Nort­hug: ”Jag be­hö­ver pro­fes­sio­nell hjälp”

Pet­ter Nort­hug med­ger att han miss­bru­kar och är be­ro­en­de av bå­de nar­ko­ti­ka och al­ko­hol. Men den nors­ka skid­pro­fi­len de­men­te­rar att han var drog­på­ver­kad i sam­band med en fort­kör­ning ut­an­för Oslo. – Jag be­hö­ver pro­fes­sio­nell hjälp, sä­ger 34-åring­en.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-NTB

Pet­ter Nort­hug, som ta­git två OS­guld och 13 VM-guld, är miss­tänkt för fort­kör­ning, dro­gratt­fyl­la och nar­ko­ti­ka­in­ne­hav. 34-åring­en är un­der po­lis­ut­red­ning ef­ter att i tors­dags i för­ra vec­kan ha fast­nat i en fart­kon­troll, med en bil­has­tig­het på 168 kilo­me­ter i tim­men med sin Ja­gu­ar på en del av E6 ut­an­för Oslo där has­tig­hets­be­gräns­ning­en är 110.

Nort­hug var på väg till den nors­ka hu­vud­sta­den, där han har bott den se­nas­te ti­den, från Try­sil, där han ha­de va­rit in­struk­tör på en som­marskid­sko­la.

Drygt en vec­ka ef­ter hän­del­sen, på en press­kon­fe­rens på ett hotell i Trond­heim, de­men­te­ra­de han att han var drog­på­ver­kad när po­li­sen stop­pa­de ho­nom och tog hans kör­kort, med med­ger att han är en miss­bru­ka­re.

– Jag har ett all­var­ligt drog­pro­blem be­stå­en­de av al­ko­hol, nar­ko­ti­ka och pil­ler i kom­bi­na­tion med pe­ri­od­vis hårt fes­tan­de. Det har va­rit väl­digt hårt fes­tan­de den se­nas­te ti­den. Jag har in­te ta­git det på all­var, för­ne­kat det och skyllt ifrån mig på de runt mig. Kon­se­kven­sen är att det har bli­vit rik­tigt all­var­ligt och om­fat­tan­de, sä­ger han och fort­sät­ter:

”Jag kland­rar ing­en”

– Jag in­ser att jag be­hö­ver pro­fes­sio­nell hjälp och är glad att Olym­pi­a­top­pen (Nor­ges olym­pis­ka kom­mit­té) har ord­nat ett upp­lägg som in­vol­ve­rar psy­ko­lo­ger och me­di­cinsk per­so­nal.

Nort­hug, som in­led­de press­kon­fe­ren­sen med att lä­sa in­nan­till från ett pap­per, sä­ger att de all­var­li­ga pro­ble­men bör­ja­de ef­ter den ak­ti­va elit­kar­riä­ren som han av­slu­ta­de 2018 och att han tog ko­ka­in förs­ta gång­en i ja­nu­a­ri 2019. Han sä­ger sig var­ken ha bru­kat nar­ko­ti­ka el­ler and­ra för­bjud­na sub­stan­ser un­der kar­riä­ren el­ler sålt vi­da­re pre­pa­rat.

– Jag kland­rar ing­en. Det här är mitt eget fel och jag för­vän­tar mig inga sym­pa­ti­er, sä­ger han.

Ris­ke­rar nytt straff

Un­der bör­jan av 2010-ta­let var Pet­ter Nort­hug längdspor­tens sto­ra af­fisch­namn. Dels tack va­re bland an­nat två guld, ett sil­ver och ett brons vid vin­ter-OS i Van­cou­ver 2010 och fy­ra VM-guld i Falun 2015 men ock­så myc­ket ge­nom sin fri­språ­kig­het vid si­dan av spå­ren.

Fre­da­gens press­kon­fe­rens var förs­ta gång­en han ta­la­de öp­pet om sitt drog­be­ro­en­de. Han med­gav att po­li­sen, vid en hus­rann­sa­kan ef­ter fort­kör­ning­en i för­ra vec­kan, hit­ta­de om­kring tio gram ko­ka­in i hans bo­stad.

I ok­to­ber 2014 döm­des Pet­ter Nort­hug till 50 da­gar i fäng­el­se, ett straff han av­tjä­na­de med fot­bo­ja i sitt hem, och bö­ter om 185 000 nors­ka kro­nor (drygt 17 000 eu­ro) ef­ter att ratt­full ha kra­schat med sin bil i Trond­heim i maj sam­ma år.

Sex år se­na­re ris­ke­rar han ett nytt straff och här­näst vän­tas svar på sa­livoch blod­pro­ven som den nors­ka skid­pro­fi­len läm­na­de i sam­band med fort­kör­ning­en i för­ra vec­kan.

Jag har ett all­var­ligt drog­pro­blem be­stå­en­de av al­ko­hol, nar­ko­ti­ka och pil­ler i kom­bi­na­tion med pe­ri­od­vis hårt fes­tan­de. Det har va­rit väl­digt hårt fes­tan­de den se­nas­te ti­den.

– Jag har svi­kit igen och vill be om ur­säkt till al­la det an­går, sä­ger han.

FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCAN­PIX

Pet­ter Nort­hug sä­ger sig ha all­var­li­ga pro­blem med nar­ko­ti­ka och al­ko­hol. I för­ra vec­kan greps han för fort­kör­ning och norsk po­lis har be­slag­ta­git om­kring tio gram ko­ka­in i hans bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.