Idrotts­stjär­nor i pro­test – ho­tar med boj­kott

Ett hund­ra­tal be­la­ru­sis­ka idrotts­stjär­nor krä­ver i ett öp­pet brev att re­sul­ta­tet i för­ra veckans pre­si­dent­val ogil­tig­för­kla­ras. An­nars ho­tar man med att boj­kot­ta lands­lags­spel.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Det på­går om­fat­tan­de pro­tes­ter ef­ter pre­si­dent­va­let där den sit­tan­de pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko för­kla­ra­de att han fått 80 pro­cent av rös­ter­na och där­för sit­ter kvar yt­ter­li­ga­re en man­dat­pe­ri­od.

Bå­de i om­värl­den och bland de många be­la­ru­ser som pro­te­ste­rar an­kla­gas Lu­ka­sjen­ko för val­fusk. Så även av id­rotts­stjär­nor­na. ”Vi för­dö­mer val­fus­ket, som om­fat­tan­de fak­ta ta­lar för, och även sä­ker­hets­styr­kor­nas över­våld mot fred­li­ga de­mon­stran­ter”, skri­ver id­rot­tar­na i bre­vet som saj­ten In­si­det­he­ga­mes ta­git del av.

”Al­la idrot­ta­re age­rar so­li­da­riskt och kan kom­ma att väg­ra att del­ta för lands­lag el­ler väg­ra att or­ga­ni­se­ra in­ter­na­tio­nel­la och na­tio­nel­la id­rotts­e­ve­ne­mang.”

Bland dem som skri­vit un­der det öpp­na bre­vet är Alex­an­dra Pan­ki­na, som tog OS-brons i rodd när Be­la­rus för förs­ta gång­en del­tog i OS som en obe­ro­en­de na­tion i At­lan­ta 1996. Även sim­ma­ren Alek­sand­ra Ge­ra­si­men­ja, som tog OS-sil­ver i Lon­don 2012 och brons i Rio 2016, står bakom bre­vet, lik­som id­rotts­le­da­re och sport­jour­na­lis­ter.

De pro­te­ste­ran­de id­rotts­stjär­nor­na ska även kon­tak­ta In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén och in­ter­na­tio­nel­la id­rotts­för­bund.

Lu­ka­sjen­ko, som haft en­väl­dig makt i Be­la­rus se­dan 1994, är ord­fö­ran­de i lan­dets olym­pis­ka kom­mit­té.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.