Par­ti­le­da­re gra­tu­le­rar Ma­rin – Or­po öns­kar ”mått­lig” fram­gång

Re­ge­rings­par­ti­er­nas ord­fö­ran­de öns­ka­de fort­satt gott sam­ar­be­te. Från op­po­si­tio­nen kom lyck­önsk­ning­en med visst för­be­håll.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EM­MA STRöM­BERG/SPT

San­na Ma­rin val­des på sön­dags­mor­go­nen som en­da kan­di­dat till So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de på par­ti­kon­gres­sen. And­ra par­ti­le­da­re gra­tu­le­rar Ma­rin på Twit­ter.

De grö­nas ord­fö­ran­de Ma­ria Ohi­sa­lo gra­tu­le­rar bå­de Ma­rin och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na: ”Byg­gan­det av en so­ci­alt, eko­no­miskt och eko­lo­giskt håll­bar kol­di­ox­id­ne­u­tral väl­färds­stat fort­sät­ter till­sam­mans i en­lig

het med re­ge­rings­pro­gram­met”, skri­ver hon.

Svens­ka Folk­par­ti­ets ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son skri­ver att ”det go­da sam­ar­be­tet fort­sät­ter”.

Väns­ter­för­bun­dets ord­fö­ran­de Li An­ders­son skri­ver på Twit­ter att: ”Sam­ar­be­tet för en rätt­vi­sa­re och håll­ba­ra­re värld fort­sät­ter”.

Cen­terns ord­fö­ran­de Katri Kul­mi­ni gra­tu­le­rar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na till sin nya par­ti­ord­fö­ran­de och pas­sar ock­så på att tac­ka Ant­ti Rin­ne för sam­ar­be­tet un­der hans tid som stats­mi­nis­ter. Kul­mu­ni skri­ver på Twit­ter: ”Med röd­myl­le­sam­ar­be­te finns det möj­lig­he­ter att säk­ra och för­nya väl­färds­sam­häl­let.”

Ock­så op­po­si­tions­le­da­re gra­tu­le­ra­de San­na Ma­rin som ny ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Men Sam­lings­par­ti­ets ord­fö­ran­de Pet­te­ri Or­po gjor­de det med visst för­be­håll: ”Jag öns­kar vis­het, be­sin­ning och mått­lig fram­gång”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.