Smitt­sprid­ning­en

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

● Ef­ter att ha haft grän­sen stängd mot Värm­land se­dan den 16 mars öpp­na­de Nor­ge grän­sen mot lä­net drygt fy­ra må­na­der se­na­re – den 24 ju­li. För­u­tom Värm­land fick norr­män re­sa till Öre­bro, Ös­ter­göt­land, Kal­mar, Ble­kinge, Kro­no­berg och Skå­ne. Från och med den 24 ju­li fick in­vå­na­re från to­talt sju svens­ka län, in­klu­si­ve Värm­land, be­sö­ka Nor­ge.

● För ar­betspend­ling mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge har grän­sen he­la ti­den va­rit öp­pen, och pend­lar­na har be­hövt vi­sa pass och ar­bets­do­ku­men­ta­tion.

● De se­nas­te vec­kor­na har sprid­ning­en ökat i Nor­ge, bland an­nat på grund av lätt­na­der­na i re­se­re­strik­tio­ner­na, och an­ta­let fall när­mar sig nu 10 000, varav cir­ka 260 har av­li­dit. I Sve­ri­ge är siff­ror­na drygt 83 000 fall och om­kring 5 800 dö­da.

● Den nors­ka re­ge­ring­en be­slu­ta­de 12 au­gusti att åter­i­gen stänga grän­sen mot Värm­land. Det­ta ef­tersom an­ta­let smit­ta­de ökat och nu över­sti­ger 20 nya be­kräf­ta­de smitt­fall per 100 000 in­vå­na­re de se­nas­te två vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.