Den rys­ka op­po­si­tio­nen har ing­en som Na­val­nyj

Om Alek­sej Na­val­nyj in­te över­le­ver gif­t­at­tac­ken har den rys­ka op­po­si­tio­nen ing­en att er­sät­ta ho­nom med. Det finns ing­en rysk po­li­ti­ker med sam­ma till­tal, va­re sig in­om op­po­si­tio­nen el­ler in­om de Kreml­trog­na par­ti­er­na.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - AN­NA-LE­NA LAURéN HBL:s med­ar­be­ta­re i Ryssland

så myc­ket. Allt kom­mer att bli bra. Vi har all­tid ta­git oss ige­nom allt, vi tar oss ige­nom även det­ta. Tack för stö­det.

Ju­lia Na­val­na­ja är hust­ru till op­po­si­tions­le­da­ren Alek­sej Na­val­nyj. Hen­nes enk­la med­de­lan­de på Instagram får nå­got att stan­na till i mig.

Alek­sej Na­val­nyj lig­ger med­vets­lös, kopp­lad till en re­spi­ra­tor, om­gi­ven av lä­ka­re som på­står att han in­te har bli­vit för­gif­tad. Na­val­nyjs till­stånd är all­var­ligt. Hust­run käm­par för att myn­dig­he­ter­na ska ge till­stånd att fly­ga ho­nom till Tyskland. Lä­kar­na väg­rar ge sitt till­stånd, helt klart un­der hårt tryck från sä­ker­hets­tjäns­ten. Si­tu­a­tio­nen är för­tviv­lad.

Än­då skri­ver hon: ”Allt kom­mer att bli bra.” Det lå­ter som en be­svär­jel­se, men det är ock­så myc­ket ta­lan­de för hur Na­val­nyj själv fun­ge­rar som po­li­ti­ker.

Var­för är Na­val­nyj Ryss­lands i sär­klass mest po­pu­lä­ra, pro­fi­le­ra­de och kän­da op­po­si­tions­le­da­re? Var­för får han folk i tu­sen­tal att gå ut på ga­tan och de­mon­stre­ra mot Vla­di­mir Pu­tin? Var­för be­trak­tas Na­val­nyj in­te som mar­gi­na­li­se­rad och oin­tres­sant, som de fles­ta op­po­si­tions­po­li­ti­ker i Ryssland, ut­an som en rock­stjär­na?

Där­för att Na­val­nyj förmår nå­got som ing­en an­nan Pu­tink­ri­ti­ker kla­rar. Han ger män­ni­skor hopp.

För den som le­ver i en de­mo­kra­ti är det svårt att för­kla­ra käns­lan av hopp­lös­het som många rys­sar upp­le­ver när det gäl­ler de­ras möj­lig­het att på­ver­ka. Put­in­re­gi­men vi­lar på pas­si­vi­tet. Det är me­ning­en att folk ska slu­ta tän­ka på allt som skul­le kun­na gö­ras an­norlun­da. Att de ska va­ra över­ty­ga­de om att al­la makt­ha­va­re i he­la värl­den är kor­rup­ta.

Kom som en vir­vel­vind­mel

På den här punk­ten har Pu­tin va­rit myc­ket fram­gångs­rik. Se­dan kom Alek­sej Na­val­nyj som en vir­vel­vind in på sce­nen i si­na slit­na jeans, sin släng­i­ga, grab­bi­ga stil och sitt enk­la, ef­fek­ti­va sätt att kom­mu­ni­ce­ra. I bör­jan var han öp­pet po­pu­lis­tisk, ibland även chau­vi­nis­tisk då han till ex­em­pel kräv­de att Ryssland ska kas­ta ut si­na gäst­ar­be­ta­re. Si­na po­pu­lis­tis­ka släng­ar har han in­te över­gett helt och hål­let, men med ti­den har han bör­jat rö­ra sig allt­mer mot mitten. Na­val­nyj till­hör ex­em­pel­vis de få rys­ka po­li­ti­ker på hö­ger­kan­ten som för­sva­rar Gre­ta Thun­berg. Han gör slarv­syl­ta av de post­sov­je­tis­ka tan­ke­mo­del­ler­na och de­ras pa­ra­noi­da, cy­nis­ka världs­syn som går ut på att män­ni­skan in­te be­ty­der nå­got och var­je en­skild ak­ti­vist styrs av mäktiga kraf­ter i Washing­ton.

Na­val­nyj styr bort de­bat­ten från cy­nism och lik­gil­tig­het. Han in­te ba­ra sä­ger att det finns ett al­ter­na­tiv ut­an vi­sar det. Ing­en an­nan har på sam­ma sätt kun­nat dra ner byx­or­na på makt­ha­var­na ge­nom att gång på gång pub­li­ce­ra om­fat­tan­de gräv­ar­be­ten på höga tjäns­te­mäns och mi­nist­rars un­dan­göm­da lyx­e­gen­do­mar. Men ing­en har hel­ler så grund­ligt gjort bo­skill­nad med be­kvä­ma post­sov­je­tis­ka tan­ke­möns­ter och kun­nat kom­mu­ni­ce­ra det­ta till en ung publik. Na­val­nyj vå­gar va­ra obe­kväm in­te ba­ra i Krem­ls ögon. Han tar ock­så ifrån rys­sar­na de­ras snut­te­filt av ”al­la är li­ka go­da kål­su­pa­re”tänk.

Att Na­val­nyj har lyc­kats bli en så stor pro­fil i Pu­tins Ryssland är ur Krem­ls syn­vin­kel att be­trak­ta som ett olycks­fall i ar­be­tet. Det är ock­så där­för Kreml har väg­rat lå­ta ho­nom stäl­la upp i val, dömt hans bror för ett fin­ge­rat brott, plå­gat ho­nom med stän­di­ga hus­rann­sak­ning­ar och slut­li­gen lå­tit bli att un­der­sö­ka al­la de at­tac­ker han ut­stått ti­di­ga­re, bå­de för­gift­ning­ar och att få grön färg kas­tad i an­sik­tet. Många av Na­val­nyjs kri­ti­ker an­ser att han sam­ar­be­tar med Kreml, ef­tersom han fort­fa­ran­de är vid liv. Det är ett ar­gu­ment som i nu­va­ran­de si­tu­a­tion har för­lo­rat all re­le­vans.

In­om den rys­ka op­po­si­tio­nen är Na­val­nyj en po­la­ri­se­ran­de fi­gur. Han är ing­en Nel­son Man­de­la, han stö­ter ifrån sig många med sin po­pu­lism och of­ta ral­jan­ta stil. Men skul­le Na­val­nyj du­ka un­der på grund av för­gift­ning­s­at­tac­ken finns det ing­en som kan er­sät­ta ho­nom.

När Bo­ris Nemtsov mör­da­des 2015 för­lo­ra­de op­po­si­tio­nen en ve­te­ran, en kun­nig po­li­ti­ker och mo­dig käm­pe. Skul­le Na­val­nyj dö för­lo­rar man en stjär­na.

Den rys­ka op­po­si­tio­nen har inga and­ra så­da­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.