Låt in­te hoc­key­pa­ja­ser­na för­sva­ra och för­stär­ka dik­ta­tu­ren i Be­la­rus

Som jour­na­lis­ter har vi ett an­svar att lyf­ta fram och på­vi­sa miss­för­hål­lan­den i sam­häl­let. Att ringa upp de här åsikts­ma­ski­ner­na med föråld­ra­de vär­de­ring­ar och tvek­sam män­ni­sko­syn i hopp om en saf­tig klick­ru­brik går in­te att för­sva­ra.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN sport­chef

Fin­ländsk hoc­key har av nå­gon märk­lig an­led­ning valt att va­ra en del av pro­ble­met i stäl­let för en del av lös­ning­en i Be­la­rus.

Då Jo­ke­rits ord­fö­ran­de och äga­re Jari Kur­ri för­ra vec­kan kom­men­te­ra­de si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus med ”vi har in­te fått någ­ra sig­na­ler om att det finns or­sak till oro” fram­stod kom­men­ta­ren som ett kor­kat och oge­nom­tänkt ut­ta­lan­de av en män­ni­ska som sak­nar em­pa­ti och blun­dar för san­ning­en.

Men det sågs ock­så som en en­skild hoc­key­per­son­lig­hets per­son­li­ga till­kor­ta­kom­man­de och otur vid tan­ke­verk­sam­het.

En vec­ka se­na­re vet vi att det in­te var nå­gon ”iso­le­rad in­ci­dent” som man bru­kar vil­ja för­sva­ra idi­o­tis­ka kom­men­ta­rer av det här sla­get med.

Tvärtom har det vi­sat sig att Kur­ri ba­ra var den förs­ta i ra­den av bå­de nu­va­ran­de och fö­re det­ta hoc­key­pro­fi­ler som ut­tryckt sitt stöd för dik­ta­torn Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko i Be­la­rus.

Det fin­länds­ka ishoc­key­för­bun­dets ord­fö­ran­de Har­ri Num­me­la tyck­te att Fin­land in­te ska ta ställ­ning och hän­vi­sa­de till att man är en lag­spe­la­re i den in­ter­na­tio­nel­la hoc­key­fa­mil­jen.

Med and­ra ord tyck­te Num­me­la och för­bun­det att val­fusk och de för­föl­jel­ser som fö­re­kom­mer i Be­la­rus in­te är vär­da att kom­men­te­ra ef­tersom det kan stö­ra stäm­ning­en i in­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det IIHF.

IIHF:s fin­länds­ka vice ord­fö­ran­de Ka­ler­vo Kum­mo­la ha­de ju då sagt att man in­te över­vä­ger att flyt­ta mäs­ter­ska­pet från Minsk.

”Gans­ka myc­ket mås­te hän­da för att vi skul­le flyt­ta bort mäs­ter­ska­pen från Be­la­rus”, sa­de Kum­mo­la.

Då tor­tyr och brott mot grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter in­te är till­räck­ligt för att IIHF ska re­a­ge­ra och age­ra har hoc­keyn valt en far­lig väg.

Ton­gång­ar­na var ty­värr ock­så sam­ma i Sve­ri­ge där för­bunds­ord­fö­ran­de An­ders Larsson drog till med den gam­la lögn­en om att mäs­ter­skap i dik­ta­tu­rer är en bra sak ef­tersom ”en lär­dom och er­fa­ren­het från många and­ra sto­ra in­ter­na­tio­nel­la eve­ne­mang är att id­rot­ten på plats kan sät­ta lju­set på många frå­gor och be­ty­da myc­ket bå­de för öp­pen­het och för de­mo­kra­ti”.

Den här vec­kan har epi­de­min spri­dit sig. Ef­ter bil­der, ljud­fi­ler och rap­por­ter om brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, val­fusk och fort­sat­ta för­föl­jel­ser väl­jer fin­länds­ka hoc­key­pro­fi­ler att fort­sät­ta in­te ba­ra för­sva­ra en VM-tur­ne­ring i Be­la­rus ut­an ock­så att rik­ta sitt di­rek­ta stöd till dik­ta­torn Lu­ka­sjen­ko.

Fem­fal­di­ga Stan­ley Cup-seg­ra­ren Esa Tik­ka­nen an­ser att si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus ”in­te på nå­got sätt bor­de på­ver­ka VM” ef­tersom ”po­li­tik in­te på nå­got sätt ska på­ver­ka id­rot­ten”.

– Lu­ka­sjen­ko är hoc­key­to­kig pre­cis som Pu­tin och Ni­i­ni­stö. Han tar hand om sitt land, ock­så om han är en så kal­lad dik­ta­tor, sa­de Tik­ka­nen till Il­ta-Sa­no­mat.

Han fick snabbt un­der­stöd av fö­re det­ta lands­lags­kap­te­nen Ju­ha­ni Tam­mi­nen.

– Be­la­rus är ett av de mest na­tur­li­ga län­der­na att ar­ran­ge­ra ishockey-VM i. Dess­utom är bro­derLu­ka­sjen­ko en hoc­key­man, sa­de Tam­mi­nen till Il­ta­leh­ti.

Det blir mer bi­sarrt och osmak­ligt då Tam­mi­nen ser si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus som en möj­lig­het för hoc­keyn att få syn­lig­het.

– Is­hoc­keyn är en så li­ten gren in­ter­na­tio­nellt att den be­hö­ver all sorts po­pu­la­ri­tet.

Ishockey-VM ska en­ligt pla­ner­na ar­ran­ge­ras i Minsk i maj. Så det finns hopp att Be­la­rus blir av med värd­ska­pet ock­så om bå­de in­ter­na­tio­nel­la, fin­länds­ka och svens­ka hoc­key­pam­par för­sva­rar mäs­ter­ska­pet.

