SDP fick yng­re par­ti­led­ning

Ma­rin tog över SDP – vice ord­fö­ran­de vill se kraft­tag för unga väl­ja­re

Hufvudstadsbladet - - News - SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin, se­dan sön­da­gen även SDP:s ord­fö­ran­de, sä­ger att hon in­te kom­mer att in­fö­ra någ­ra dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar i par­ti­et, ut­an fort­sät­ta med det för­änd­rings­ar­be­te som in­letts på Ant­ti Rin­nes tid, där fler per­so­ner ta­gits med i pro­gram­ar­be­tet.

Den när­mas­te mä­ta­ren kom­mer i kom­mu­nal­va­let i april 2021.

– Må­let är att vin­na va­let, sä­ger Ma­rin.

Ef­ter vice­ord­fö­ran­de­va­let stod det klart att he­la par­ti­top­pen blir rätt ung. Den älds­ta bland al­la ord­fö­ran­de­na är Vil­le Skin­na­ri, 46, som sä­ger att han än­nu in­te är nöjd med re­sul­ta­ten då det gäl­ler att loc­ka unga väl­ja­re. I se­nas­te val rös­ta­de ba­ra 7 pro­cent av väl­jar­na un­der 35 på SDP, en­ligt val­forsk­ning­en.

❞ För att re­ge­rings­sam­ar­be­tet ska kun­na fort­sät­ta krävs kom­pro­mis­ser av al­la par­ti­er. De kan va­ra nog så smärt­sam­ma och upp­ri­van­de och stäl­ler ock­så den ny­fun­na enig­he­ten inom SDP på prov.

Tom­my Wes­terlund i da­gens le­da­re

På en sön­dag för­yng­ra­des SDP:s par­ti­topp, då San­na Ma­rin, 34, tog över ord­fö­ran­de­ska­pet, Ant­ton Rönn­holm, 40, fort­sät­ter som par­ti­sek­re­te­ra­re och två av tre vice ord­fö­ran­de är un­der 40 år.

Ef­tersom Ma­rin var gi­ven som par­ti­ord­fö­ran­de låg spän­nings­mo­men­tet i per­son­va­len på vice­ord­fö­ran­de­va­let.

Där skräll­de förs­ta pe­ri­o­dens riks­dags­le­da­mot Ni­i­na Malm, 38. Hon fick flest rös­ter och blir par­ti­ets förs­ta vice ord­fö­ran­de – sam­ma po­si­tion som San­na Ma­rin ha­de fram till sön­da­gen.

Malm har sin bak­grund i me­tall­in­du­strin i Imat­ra och som för­tro­en­de­man, men kal­lar sig själv en ”nya ge­ne­ra­tio­nens för­tro­en­de­man” som fo­ku­se­rar på di­a­log och sam­för­stånd.

Utri­kes­han­dels- och bi­stånds­mi­nis­ter Vil­le Skin­na­ri, 46, blev and­ra vice ord­fö­ran­de, och som tred­je vice ord­fö­ran­de seg­la­de en an­nan färsk riks­dags­le­da­mot upp; Ma­ti­as Mäky­nen som är född 1990.

I he­la par­ti­top­pen är Sir­pa Paa­te­ro, som fick för­ny­at för­tro­en­de som full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de, äldst.

Skin­na­ri är från Lah­tis och riks­dags­le­da­mot i and­ra ge­ne­ra­tio­nen, trots att Vil­le som yng­re slog fast att han ald­rig skul­le bli po­li­ti­ker. Skin­na­ri är ti­di­ga­re ishoc­key­spe­la­re med han­dels­ex­a­men, och val­des in i riks­da­gen 2015.

Ma­ti­as Mäky­nen från Va­sa kom in i riks­da­gen som sup­ple­ant till Jut­ta Ur­pi­lai­nen när hon blev EU-kom­mis­sio­när. Mäky­nen har en­ga­ge­rat sig bland an­nat i för­ny­an­det av den so­ci­a­la trygg­he­ten och SDP:s uni­ver­sal­bi­drags­mo­dell.

Den unga led­ning­en är in­tres­sant, pej­lad mot sta­tisti­ken kring SDP:s väl­ja­re. Par­ti­et har länge haft en väl­jarkår på den äld­re si­dan, och i riks­dags­va­let 2019 fång­a­de par­ti­et ba­ra 7 pro­cent av väl­jar­na un­der 35 år. Sam­ti­digt val­de 25 pro­cent av dem som är över 55 år SDP. Siff­ror­na är från val­forsk­nings­kon­sor­ti­ets rap­port.

Ma­ti­as Mäky­nen sä­ger att ge­ne­ra­tions­skif­tet re­dan fö­re­gåtts av en för­ny­el­se av ar­bets­sät­ten.

– Vi har öpp­nat be­sluts­fat­tan­det un­der det se­nas­te de­cen­ni­et, bå­de kring per­son­val och kring pro­gram­ar­be­te. Öpp­na ar­bets­grup­per har in­ne­bu­rit att helt van­li­ga unga kan på­ver­ka in­te ba­ra SDP:s pro­gram ut­an rentav re­ge­rings­pro­gram­met di­rekt – det är nå­got som in­te upp­märk­sam­mats så myc­ket, men det drar unga, för att de vill på­ver­ka.

Vil­le Skin­na­ri an­ser att par­ti­et kan gö­ra än­nu bätt­re ifrån sig när det gäl­ler väl­jarkå­rens ål­ders­struk­tur.

– Vi har ar­be­tat med det en hel del, men jag är in­te nöjd med re­sul­ta­ten. Vi mås­te ta­la mer med unga om frå­gor som psy­kisk häl­sa, ut­bild­ning och jobb, och hö­ja väl­jar­stö­det bland unga. Många yng­re väl­ja­re sä­ger att de in­te ens ha­de hört om vil­ka kli­mat­frå­gor SDP dri­ver, sä­ger Skin­na­ri.

Di­gi­ta­li­se­ring­en är en an­nan frå­ga han lyf­ter upp, och Sir­pa Paa­te­ro på­pe­kar att den di­gi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nen kom­mer rent kon­kret emot i kom­mu­nal­vals­kam­pan­jen, där det in­te nöd­vän­digt­vis går att mö­ta folk som van­ligt.

FOTO: RONI REKOMAA /LEHTIKUVA

Ma­ti­as Mäky­nen, riks­dags­le­da­mot från Va­sa, blev tred­je vice ord­fö­ran­de och Ni­i­na Malm, riks­dags­le­da­mot från Imat­ra, förs­ta vice ord­fö­ran­de.

FOTO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

San­na Ma­rin tog över ord­fö­ran­de­ska­pet i SDP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.