Ma­rin styr ut på osäk­ra vat­ten

San­na Ma­rin har nu grep­pat rod­ret ock­så på SDP-sku­tan. Stor­mar är i an­tå­gan­de och stäl­ler ge­nast den nya kap­te­nen på prov.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOM­MY WES­TERLUND tom­my.wes­terlund@ksf­me­dia.fi

San­na Ma­rin har på åt­ta må­na­der lyc­kats lyf­ta SDP till lan­dets po­pu­lä­ras­te par­ti. Det har skett ut­an att hon har va­rit par­ti­ord­fö­ran­de. Det är hen­nes age­ran­de som stats­mi­nis­ter, in­te minst un­der co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min, som har gått hem hos fin­län­dar­na. Se­dan sön­da­gen le­der hon ock­så SDP.

De go­da prov på le­dar­skap och kom­mu­ni­ka­tion som hon har vi­sat un­der sin tid som stats­mi­nis­ter bor­de ock­så kun­na tilläm­pas i och gyn­na par­ti­et. Den po­li­tik som Ma­rin fö­re­språ­kar har än­nu in­te kun­nat skön­jas. Som stats­mi­nis­ter mås­te hon först le­da den ny­bil­da­de re­ge­ring­en ut ur den kris som ohjälp­ligt upp­stod då Ant­ti Rin­ne tving­a­des av­gå och från och med mars har det mesta kret­sat kring kris­led­ning på grund av coronaviru­set.

En för­smak på vad hon vill dri­va kom­mer för­hopp­nings­vis i hen­nes lin­je­tal i dag (mån­dag).

Trots att hon än­nu in­te har lett sos­sar­na läng­re än i någ­ra tim­mar har hon från bör­jan ett sta­bilt grepp om par­ti­et, SDP har re­dan i ett an­tal må­na­der ma­ri­ne­rats och im­po­ne­rats av hen­nes stats­mi­nis­ter­skap och ro­bus­ta led­ning av re­ge­ring­en.

Hon har in­te sam­ma star­ka kopp­ling till fac­ket som sin när­mas­te fö­re­trä­da­re Ant­ti Rin­ne och lig­ger ide­o­lo­giskt läng­re väns­terut än många av de ti­di­ga­re par­ti­le­dar­na. Men fram­för allt har Ma­rin ett mo­dernt kon­sen­sus­dri­vet le­dar­skap och en yp­per­lig kom­mu­ni­ka­tions­för­må­ga. Själv sä­ger hon att ing­et kom­mer att för­änd­ras ra­di­kalt i och med ord­fö­ran­de­skif­tet, hon har ju re­dan i sex år sut­tit med i par­ti­ets led­ning som vice ord­fö­ran­de.

Ma­rin (34) är av en an­nan ge­ne­ra­tion än Rin­ne och två av tre vice ord­fö­ran­de är un­der 40 år. Par­ti­sek­re­te­ra­re Ant­ton Rönn­holm (40) och riks­dags­grup­pens ord­fö­ran­de Ant­ti Lind­t­man (38) kom­plet­te­rar den unga sos­se­led­ning­en.

Det har va­rit ett av SDP:s sto­ra pro­blem att at­tra­he­ra unga. Trots att opi­ni­ons­mät­ning­ar­na i år har vi­sat ett stort lyft för sos­sar­na är det in­te de unga som har stått för det. En ung­dom­lig par­ti­led­ning kan i al­la fall ge en ny bild av SDP som ock­så till­ta­lar fler yng­re väl­ja­re än ti­di­ga­re. Är ro­sor­nas krig nu över? Av­gå­en­de ord­fö­ran­de Ant­ti Rin­ne hop­pa­des i sitt av­skeds­tal att allt makt­spel i ku­lis­ser­na är slut i och med par­ti­kon­gres­sen i Tam­mer­fors och det hop­pas sä­kert ock­så hans ef­ter­trä­da­re. En­ligt Rin­ne ska man gi­vet­vis de­bat­te­ra och stäl­la krav på par­ti­ets le­dan­de per­so­ner, men att dra krok­ben för nå­gon, även om det upp­ges ske i par­ti­ets in­tres­se, le­der ald­rig till fram­gång. Han vet vad han ta­lar om. Han och hans gäng drog sig in­te för att an­vän­da ock­så fu­la knep i makt­kam­pen men allt fick ett sno­pet slut just då han nått top­pen.

SDP har i sin när­histo­ria många år av stri­dan­de fa­lang­er. Ef­ter fle­ra års oro, miss­nö­je, tjuv­nyp och drag­kamp ver­kar nu i al­la fall lugn och har­mo­ni ha brett ut sig inom par­ti­et. Om in­te to­tal fred så åt­minsto­ne en sta­bil va­pen­vi­la. Ge­nom att va­ra stats­mi­nis­ter­par­ti och gal­lu­pet­ta finns det nu ock­så en stör­re själv­sä­ker­het.

Ut­ma­ning­ar­na lig­ger i al­la fall ge­nast bakom hör­net. Hös­ten blir po­li­tisk i högs­ta grad med bland an­nat svå­ra eko­no­mis­ka och sys­sel­sätt­nings­po­li­tis­ka be­slut där SDP un­der par­ti­kon­gres­sen igen för­li­ta­de sig på att ar­bets­mark­nads­par­ter­na kan kom­ma över­ens om lös­ning­ar.

