Mor­gon­klub­ben – kan det va­ra nå­got?

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - AN­NA MARKELIN

Jag vak­nar som van­ligt vid fem­ti­den, hu­kar i mos­san bakom som­mar­hu­set. Bakom stäng­da ögon­lock kän­ner jag mor­gon­so­len som vär­mer. I stäl­let för att som­na om tar jag min mor­gon­rock och tas­sar ner på klip­por­na. Jag lig­ger på en dagg­fuk­tig sol­stol och ser so­lens väg upp över sjö­rö­ken. Det blir som­ma­rens vack­ras­te mor­gon.

Jag tyc­ker in­te om att sti­ga upp ti­digt. El­ler – det är själ­va upp­sti­gan­det som jag in­te rik­tigt tyc­ker om, det är ju så skönt att snoo­za en stund i en varm säng. Att ha bör­jat da­gen ti­digt dä­re­mot får mig att kän­na mig ex­tra­or­di­när, som att jag gjort nå­got bra för mig själv. Kanske är det så att jag ba­ra ge­nom att ut­ma­na mig själv li­te fak­tiskt ham­nar på plus di­rekt på mor­go­nen?

Det skrivs och ta­las myc­ket om hur fram­gångs­ri­ka per­so­ner bör­jar sin dag kring fem på mor­go­nen och vil­ka ru­ti­ner de an­vän­der sig av. Men är det nå­got för al­la?

Le­dar­skaps­kon­sul­ten och för­fat­ta­ren Ro­bin Shar­ma har skri­vit bo­ken 5 AM Club – äg din mor­gon, för­änd­ra ditt liv. Den är en hyll­ning till den förs­ta morgon­tim­men, stun­den strax fö­re gry­ning­en. Han me­nar att den­na förs­ta tim­me bör an­vän­das till tre oli­ka sa­ker som till­sam­mans sät­ter to­nen och käns­lan in­för den kom­man­de da­gen.

In­led med 20 mi­nu­ter av nå­got puls­hö­jan­de för att kick­star­ta krop­pen, fort­sätt med 20 mi­nu­ters re­flek­tion, pla­ne­ring el­ler me­di­ta­tion och av­slu­ta med 20 mi­nu­ters själv­ut­veck­ling, som att lä­sa nå­got el­ler lä­ra dig nå­got nytt. Där­ef­ter kan da­gen bör­ja – med bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar, an­ser Shar­ma.

In­nan värl­den vak­nar

Ef­tersom forsk­ning vi­sar att vi har oli­ka cir­ka­di­ansk rytm, vi har allt­så oli­ka lätt att vak­na på mor­go­nen, så är ti­dig upp­stig­ning ing­et som pas­sar al­la. Dä­re­mot är tan­ken att hjär­nan är ut­vi­lad och fri från dis­trak­tio­ner ef­ter en god natts sömn väl­digt vet­tig – och det är upp till oss vad vi an­vän­der den här stun­den till.

I stäl­let för att öpp­na te­le­fo­nen re­dan i säng­en el­ler lä­sa mejl un­der fru­kosten så kan Shar­mas tips va­ra till hjälp: han me­nar att sät­tet du bör­jar din dag på de­fi­ni­e­rar hur du le­ver den.

Shar­ma me­nar att många rik­tigt fram­gångs­ri­ka per­so­ner – de han kal­lar le­gen­der – är ex­tremt mor­gon­pig­ga, och att det är en del av de­ras fram­gång. Hans på­stå­en­de har för­stås fått mot­hugg, men åter­i­gen kan man fun­de­ra på vad en tim­mes ex­tra tid in­nan res­ten av värl­den vak­nar fak­tiskt kan ge. Många tyc­ker att det är lät­ta­re att tän­ka och pla­ne­ra när man in­te blir störd av en mas­sa brus.

Of­ta är mor­go­nen fak­tiskt ock­så så myc­ket vack­ra­re än da­gen, rent vi­su­ellt – en sol­upp­gång el­ler mor­gon­dim­ma över fäl­ten blir till en bild som man bär med sig och njuter av.

Söm­nen är vik­tig

Jag vak­nar kloc­kan 6 tre da­gar i vec­kan och att stäl­la alar­met på 5 känns in­te så loc­kan­de. Men om jag sti­ger upp ti­digt även de öv­ri­ga två var­da­gar­na så kan jag då läg­ga en tim­me på li­te lugn och re­flek­tion in­nan da­gen bör­jar.

Det tar tid att byg­ga en va­na, så jag får ha li­te tå­la­mod in­nan ef­fek­ten bör­jar sy­nas, men nog kan det va­ra värt att pro­va? Jag kanske blir bå­de pigg, väl­pla­ne­rad och klok på kö­pet. Jag ska ba­ra kom­ma ihåg att läg­ga mig i tid, för som vi vet är en god natts sömn väl­digt vik­tig.

FOTO: MOSTPHOTOS

Som­ma­rens vack­ras­te mor­gon bör­jar i en dagg­fuk­tig sol­stol med ut­sikt över sol­upp­gång­en och sjö­rö­ken.

FOTO: TI­MO KA­RI

An­na Markelin på­min­ner att ti­di­ga morg­nar in­te får gå ut över god natt­sömn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.