Ka­ran­tän stop­par täv­ling­ar i Nor­da­me­ri­ka

Det blir inga al­pi­na världs­cup­täv­ling­ar i USA och Ka­na­da i vin­ter. De flyt­tas på grund av ka­ran­täns­be­stäm­mel­ser­na. – Det här en stor be­svi­kel­se, sä­ger ame­ri­kans­ka stjär­nan Mi­kae­la Shiff­rin.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det (Fis) har be­slu­tat att flyt­ta de nor­da­me­ri­kans­ka täv­ling­ar­na i no­vem­ber–de­cem­ber till Eu­ro­pa.

Her­rar­nas täv­lings­chef Mar­kus Wald­ner sä­ger i ett press­med­de­lan­de att skä­let är den be­svär­li­ga lo­gisti­ken och re­se­re­strik­tio­ner­na med ka­ran­täns­be­stäm­mel­ser vid in­re­sa bå­de till USA och till Ka­na­da och när åkar­na och de­ras le­da­re se­dan ska till­ba­ka till Eu­ro­pa.

Täv­ling­ar­na som det gäl­ler är da­mer­nas sla­lom och stor­sla­lom i Kil­ling­ton i USA och fart­hel­gen i La­ke Lou­i­se i Ka­na­da. För her­rar­na är det fart­hel­gen i La­ke Lou­i­se och fart- och tek­nik­täv­ling­ar­na i Vail och Be­a­ver Cre­ek i USA.

Be­svi­ken Shiff­rin

– Jag är be­svi­ken. Kil­ling­ton är en av mi­na fa­vo­rit­täv­ling­ar, tro­li­gen min ab­so­lu­ta fa­vo­rit­täv­ling. Det är så fan­tas­tiskt att få åka in­för den ame­ri­kans­ka publi­ken, och att få täv­la på öst­kus­ten. Det här en stor be­svi­kel­se, sä­ger stjär­nan Mi­kae­la Shiff­rin i en vi­deo på sitt Twit­ter­kon­to.

– Men jag är sä­ker på att det här är rätt be­slut. Med tan­ke på allt som på­går ska vi kon­trol­le­ra det vi kan och se till att al­la är så säk­ra som möj­ligt. Så att vi i al­la fall kan få till en sä­song.

Fler Eu­ro­pa­täv­ling­ar

Nor­da­me­ri­ka­täv­ling­ar­na, som bru­kar in­le­da sä­song­en på na­tur­snö ef­ter tjuv­star­ten på gla­ciä­ren i Söl­den, kom­mer till­ba­ka på täv­lings­pro­gram­met näs­ta vin­ter.

I sep­tem­ber ska ett re­vi­de­rat täv­lings­pro­gram pre­sen­te­ras med er­sätt­nings­or­ter för de struk­na nor­da­me­ri­kans­ka täv­ling­ar­na. Det pro­gram­met kom­mer att in­ne­hål­la en ex­tra­helg för her­rar­na i Val d’Isè­re i de­cem­ber och yt­ter­li­ga­re ett stört­lopp för da­mer­na i S:t Mo­ritz i bör­jan av de­cem­ber och sla­lom och stor­sla­lom i Cour­che­vel se­na­re i de­cem­ber.

FOTO: MARTTI KAINULAINE­N/LEHTIKUVA

Mi­kae­la Shiff­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.