För Jari Kur­ris Jo­ke­rit är si­tu­a­tio­nen en an­nan. La­get ska in­le­da sin sä­song i rys­ka hoc­key­li­gan KHL i just Minsk om drygt två vec­kor. En nor­malt fun­tad män­ni­ska skul­le fun­de­ra bå­de en och två gång­er på att re­sa till Be­la­rus och spe­la hoc­key och stöd­ja Lu­ka­sjen­kos re­gim.

I Jo­ke­rit ver­kar sam­ve­tet för länge se­dan va­ra ra­de­rat el­ler åt­minsto­ne väl un­dan­gömt. MTV be­sök­te la­gets trä­ning­ar in­för sä­songs­star­ten för att hö­ra vad spe­la­re och trä­na­re an­ser om att ge sitt stöd åt man­nen som kal­las Eu­ro­pas sista dik­ta­tor.

– Jag har läst i ny­he­ter­na att det va­rit någ­ra små­kra­val­ler där. Vi lå­ter in­te det på­ver­ka oss. Vi lå­ter dem ha si­na kra­val­ler sinse­mel­lan, sä­ger världs­mäs­t­ar­bac­ken Mik­ko Lehto­nen.

Snac­ka om att blun­da för verk­lig­he­ten och av­sä­ga sig allt an­svar som fö­re­bild och med­män­ni­ska.

Han får – fö­ga över­ras­kan­de – stöd av för­re lands­lagsträ­na­ren Lau­ri Mar­jamä­ki.

– Co­ro­na­vi­ru­set ver­kar in­te va­ra det störs­ta pro­ble­met i Be­la­rus. Det är så­da­na där po­li­tis­ka sa­ker som man in­te ska blan­da in i id­rot

ten, sä­ger Mar­jamä­ki till MTV.

Kur­ri, Mar­jamä­ki och Lehto­nen mås­te för­stås va­ra li­te för­sik­ti­ga i si­na ut­ta­lan­den ef­tersom Jo­ke­rit spe­lar i KHL som fun­ge­rar som en del av Krem­ls po­li­tik. Dess­utom är Jo­ke­rits verk­sam­het fi­nan­si­e­rad av rys­ka af­färs­män med kopp­ling­ar till den po­li­tis­ka top­pen i lan­det.

Just där­för är det vik­tigt att me­di­er­na krä­ver svar av Jo­ke­rit. De har ett an­svar att som fin­ländskt lag i pre­si­dent Pu­tins pro­pa­gan­da­li­ga ta ställ­ning för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

I stäl­let väl­jer la­gets re­pre­sen­tan­ter att stäl­la sig på Lu­ka­sjen­kos och för­tryc­kets si­da.

det som dä­re­mot är oan­sva­rigt av me­di­er­na är att ringa upp des­sa av­dan­ka­de hoc­key­per­son­lig­he­ter som är så upp­märk­sam­hets- och syn­lig­hetskå­ta att de kläc­ker ur sig den ena idio­tin ef­ter den and­ra. Des­sa ut­ta­lan­den top­pas en­dast av föl­jan­de nyt­ti­ga idi­ot som sä­ger nå­got än­nu mer oge­nom­tänkt.

Som jour­na­lis­ter har vi ett an­svar att lyf­ta fram och på­vi­sa miss­för­hål­lan­den i sam­häl­let. Att ringa upp de här åsikts­ma­ski­ner­na med föråld­ra­de vär­de­ring­ar och tvek­sam män­ni­sko­syn i hopp om en saf­tig klick­ru­brik går in­te att för­sva­ra.

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö, stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin och EU­le­da­re har kon­sta­te­rat att pre­si­dent­va­let i Be­la­rus in­te var rätt­vist och fritt me­dan Am­ne­sty har rap­por­te­rat om tor­tyr och för­föl­jel­ser. Tu­sen­tals män­ni­skor har gri­pits och op­po­si­tions­kan­di­da­ter tys­tats ner el­ler le­ver i lands­flykt.

EU kom­mer att in­fö­ra be­ty­dan­de sank­tio­ner mot de per­so­ner som är an­sva­ri­ga för vål­det mot fred­li­ga de­mon­stran­ter i Be­la­rus me­dan pre­si­dent Ni­i­ni­stö och stats­rå­dets ut­ri­ke­soch sä­ker­hets­po­li­tis­ka mi­nisterut­skott ef­ter­ly­ser ny­val i lan­det.

I det lä­get finns det ab­so­lut ing­en som helst or­sak att lå­ta Tik­ka­nen, Tam­mi­nen och and­ra fö­re­det­ting­ar ut­tryc­ka si­na käns­lor och åsik­ter om lä­get i Be­la­rus, om Lu­ka­sjen­ko el­ler om hur pas­san­de det är att VM ar­ran­ge­ras i en dik­ta­tur. I syn­ner­het in­te som man sam­ti­digt in­te pre­sen­te­rar en fak­ta­ba­se­rad ana­lys av lä­get.

Att ge des­sa hoc­keyns pa­ja­ser ut­rym­me är li­ka mo­ti­ve­rat som då pro­gram­le­da­re vill stäl­la en självut­nämnd och själv­ut­bil­dad vac­cin­mot­stån­da­re mot en lä­ka­re i ve­ten­skap­li­ga dis­kus­sio­ner med mo­ti­ve­ring­en att ”al­las åsik­ter ska hö­ras”.

Det är svårt att för­stå var­för is­hoc­keyn väl­jer att hell­re va­ra en del av pro­ble­met än en del av lös­ning­en.

Foto: Ser­gei ga­pon/leHtikuva-aFp

Pro­tes­ter­na i Be­la­rus har på­gått se­dan pre­si­dent­va­let för en och en halv vec­ka se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.