För att re­ge­rings­sam­ar­be­tet ska kun­na fort­sät­ta krävs kom­pro­mis­ser av al­la par­ti­er. De kan va­ra nog så smärt­sam­ma och upp­ri­van­de och stäl­ler ock­så den ny­fun­na enig­he­ten inom SDP på prov.

Ma­rin har un­der sin ti­di­ga­re po­li­tis­ka kar­riär dri­vit lös­ning­ar som har stor be­ty­del­se på lång­sikt. Det är in­te ute­slu­tet att hon snart som par­ti­le­da­re tving­as age­ra me­ra kort­sik­tigt med tan­ke på det eg­na par­ti­et och dess opi­ni­ons­siff­ror.

Det gäl­ler in­te ba­ra att hål­la de eg­na le­den slut­na då krav ställs på att man mås­te ge ef­ter för sin ut­sta­ka­de lin­je, minst li­ka svårt blir att få re­ge­ring­en att hål­la ihop. Bland an­nat den tur­bu­len­ta och oro­li­ga stäm­ning­en inom Cen­tern blir en ut­ma­ning för San­na Ma­rin som stats­mi­nis­ter.

Es­bo stad har haft hand om ko­or­di­ne­ring­en och pla­ne­ring­en av den nya färd­tjäns­ten. En­ligt sta­den har man in­te dum­pat pri­ser­na för fö­rar­na.

Pa­si Oja­ni­e­mi på Es­bo stad som är pla­ne­rings­chef för Färd­cen­tra­len Väst­ra Ny­land upp­ger för HBL att man fått in of­fer­ter av 450 tax­i­fö­re­ta­ga­re som upp­hand­lings­av­del­ning­en på Es­bo stad ska gå ige­nom. Kra­ven på fö­rar­na är att de ska kun­na bå­da in­hems­ka språ­ken och eng­els­ka.

Hur ska ni kun­na ga­ran­te­ra att al­la fö­ra­re klan­der­fritt kan bäg­ge in­hems­ka språ­ken och eng­els­ka? – Vi ska gö­ra sy­ste­met bätt­re så att man i al­la kom­mu­ner ska få ser­vice ock­så på svens­ka.

Var­för har ni slo­pat tids­de­bi­te­ring­en och eskort­tilläg­get för de som kör per­son­bi­lar? – Fö­re­ta­gen har va­rit tvung­na att ock­så be­ak­ta ti­den för hur man kör i of­fer­ter­na. I hu­vud­stads­re­gi­o­nen krävs en viss tid för kör­ning­ar och fö­re­ta­gen har kun­nat upp­ge en sum­ma som är in­ba­kad. I of­fer­ten har vi ex­akt öpp­nat för vad som krävs. Var­je fö­re­tag upp­ger ett pris som de an­ser att de kan ut­fö­ra tjäns­ten för, sä­ger Oja­ni­e­mi.

I frå­gan om pris­sätt­ning­en av tjäns­ter­na hän­vi­sar Pa­si Oja­ni­e­mi till kol­le­gan Ka­ri Vilppu­la på Es­bo stads lo­gisti­kav­del­ning. Han vill in­te ta ställ­ning till tax­i­chauf­fö­rer­nas på­stå­en­de om att det nya sy­ste­met är lämp­ligt för trans­port av pa­ket, men in­te av funk­tions­ned­sat­ta och se­ni­o­rer.

Vilppu­la kan in­te hel­ler ge en för­kla­ring till var­för tids­de­bi­te­ring­en och eskort­tilläg­get slo­pa­des och vem som lig­ger bakom be­slu­ten. Han hän­vi­sar till ar­bets­grup­pen som ta­git ett ge­men­samt be­slut. Vem som fanns med i grup­pen får man in­te hel­ler någ­ra upp­gif­ter om. En­ligt Vilppu­la har be­slu­tet in­te ta­gits av en en­skild per­son.

Vilppu­la på­pe­kar att al­la fö­re­ta­ga­re kun­de ge en of­fert och själv sät­ta upp en ra­batt som dock högst fick va­ra 80 pro­cent.

– Jag kan in­te ge någ­ra upp­gif­ter i of­fent­lig­he­ten om hur­da­na er­bju­dan­den vi fick ef­tersom vi går ige­nom al­la of­fer­ter och det är upp­hand­lings­av­del­ning­en som skö­ter om det, sä­ger Ka­ri Vilppu­la.

Ock­så va­let av ope­ra­tör har väckt frå­gor. I ju­li döm­de mark­nads­dom­sto­len Es­bo stad till bö­ter för att upp­hand­ling­en var re­gel­vid­rig ef­ter kla­go­mål av Taxi Helsin­ki som för­lo­ra­de pro­ces­sen. Es­bo stad har nu ett till­fäl­ligt av­tal med för­med­la­ren FCG Smart Trans­por­ta­tion. Sta­den har över­kla­gat do­men till för­valt­nings­dom­sto­len. Om do­men trä­der i kraft mås­te sta­den kon­kur­rens­ut­sät­ta va­let av ope­ra­tör på nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.