Bång­sty­rig Lu­ka­sjen­ko hu­vud­värk för Pu­tin

Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko ser Vla­di­mir Pu­tin som en sto­re­bror – men den rys­ke pre­si­den­ten är in­te sär­skilt för­tjust i sin be­la­ru­sis­ke kol­le­ga. Trots det kom­mer Pu­tin av fle­ra skäl in­te att ta sin hand från det stra­te­giskt vik­ti­ga Be­la­rus, en­ligt en ex­pert.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - Pon­tus aHl­kvist/tt

De är bå­da barn av Sov­jet som har klam­rat sig fast vid mak­ten i år­tion­den. Men den träng­de be­la­ru­sis­ke pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos väd­jan om hjälp från sin rys­ke kol­le­ga Vla­di­mir Pu­tin för att kvä­sa pro­tes­ter­na ska ses i lju­set av de två le­dar­nas an­sträng­da re­la­tion.

Per­son­ke­min är näm­li­gen ing­et vi­da­re, en­ligt Gud­run Pers­son, forsk­nings­le­da­re vid Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut i Sve­ri­ge.

– Pu­tin gil­lar in­te Lu­ka­sjen­ko sär­skilt myc­ket som per­son. Var­för vet jag in­te, men det märks tyd­ligt. Han har to­le­re­rat ho­nom för att han har va­rit det minst då­li­ga al­ter­na­ti­vet, men Lu­ka­sjen­ko har stund­tals va­rit bång­sty­rig, sä­ger hon.

In­te er­känt an­nek­te­ring

En stö­tes­ten mel­lan Minsk och Moskva har va­rit den flyg­bas som Pu­tin länge har ve­lat öpp­na i Be­la­rus, men som Lu­ka­sjen­ko har satt stopp för. Be­la­rus har in­te hel­ler er­känt Ryss­lands an­nek­te­ring av Krim – ett upp­se­en­de­väc­kan­de be­slut med tan­ke på det nä­ra eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka sam­ar­be­tet mel­lan län­der­na.

I ju­ni an­kla­ga­de Lu­ka­sjen­ko Ryssland för att för­sö­ka blan­da sig i det då stun­dan­de pre­si­dent­va­let i Be­la­rus, ba­ra för att någ­ra vec­kor se­na­re be­skri­va Pu­tin som en sto­re­bror. Bakom de ver­ba­la ral­lar­sving­ar­na från Minsk har det fun­nits en öns­kan om att stär­ka den be­la­ru­sis­ka na­tio­nalkäns­lan gente­mot stor­mak­ten Ryssland – men ock­så ett out­ta­lat löf­te om att det mest rör sig om re­to­rik för att blid­ka hem­ma­o­pi­ni­o­nen, tror Pers­son.

– Det är ett sätt att för­säk­ra Ryssland om att ”ni kan li­ta på mig, vi är en fa­milj”, sä­ger hon.

Lu­ka­sjen­ko kan san­no­likt in­te för­li­ta sig på per­son­lig lo­ja­li­tet i kon­tak­ten med Pu­tin. Trots det kom­mer Ryssland ald­rig att släp­pa grep­pet om gran­nen, en­ligt Pers­son.

– Be­la­rus är oer­hört vik­tigt för Ryssland, av fle­ra skäl. Dels mi­li­tärstra­te­giskt, ef­tersom det är väs­ter­i­från en even­tu­ell in­va­sion skul­le kom­ma, dels in­ri­kes­po­li­tiskt, för om Lu­ka­sjen­ko skul­le er­sät­tas av nå­gon som Ryssland in­te kan kon­trol­le­ra så blir det ett far­ligt fö­re­dö­me.

– Även om Moskva har va­rit åter­håll­samt och in­te sagt så myc­ket, så är jag över­ty­gad om att det på­går väl­digt myc­ket ak­ti­vi­tet där Ryssland för­sö­ker på­ver­ka po­li­ti­ken.

Foto: Mik­hail kliMen­ty­ev/tt-ap-ar­kiv

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och Be­la­rus pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.