Vi ska kon­sul­te­ra vå­ra äga­re om hur vi ska han­te­ra ett fort­satt sam­ar­be­te med den of­fent­li­ga sek­torn i Be­la­rus, sä­ger Ho­vi­ni­e­mi.

”Vik­tigt att lan­det re­for­me­ras”

För den eu­ro­pe­is­ka ut­veck­lings­ban­ken EBRD är si­tu­a­tio­nen än­nu kne­pi­ga­re ef­tersom Be­la­rus är en de­lä­ga­re i ban­ken. EBRD har fi­nan­si­e­rat pro­jekt i Be­la­rus se­dan lan­det blev själv­stän­digt 1991. Cir­ka 17 pro­cent av EBRD:s be­la­ru­sis­ka port­följ be­står för när­va­ran­de av pro­jekt som in­vol­ve­rar den of­fent­li­ga sek­torn.

– Vi är över­ty­ga­de om att eko­no­mis­ka för­änd­ring­ar ock­så kan bi­dra till sam­häl­le­li­ga för­änd­ring­ar, sä­ger språk­rö­ret An­ton Usov på EBRD:s kon­tor i Lon­don.

EBRD pla­ne­rar in­te att fry­sa si­na be­la­ru­sis­ka till­gång­ar el­ler att stänga pen­ning­kra­nar­na till Lu­ka­sjen­kos re­gim, trots att lan­dets po­lis­styr­kor har an­vänt sig av våld mot de­mon­stran­ter.

– Vi upp­ma­nar al­la att fö­ra en lugn och san­sad di­a­log de kom­man­de vec­kor­na. Det är vik­tigt att lan­det re­for­me­ras. Ju mer Be­la­rus re­for­me­ras, desto mer kan vi in­ve­ste­ra, sä­ger An­ton Usov.

Foto: Ser­gei ga­pon/lehtikuva-aFp

Po­li­sen har kom­men­de­rats ut på ga­tor­na på oli­ka håll i Be­la­rus för att läg­ga band på de de­mon­stran­ter som krä­ver pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos av­gång.

Foto: Ser­gei ga­pon/lehtikuva-aFp

Be­la­ru­sis­ka spe­ci­al­styr­kor och for­don med vat­ten­ka­no­ner har an­vänts mot fred­li­ga de­mon­stran­ter som an­kla­gar pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko för val­fusk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.