Så på­ver­kas fö­ra­ren

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

● En stu­die från 2020, ”In­flu­ence of mu­sic in­ten­si­ty and ly­rics on si­mu­la­ted ur­ban driving”, från Bru­nel Uni­ver­si­ty Lon­don, un­der­sök­te om kon­cent­ra­tions­för­må­gan kun­de på­ver­kas ne­ga­tivt av hög mu­sik då sång­tex­ten hör­des tyd­ligt. Stu­di­en vi­sa­de dock att så in­te var fal­let. Dä­re­mot pe­ka­de re­sul­ta­ten mot att in­stru­men­tell mu­sik på läg­re vo­lym var all­ra bäst ur kon­cent­ra­tions­syn­punkt.

● På svens­ka finns bland an­nat Ca­rin Öblads av­hand­ling ”Att an­vän­da mu­sik – bi­len som kon­sert­lo­kal” från 2000. Där be­skri­ver del­ta­gar­na att mu­si­ken på­ver­kar bå­de kör­stil och kon­cent­ra­tion, samt för­stär­ker upp­le­vel­sen av av­kopp­ling och sti­mu­lans.

● År 2001 pub­li­ce­ra­de VTI, Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut, ”Mu­si­kens in­ver­kan på bil­kör­ning­en: har fa­vo­rit­lå­ten nå­gon be­ty­del­se?” av Ca­rin Öblad och Son­ja For­ward. Rap­por­ten kom fram till att kör­be­te­en­det på­ver­kas av mu­sik och att va­ra be­kant med mu­si­ken men in­te tyc­ka allt för myc­ket om den, fö­re­föll va­ra en för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.