Mu­ho­nens do­mi­nans fort­sät­ter – tog ett hi­sto­riskt VM-guld

Os­ka­ri Mu­ho­nen tog sitt tred­je VM-guld i U23-klas­sen i seg­ling­ens Finn­jol­le-klass.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Me­dan de fles­ta in­ter­na­tio­nel­la id­rotts­täv­ling­ar­na an­ting­en flyt­tats el­ler ställts in och täv­lingska­lend­rar­na ga­par tom­ma har VM för un­der 23-åring­ar av­gjorts i seg­ling­ens Fin­ne­jol­le-klass.

Os­ka­ri Mu­ho­nen ha­de vun­nit VM­guld bå­de 2017 och 2019 och hör­de till de störs­ta fa­vo­ri­ter­na in­för re­gat­tan i Frank­ri­ke. Och Mu­ho­nen höll för tryc­ke och skrev ett styc­ke seg­lings­hi­sto­ria då han som förs­ta seg­la­re tog hem ett tred­je VM-guld i ju­nior­klas­sen.

”Det känns nog bra att vin­na. Men då jag blev världs­mäs­ta­re förs­ta och and­ra gång­en kän­des det nog mer be­ty­del­se­fullt ef­tersom de seg­rar­na kom ef­ter hår­da kam­per. Det här gul­det kom re­la­tivt en­kelt. Det vi­sar att jag ut­veck­lats som seg­la­re”, sä­ger Mu­ho­nen i ett ut­ta­lan­de från seg­lings­lands­la­get.

Mu­ho­nen var i klar led­ning in­för den av­slu­tan­de da­gens star­ter. Fin­län­da­ren läm­na­de ingen­ting åt slum­pen ut­an vi­sa­de med stor pon­dus och be­slut­sam­het att han var i en klass för sig då han tog hem se­gern i fre­da­gens samt­li­ga tre star­ter.

Fin­län­da­ren var för­kros­san­de över­läg­sen i VM. Hans säms­ta pla­ce­ring­ar var en tred­je­plats i den förs­ta star­ten och en andra­plats i den and­ra star­ten. Ef­ter det ra­da­de han upp en im­po­ne­ran­de se­ger­rad och tog hem se­gern i su­ve­rän stil.

U23-VM fun­ge­ra­de som upp­ladd­ning och för­be­re­del­se för EM-re­gat­tan

som av­görs 2–6 sep­tem­ber i Po­len.

”Det blir en tuff täv­ling med näs­tan 80 bå­tar på start­lin­jen”, fun­de­rar Mu­ho­nen.

FOTO: SPV

Os­ka­ri Mu­ho­nen är den förs­ta seg­la­ren som ta­git hem tre U23-VM-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.