Vad är hett om 15 år? I kon­gres­ser­nas lun­tor finns led­trå­dar

I lun­tor­na av mö­te­s­pap­per finns, som all­tid, bå­de smått och stort i mo­tions- och pro­gram­väg, och en del av allt det­ta kan nå­gon dag bli be­slut på riks­ni­vå.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

En räc­ka par­ti­kon­gres­ser in­le­der hös­ten, fram­flyt­ta­de från som­ma­ren på grund av co­ro­nalä­get. Re­strik­tio­ner och sä­ker­hets­av­stånd läg­ger sor­din på en hel del av kor­ri­dor­snac­ket och ming­let.

Men i lun­tor­na av mö­te­s­pap­per finns, som all­tid, bå­de smått och stort i mo­tions- och pro­gram­väg, och en del av allt det­ta kan nå­gon dag bli be­slut på riks­ni­vå.

SDP-ve­te­ra­nen Ee­ro He­i­nälu­o­ma på­pe­kar i ett sam­tal ut­an­för Tam­mer­fors­hu­set att SDP:s par­ti­kon­gress för fem­ton år se­dan, i sam­ma bygg­nad, be­slu­ta­de att dri­va frå­gan om för­längd lä­ro­plikt.

– Det tog fem­ton år, sä­ger He­i­nälu­o­ma, men nu är det i re­ge­rings­pro­gram­met. Så­dant kan tids­span­net va­ra. I höst hål­ler SDP, Cen­tern, Sam­lings­par­ti­et, De grö­na och SFP par­ti­kon­gres­ser, och i al­la de­ras mö­tes­do­ku­ment finns frå­gor som kom­mer att lan­da på be­sluts­ni­vå, även om det kanske sker långt in i fram­ti­den.

I många fall är det lång­kö­ra­re som mals ge­nom fle­ra par­ti­kon­gres­ser och som skjuts ner ett an­tal gång­er, för att se­dan dam­mas av och läm­nas in på nytt då vin­den vän­der.

I SDP:s mo­tions­lun­ta på 450 si­dor finns frå­gor som re­dan hängt med ett tag. Fle­ra gäl­ler stopp för päls­farm­ning – nå­got som in­te haft med­vind i SDP förr men där åsik­ter­na bland de­le­ga­ter­na ver­kar ge­nom­gå för­änd­ring. Här för­or­das ock­så eu­ta­na­si, en snab­ba­re ut­fas­ning av skat­te­lätt­na­den för torv, en sänk­ning av röst­nings­ål­dern till 16 år, och en se­pa­ra­tion av sta­ten och kyr­kan.

För­hål­lan­det till de krist­na vär­de

ring­ar­na led­de re­dan till de­batt un­der be­hand­ling­en av prin­cip­för­kla­ring­en, som vis­ser­li­gen tog upp vär­de­ring­ar­nas ur­sprung som en hi­sto­risk fak­tor, men de­bat­ten vi­sar att re­la­tio­nen väc­ker käns­lor.

Sex tim­mars ar­bets­dag är en an­nan om­de­bat­te­rad frå­ga som hit­tas bland mo­tio­ner­na. Ef­ter li­te spå­nan­de bland SDP-de­le­ga­ter­na om vad man tror att kan bli po­li­tik om 15 år nämn­des bland an­nat den.

När San­na Ma­rin tog upp för­kor­tad ar­bets­tid på SDP:s 120-års­ju­bi­le­um blev det sto­ra ru­bri­ker, en del fel­ak­tigt upp­häng­da på att den för­kor­ta­de ar­bets­ti­den skul­le ge­nom­fö­ras nu. Men sex­tim­mars­da­gen har dykt upp på fle­ra SDP-kon­gres­ser ti­di­ga­re. Den har allt­så bli­vit en lång­kö­ra­re – och i år fick frå­gan en ac­cep­te­ran­de nick­ning i par­ti­sty­rel­sen.

Sty­rel­sen för­or­dar mo­tio­nen om ”ex­pe­ri­ment med 6 tim­mars ar­bets­dag”, och kopp­lar ihop den med en all­män fras om att job­ba för stör­re flex­i­bi­li­tet i ar­bets­li­vet, nå­got som ock­så står i re­ge­rings­pro­gram­met på mer all­män ni­vå. På kon­gres­sen kan idén få mer stöd från fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.