Många måd­de bätt­re av di­stans­ar­be­te

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Di­stans­ar­be­tet in­ver­ka­de po­si­tivt på fin­län­dar­nas väl­be­fin­nan­de i ar­be­tet.

Fin­län­dar­nas väl­be­fin­nan­de på job­bet ut­veck­la­des mått­ligt i en po­si­tiv rikt­ning un­der vå­ren. En­ga­ge­mang­et för ar­be­tet öka­de och kro­nisk trött­het, som är ett ty­piskt sym­tom på ar­bets­ut­matt­ning, mins­ka­de. Det­ta fram­går av Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tets

stu­die Mi­ten Su­o­mi voi? (Hur mår Fin­land?). En­kä­ten be­sva­ra­des av 1 077 fin­län­da­re i ar­bets­för ål­der.

”Ökat di­stans­ar­be­te och när­het till fa­mil­jen ver­kar ha haft en po­si­tiv in­ver­kan på ar­be­tet och för­bätt­rat stäm­ning­en”, sä­ger Jari Ha­ka­nen, forsk­nings­pro­fes­sor på Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet i ett press­med­de­lan­de.

Ett över­ras­kan­de re­sul­tat var att en­ga­ge­mang­et för ar­be­tet öka­de i syn­ner­het hos per­so­ner som har barn – bå­de små­barn och barn i skol­ål­dern.

Che­fer ut­mat­ta­de

Mäng­den di­stans­ar­be­te öka­de kraf­tigt på grund av co­ro­na­vi­ru­set. Trots att en stor del av dem som di­stans­ar­be­ta­de upp­lev­de det öka­de di­stans­ar­be­tet som po­si­tivt, fanns det ock­så per­so­ner som upp­lev­de att de var uttrå­ka­de och mer miss­nöj­da med ar­be­tet.

Di­stans­ar­be­te stäl­ler nya krav på le­da­re, ef­tersom ru­ti­ner för ar­betsar­range­mang, in­for­ma­tion och kon­tak­ter mås­te ska­pas på nytt. En­ligt stu­di­en öka­de ar­bets­ut­matt­ning­en nå­got hos de läg­re che­fer­na och ar­bets­le­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.