Mu­si­ken på­ver­kar hur vi kör

Den kan mins­ka ir­ri­ta­tio­nen vid bil­kö­er, skär­pa upp­märk­sam­he­ten och mild­ra tristes­sen un­der lång­kör­ning­ar.

Hufvudstadsbladet - - Lördag - LI­SA WALL­STRöM/TT

– Mu­sik kan snabbt för­sät­ta oss i oli­ka käns­lo­lä­gen. Det kan vi an­vän­da oss av, sä­ger ljud­fors­ka­ren Mar­tin Ljung­dahl Eriksson.

Mu­sik och bil­kör­ning hör ihop. Att va­ra på väg sam­ti­digt som fa­vo­rit­lå­tar­na ström­mar ur hög­ta­lar­na ska­par en all­de­les sär­skild fri­hets­käns­la. Värl­den lig­ger öp­pen och var­da­gens be­kym­mer tycks sjun­ka un­dan.

– Bi­len är en spe­ci­ell plats där vi tar ut sväng­ar­na på ett sätt som vi in­te gör nå­gon an­nan­stans. Vi kan sjunga med, sitt­dan­sa och verk­li­gen ge oss hän, sä­ger Mar­tin Ljung­dahl Eriksson.

Har be­ty­del­se

Han är in­du­stri­dok­to­rand vid Hög­sko­lan Väst och fors­kar om hur ljud på­ver­kar oss och kan an­vän­das in­om design. Bland an­nat har han gått ige­nom ett 50-tal in­ter­na­tio­nel­la stu­di­er för att se hur vi re­a­ge­rar på mu­sik. Syf­tet var att till­sam­mans med pro­du­cen­ten Hå­kan Lid­bo ta fram den ide­a­la bil­mu­si­ken.

– Jag såg en del ge­men­sam­ma re­sul­tat i forsk­nings­stu­di­er­na. Fram­för allt var det tyd­ligt att mu­sik in­te ba­ra når oss känslo­mäs­sigt ut­an ock­så på­ver­kar vår kog­ni­ti­va för­må­ga, sä­ger Mar­tin.

Ger me­ning

Det räc­ker med att fö­re­stäl­la sig en si­tu­a­tion där man ska fick­par­ke­ra på en liv­ligt tra­fi­ke­rad ga­ta sam­ti­digt som ra­di­on spe­lar en het­sig låt på hög vo­lym, för att för­stå att det stäm­mer. Det går ge­nast lät­ta­re att un­der tyst­nad trixa in bi­len i den lil­la par­ke­rings­ru­tan.

– Mu­sik en­ga­ge­rar gans­ka myc­ket av hjär­nans ka­pa­ci­tet. Vid van­lig bil­kör­ning är lug­na in­stru­men­tel­la lå­tar ide­a­lis­ka. Att lyss­na på sin fa­vo­rit­låt kan gö­ra att man kör for­ta­re.

Än­då är det knap­past för­e­nat med fa­ra att lyss­na på mu­sik i bi­len. Tvärtom. Den kan pig­ga upp den som är trött bakom rat­ten och få den su­re pend­la­re som har fast­nat i än­nu en bil­kö att bli gla­da­re.

– Fö­rar­na upp­lev­de att de li­te grann fick till­ba­ka sin för­lo­ra­de tid om de åt­minsto­ne fick nju­ta av bra mu­sik me­dan de kö­a­de. Vän­tan blev mer me­nings­full.

Fo­ku­se­ra

Att be­hål­la skär­pan vid lång­kör­ning­ar är en ut­ma­ning. Här kan mu­si­ken ock­så hjäl­pa till. Att sät­ta ihop en egen spel­lis­ta och se­dan sjunga med för full hals är ett bra sätt att hål­la sig alert un­der en kor­ta­re pe­ri­od.

– När du lyss­nar på nå­got som du gil­lar ut­sönd­rar hjär­nan do­pa­min. Men det gäl­ler att vo­ly­men är den rät­ta. För högt ljud för­säm­rar kon­cent­ra­tio­nen, någ­ra stu­di­er in­di­ke­rar att 60–70 de­ci­bel är en lämp­lig ni­vå, sä­ger Mar­tin Ljung­dahl Eriksson.

Själv gil­lar han att lyss­na på te­ch­no i bi­len.

– Men för det mesta är det vår dot­ter som be­stäm­mer sound­track – då blir det Babb­lar­na.

FOTO: SHUT­TER­STOCK

Vi gil­lar att lyss­na på mu­sik när vi kör bil. Hur den på­ver­kar oss är in­di­vi­du­ellt, men för de fles­ta fun­ge­rar den po­si­tivt även för kör­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.